คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

1.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click   (Update 27 มี.ค.2566)
2.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click  (Update  27 มี.ค.2566)
3.ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Click 

26 พ.ย. 64 13:52
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 1 / 4    
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์และเกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
     
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์และเกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 (ประกาศใช้ วันที่ 13 เดือนมีนาคม 2566)
2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 (อัพเดท 20 สิงหาคม 2564)
5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
8 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
9 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
10 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
1 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์)และการใช้งานซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ
2 แนวทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (ปรับปรุง 6 ก.พ. 2567)
3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
4 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่ 178/2566 เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
5 แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566
6 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่ 215/2565เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
7 แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (31 มีนาคม 2565)
8 คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
9 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ 199/2563 เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
10 หนังสือที่ สธ 0212/ว15594 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
11 หนังสือที่ สน 0032.002/2977 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
12 หนังสือที่ สธ 0212/ว349 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งเกรฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
13 หนังสือที่ สน 0032.27909 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
14 หนังสือที่ สน 0032.002/6116 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
15 หนังสือที่ สน 0032.002/5909 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 29    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบสมัครผู้ดูแลระบบ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข
2 แบบฟอร์มสรุปรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 คู่มือ : คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรม/เขต/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4 คู่มือ : การฝึกอบรมผู้ใช้งานสาหรับเลขาฯและคณะกรรมการระดับกรม/เขต/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจจัดหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560
6 ตัวอย่าง : แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
8 ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
9 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามปีงบประมาณ
10 ตัวอย่าง : แบบฟอร์มโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561
11 ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 2ล้านบาท
12 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
13 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559
14 กระบวนการเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐระหว่างปีงบประมาณ
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 


ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์ รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้าศูนย์ ICT
โทร.042-711157 ต่อ 1121

น.ส.กนกกาญจน์  วรคันทักษ์
นวก.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร.042-711157 ต่อ 1122

E-mail : [email protected]
หรือสอบถามได้ที่ Line 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette