หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 พ.ย. 2565
2 ประกาศ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปรนะเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ขอนแก่น จำนวน 1อัตรา 30 ธ.ค. 2565
3 ขยาายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 1 ตำแหน่ง 30 พ.ย. 2565
4 ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกระบี่ 30 พ.ย. 2565
5 รับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา 15 ธ.ค. 2565
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 31 ก.ค. 2567
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สสจ.สกลนคร 30 พ.ย. 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 23 พ.ย. 2565
9 ประกาศรับข้าราชการรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 2566
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 31 ม.ค. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
109
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1085    
ภาพประชาสัมพันธ์


1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 1 / 5    

ประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คปสจ.) ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร , นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร และ นายแพทย์โสภณ นิลกำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คปสจ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พิจารณาเรื่องเร่งด่วน รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และชี้แจงภารกิจเร่งด่วนให้คณะกรรมการรับทราบ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง ให้เกียรติเป็นประธานประดับอินธนูและมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 คน และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้ายสุขภาพและได้รับเกียรติบัตร ปีงบประมาณ 2565 จากกรมอนามัย จำนวน 43 แห่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
30 พ.ย. 65 15:42

ประชุมคณะทำงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ นางพัชรี ผดุงเวียง ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ประชุมคณะทำงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่าย/การบริหารจัดการสมาคม พร้อมมอบนโนบายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อีกทั้งเป็นการพบปะแนะนำสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร เนื่องด้วยเป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อให้การประสานงานในการทำงานสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ รวมจำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
30 พ.ย. 65 15:39

ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2022

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส” จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2022 “นครแห่งดวงดาว สีสันแห้งหนองหาร” ที่จะดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2565 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร , ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม , ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอเซฟสกลนคร , วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร , นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ร่วมแถลงข่าว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ , สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวณ สวนสาธารณะดอนเกิน ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
29 พ.ย. 65 21:21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
903
ระเบียนที่ 1 - 3 / 2707    
ข่าวสาร/สาระน่ารู้รายชื่อร้านรายละเอียด Click

คมสันต์
9 ส.ค. 65 09:13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 1 / 26    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัวยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจจำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 30 ธ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โลหะดามกระดูกสันหลัง (spine system with long arm pedicle screw) จำนวน ๒ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 9 ธ.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดข้อเข่าเทียมและชุดข้อสะโพกเทียม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 9 ธ.ค. 2565
4 เผยแพร่สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลสกลนคร 9 ก.พ. 2566
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 6 ธ.ค. 2565
6 เผยแพร่สัญญาจ้างติดตั้งระบบ WI FI โซนหลัง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2565 28 พ.ย. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1444
ระเบียนที่ 1 - 6 / 8663    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2565 29 พ.ย. 2565
2 แนวทางการบันทึกข้อมูลผ่าน e-claim สำหรับหน่วยบริการ 16 พ.ย. 2565
3 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องการจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิพ.ศ. 2565 16 พ.ย. 2565
4 เรื่อง มาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2565 16 พ.ย. 2565
5 คู่มือคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 16 พ.ย. 2565
6 เรื่อง หน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ.2565 16 พ.ย. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
368
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2203    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1395    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่าย : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 9 มิ.ย. 66
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2022 5 พ.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบคุณภาพ กิจกรรม ที่ อบรมหลักสูตรการให้รหัสทางการแพทย์ 30 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โครงการอบรม International Webinar : Physical Therapy in Oncology 2022 3 ส.ค. 65
5 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 30 ก.ค. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Credits bank) 21 ต.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
48
ระเบียนที่ 1 - 6 / 285    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 19 ก.พ. 66
2 ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31 มี.ค. 66
3 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือก และการแปลผลคลื่นหัวใจ จำนวน 2 รุ่น 31 ม.ค. 66
4 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 14 30 ธ.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤติ รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 19 พ.ค. 66
6 รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 1 ธ.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
72
ระเบียนที่ 1 - 6 / 427    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร 2 มี.ค. 66
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มที่ 3 5 ธ.ค. 65
3 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 31 ส.ค. 65
4 ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง Public Health and Public Health Sciences The Challenges of changing Era 4 ต.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการรัดับนานาชาติ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา ครั้งที่ 5 30 เม.ย. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
119
ระเบียนที่ 1 - 6 / 712    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 วิทยาลับนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลับพยบาลบรมราชนชนนี อุดรธานี และศูนย์อนามัยที่ 8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรบ จำนวน 3 เรื่อง 30 ธ.ค. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ DPHI Incubation เตรียมปัญหาก่อนเข้าบ่มเพาะนวัตกรรม TRUN you ideas into a HEAKTH TECH Startup 17 ก.ย. 65
3 ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์การโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ด้วยโปรแกรม AMOS 9 ก.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ 24 มิ.ย. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำพิเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ 14 30 มิ.ย. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ICU shortcuts Advanced Intensive Care medicine Made Simple 26 เม.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 6 / 116    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป ประทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 14 ธ.ค. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 14 13 ม.ค. 66
3 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัมนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง 6 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.)รุ่นที่ 4 19 ส.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 31 พ.ค. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ The New Genetic Corporation: Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth 10 มิ.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 6 / 84    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักศุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)รุ่นที่ 2 15 ก.ค. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมดิจิทัลในงานเภสัชกรรม 20 มิ.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Interactive case-based learning to improve patient care for MAP 8 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมปนระชุมวิชาการเรื่อง Show & shere การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชุน 16 พ.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy(RCCP) 31 ธ.ค. 64
6 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Drug lnteractions:Form PK/PD to Patent Safety & Optimal Outcomes 19 ก.พ. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 6 / 78    
ข่าวประชุม อบรม (ทันตแพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป และสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 30 ก.ย. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 20 ต.ค. 65
3 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ศัลยกรรมในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมจัดฟัน 22 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์เสาหลักแห่งความเป็นธรรมในสังคม 28 ม.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 110 (1/2563) 23 ก.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ม.ค. 63
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 19    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนตุลาคม 1/2566
- นำเสนอแผนงบลงทุนด้วยเงินโรงพยาบาล
1
 
- Zoom ประชุม SP สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
2
 
- Zoom เข้าร่วม ประสบการณ์ เตรียมความพร้อมถ่ายโอน รพ. สต. สู่ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
- ประชุมถ่ายโอน
- Zoom3 ทบทวนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เดือน ตุลาคม 2565
- ประชุมการแก้ไขเอกสารงบเสี่ยงภัย
3
 
- เตรียมความพร้อมการจัดทำเว็บไซต์บันทึกข้อมูล
- เตรียมความพร้อมการจัดทำเว็บไซต์บันทึกข้อมูล
- ประชุมงานพัสดุ
- ประชุมถ่ายโอน
- Webex เข้าร่วม การอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2023 : จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 8
4
 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ
- ประชุมคณะทำงานกำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
- ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
- zoom และประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสกลนคร ประเด็น การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG : การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน
- Webex เข้าร่วม การอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2023 : จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 8
5
 
6
สัปดาห์ที่ 44
- ประชุมสรุปงานทีมวิชาการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
- ประชุมสรุปงานทีมวิชาการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
7
 
- Zoom4 อบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ E-manifest
- ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 26 ปีงบประมาณ 2566
- ประชุมทดสอบระบบ SOS จังหวัดสกลนคร
8
 
- ผู้บริหารลงนามเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกับทางธนาคารกรุงไทย
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
9
 
- ประชุมประเมินผลงานสายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- Zoom เวทีรับฟังความคิดเห็นสมัชชาสุขภาพ
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
10
 
- ประชุมจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบปะรมาณ พ.ศ.2566
- ประชุมหัวหน้าบริหาร รพช.
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
11
 
- ประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองสกลนคร
- ประชุมลงมติแจ้งข้อกล่าวหาการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
12
 
13
สัปดาห์ที่ 45
- ประชุมสรุปงานทีมวิชาการสมัชชาสุขภาพ
14
 
- ประชุม ZOOM เขตสุขถาพที่ 8
- ประชุมชี้แจง ติดตามงาน สุขภาพจิตในสถานประกอบการ
- Zoom ประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ.รพ หนองบัวลำภู (1ธันวาคม 2565)
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
15
 
- Zoom ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- รับ สธน.ตรวจเยี่ยม
- การให้บริการตรวจ Self Test HPV
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
16
 
- Zoom วิชาการ เรื่องการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย
- สอบนักวิเคราะห์ฯ
- สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ประชุม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
17
 
- ตรวจข้อสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- อบรม Hyper Converged Infrastructure (HCI) By AIS & Nutanix Thailand
- ประชุมทำแผน สสจ.สกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
18
 
- zoom และประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสกลนคร ประเด็น การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG : การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน(ครั้งที่ 2)
- ประชุมคลอดก่อนกำหนดโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชุปถัมภ์
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
19
 
20
สัปดาห์ที่ 46
21
 
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแข็ง น้ำแร่
- ประชุมการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับและหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน
- การประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัคซีนโควิด 19 ตามนโยบายและแนวทางการเร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
22
 
- Zoom เข้าร่วม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน TSY Program กระทรวงสาธารณสุข
- อบรมพนักงานขับรถยนต์
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมทำแผน สสจ.สกลนคร
- แจ้งข้อกล่าวหาการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
23
 
- เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(Global Standards for Health Promoting School : GSHPS)
- การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน (กพด.) 2566
- Zoom เข้าร่วม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน TSY Program กระทรวงสาธารณสุข
- อบรมพนักงานขับรถยนต์
- ประชุมทำแผน สสจ.สกลนคร
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน (กพด.) 2566
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
24
 
- เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(Global Standards for Health Promoting School : GSHPS)
- Zoom4 ประชุมผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
- อบรมพนักงานขับรถยนต์
- Zoom เข้าร่วม คกก.พิจารณากลั่นกรองปรับระดับขยายหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
- Webex เข้าร่วม ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมผู้ประกอบการผลิตยาสมุนไพรจังหวัดสกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
25
 
- Zoom2 การประชุมผู้ประกอบการผลิตยาสมุนไพรจังหวัดสกลนคร
- โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยใช้แอพพลิเคชั่น
- อบรมพนักงานขับรถยนต์
- แจ้งผลตรวจสุขภาพ
- แจ้งผลตรวจสุขภาพ
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
26
 
27
สัปดาห์ที่ 47
28
 
- Webex เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายสถานพัฒนาเด็กปฐมต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 1
- ประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธ์
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
29
 
- Zoom3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ งานเภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร (ครั้งที่ 2/2566)
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมทำแผน สสจ.สกลนคร
- Zoom ประชุมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
30
 
- ประชุมการดำเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอ
- ประชุม คปสจ. เดือนพศจิกายน 2565
- ประชุมชมรมแม่บ้านสาสุขสกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
1
 
- Zoom3 RCA เคสG1P0A0L0 GA 38+5 wks c teenage pregnancy c Eclamsia
- ประชุมสรุป/ติดตามผลการดำเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานโรคไม่ตืดต่อเรื้อรัง
- ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
2
 
- ประชุมส่งเสริมกิจกรรมทางกายและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
3
 
- 55

นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7