พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 71,474   คน
หลังคาเรือน 22,253   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 35,828   คน
เพศหญิง 35,646   คน
 โรงเรียน  43   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"คนอากาศอำนวยกินดี อยู่ดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

 สิทธิ UC

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58
      cockpit 59
      
cockpit 60
     
 cockpit 61
      cockpit 62
      cockpit 63
      cockpit 64

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 - ระเบียบการจ่ายค่าตอนแทนเจ้าหน้าที่
    หลักเกณฑ์(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 255
9

 - ประกาศการพิจารณาค่าตอบแทน
จังหวัดสกลนคร

  - ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนเวรด่านเทศกาลปีใหม่

คู้มือการจัดสุขภาพกลุ่มวัย

E-office
รพ.สต.

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 13976 3 0 0.00
2 05537 3 0 0.00
3 05540 3 0 0.00
4 05538 3 0 0.00
5 05533 3 0 0.00
6 05532 3 0 0.00
7 05535 3 0 0.00
8 05539 3 0 0.00
9 05541 3 0 0.00
10 05536 2 0 0.00
11 05534 3 0 0.00
ประชาสัมพันธ์

29 ธ.ค. 66 08:16
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

       วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิกรานต์ งอธิราช  สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวยเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สสอ.ลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานพร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริตและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์องค์กรและวางแผนกลุยทธ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

29 ธ.ค. 66 08:06

                 การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 

                     วันที่ 9 เมย.64  คปสอ.อากาศอำนวย จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้อานทุจริต  และอบรมเรื่องวินัย คุณธรรม  การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกับโรงพยาบาลอากาศอำนวย  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลอากาศอำนวย         

8 มิ.ย. 64 06:13

           การดำเนินงานขับเคลื่่อนชมรม STRONG Akat 

            วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ชมรม Akat Strong สสอ.อากาศอำนวย จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง ต้านทุจริต ทั้งในส่วน สสอ. และรพ.สต.ทุกแห่ง  มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ณ ลานหน้า สำนักงานอากาศอำนวย

                 

8 มิ.ย. 64 06:12

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2564

29 ธ.ค. 63 08:16

ประกาศผู้มีสิทธสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย  ปีงบประมาณ 2564

23 ธ.ค. 63 06:25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 5 / 49    
ประชาสัมพันธ์รายวัน
     
หัวเรื่อง
1

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธค.66 8 ธันวาคม 2566

2

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธค.66 7 ธันวาคม 2566(2)

3

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธค.66 7 ธันวาคม 2566

4

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธค.66 5 ธันวาคม 2566(2)

5

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธค.66 5 ธันวาคม 2566

6

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพย.66 1 พฤศจิกายน 2566

7

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพย.66 22 พฤศจิกายน 2566(2)

8

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพย.66 22 พฤศจิกายน 2566

9

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพย.66 17 พฤศจิกายน 2566

10

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพย.66 9 พฤศจิกายน 2566

1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 15    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 1 (ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567) 30 ก.ย. 67
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก อำเภออากาศอำนวย ในรอบการประเมินที่ 1 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2567) 30 ก.ย. 67
3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 30 ก.ย. 67
4 ประกาศการใช้รถราชการ สสอ.อากาศอำนวย ปี 2567 30 ก.ย. 67
5 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 30 ก.ย. 67
6 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2567 30 ก.ย. 67
7 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2567 30 ก.ย. 67
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน สสอ.อากาศอำนวย ปี 2567 30 ก.ย. 67
9 หนังสือแจ้งจากสสจ.ข้อกำหนดจริยธรรมและแนวปฏิบัติข้าราชการ 30 ก.ย. 67
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สสอ.อากาศอำนวย ปี 2567 30 ก.ย. 67
11 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 30 ก.ย. 67
12 คำสั่งคณะกรรมการปิดปลดประกาศ ปีงบ 2567 30 ก.ย. 67
13 หนังสือจัดสรรงบเงินพื้นฐาน งวดที่ 1 ปี 67 30 ก.ย. 67
14 ประกาศ เกณฑ์ร้อยละของฐานเงินเดือนในการคำนวณเงินเดือน 30 ก.ย. 67
15 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก สสอ.อากาศอำนวย ณ 1 ตุลาคม 2566 30 ก.ย. 67
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 50    
ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบ2567 30 ก.ย. 67
2 รายงานการประชุม พชอ. ครั้งที่ 2 /2547 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 30 ก.ย. 67
3 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567 30 ก.ย. 67
4 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 30 ก.ย. 67
5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล สสอ.อากาศอำนวย ปี 2567 30 ก.ย. 67
6 รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม - มีนาคม 2567 30 ก.ย. 67
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2567 30 ก.ย. 67
8 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 30 ก.ย. 67
9 แผนจัดซืือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 30 ก.ย. 67
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ. ปี 2566 30 ก.ย. 66
11 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน ปี 2566 30 ก.ย. 66
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 30 ก.ย. 66
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 66
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) 30 ก.ย. 66
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือน กค - กย.66 30 ก.ย. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 15 / 115    
กิจกรรมชมรมจริยธรรม
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานการส่งสรุปผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 67
2 รายงานการส่งคำสั่งและแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม ปี 2567 30 ก.ย. 67
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 2567 30 ก.ย. 67
4 รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2567 30 ก.ย. 67
5 รายงานผลการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและรักษาวินัย ปีงบประมาณ 2567 30 ก.ย. 67
6 รายงานผลการจัดอบรมโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 30 ก.ย. 67
7 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30 ก.ย. 67
8 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สสอ.อากาศอำนวย 30 ก.ย. 67
9 โครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษาวินัย ปีงบประมาณ 2567 30 ก.ย. 67
10 โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริต ปีงบประมาณ 2567 30 ก.ย. 67
11 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย ปีงบ 2567 30 ก.ย. 67
12 คำสั่งชมรมจริยธรรม 30 ก.ย. 67
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมลงนาม MOU และร่วมประกาศเจตนารมณ์ 30 ก.ย. 66
2 ประชุมการดำเนินการงบลงทุนปี 2565 ผ่านระบบ Zoom 30 ก.ย. 64
3 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 30 ก.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 แบบฟอร์มรายงานชมรมจริยธรรม 3 30 ก.ย. 64
2 แบบฟอร์มรายงานชมรมจริยธรรม 2 30 ก.ย. 64
3 ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 30 ก.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
IT news
     
หัวข้อข่าว
1

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

2

รายงานการประชุมเดือน ตค.60 สสอ.

3

รายงานการประชุมเดือน พย.60 สสอ.อากาศฯ

4

รายงานการประชุมเดือน ธค.60 สสอ.อากาศฯ

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 


          นายวิกรานต์  งอธิราช
  สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
       เบอร์มือถือ 0801831562

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook  sso akatamnuay

        Line : sso akatamnuay

        ร้องเรียนร้องทุกข์  0986194869 , 042798106

        โทรสาร  042798106

        สายด่วน สสอ.  08011831562

        Email : [email protected]

        ที่ตั้งหน่วยงาน (google map)

        Q&A (google form) รับฟังความคิดเห็น

 ทำเนียบผู้บริหาร

 นโยบายผู้บริหาร 
       รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
       นพ.สสจ.
       คปสอ.อากาศอำนวย
       สสอ.อากาศอำนวย

 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ MOPH

   โครงสร้างหน่วยงาน

  อำนาจหน้าที่

   ที่ตั้งองค์กร

  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน

   รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 

 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

งานบริหารงานทั่วไป

   นโยบายและยุทธศาสตร์

   แผนงาน / โครงการ

    สสอ. และ รพ.สต.คุณธรรม

    ชมรมจริยธรรม

    ชมรม STRONG

 แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงงงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบบบบัติการ

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผน

 รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี

 การประเมินผลการควบคุมภายใน

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (สขร)

 การประเมิน ITA

 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

งานวิชาการ

  แผนปฏิบัติการอำเภออากาศอำนวย

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 PMQA

 สรุปผลการดำเนิินงาน

 ระบาดวิทยา

 งานสุขภาพภาคประชาชน

 คู่มือการให้บริการประชาชน

งานสนับสนุนบริการ

 อนามัยแม่และเด็ก

 ส่งเสริมสุขภาพ

 โรคไม่ติดต่อ

 ผู้สูงอาุยุ  ผู้พิการ

 ยาเสพติด

 สุขภาพจิต

 งานคุ้มครองผู้บริโภค

ถ้าพบอุบัตเิหตุ หรือบาดเจ็บ ฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669

หรือเบอร์ 042-799000 รพ.อากาศอำนวย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : [email protected]    facebook: Sso Akatamnuay

แผนที่ตั้งหน่วยงาน Googlemap 

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette