แบบฟอร์ม/เอกสาร
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
เอกสารทั่วไป  (8)
► ใบลาอุปสมบท
► ใบลาพักผ่อน
► ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
► ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
► ใบขอยกเลิกวันลา
► แบบขอรับค่าตอบแทน พตส.
► แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
► แบบคำขอไปต่างประเทศ
เอกสารเกี่ยวกับข้าราชการ  (6)
► แบบแสดงความจำนงบรรจุข้าราชการ
► คำขอมีบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาล
► แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
► ใบขอย้าย
► ใบขอโอน
► ใบขอลาออกจากราชการ
เอกสารเกี่ยวกับพนักงานกระทระวงสาธารณสุข  (3)
► ใบขอย้าย
► ใบขอลาออก
► แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พกส.
เอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  (1)
► ใบขอลาออก
เอกสารเกี่ยวกับผู้เกษียญ/กบข/บำเหน็จ/บำนาญ  (10)
► ขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข
► แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่
► แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
► แบบขอรับเงินจากกองทุนกรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน
► แบบขอรับเงินจากกองทุนกรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย
► หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
► แบบขอรับเงินเพิ่ม_เบี้ยหวัด_บำเหน็จ_บำนาญ_บำนาญพิเศษ_บำเหน็จดำรงชีพ_เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
► แบบขอรับเงินเพิ่ม_เบี้ยหวัด_บำเหน็จ_บำนาญ_บำนาญพิเศษ_บำเหน็จตกทอด
► แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
► แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน