E-office

ข่าวประชาสัมพันธ์


27 มิ.ย. 65 14:33
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตร E-learning ของมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ฯ
     
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
หน่วยงาน
หลักสูตร
วันที่จบหลักสูตร
1 นางสาว บุญนิสา ภูมิศรี สสจ.สกลนคร มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้ 20 มิ.ย. 65
2 นางสาว สันต์ติตา วิชาดี รพ.บ้านม่วง มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้ 23 มิ.ย. 65
3 นาง แจ่มจันทร์ แสนสุข รพ.เจริญศิลป์ มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้ 26 มิ.ย. 65
4 นาง พัชรา กองแก้ว สสอ.เมือง Breast Cancer Care Manager 29 มิ.ย. 65
5 นางสาว สันต์ติตา วิชาดี รพ.บ้านม่วง Breast Cancer Care Manager 7 ก.ค. 65
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
รายงานการบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่าน Web App BSE (รายอำเภอ)
     
เอกสาร
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 5 ก.ค. 65
2 รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดสกลนคร วันที่ 27 มิถุนายน 2565 30 มิ.ย. 65
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ 
โทร 0833333333333333

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7