พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 71,474   คน
หลังคาเรือน 22,253   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 35,828   คน
เพศหญิง 35,646   คน
 โรงเรียน  43   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"คนอากาศอำนวยกินดี อยู่ดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

 สิทธิ UC

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58
      cockpit 59
      
cockpit 60
     
 cockpit 61
      cockpit 62
      cockpit 63
      cockpit 64

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

QRCODE บันทึกข้อมูลการอบรม

  

คู้มือการจัดสุขภาพกลุ่มวัย

E-office
รพ.สต.

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 13976 3 0 0.00
2 05537 3 0 0.00
3 05540 3 0 0.00
4 05538 3 0 0.00
5 05533 3 0 0.00
6 05532 3 0 0.00
7 05535 3 0 0.00
8 05539 3 0 0.00
9 05541 3 0 0.00
10 05536 2 0 0.00
11 05534 3 0 0.00
ข่าวประชาสัมพันธ์

31 ธ.ค. 65 06:19

27 ธ.ค. 64 15:34

              Kick off ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 
         แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค  

                              อำเภอากาศอำนวย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
       และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในเขตพื้นที่อำเภออากาศอำนวย โดยมี นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล
       นายอำเภออากาศอำนวย และทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยอำนวยความสะดวกแก่
       ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอากาศอำนวย
   

8 มิ.ย. 64 06:16

    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 

        วันที่ 25 พค.64 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออากาศอำนวย เพื่อพิจารณากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนชาวอากาศอำนวย
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอากาศอำนวย

8 มิ.ย. 64 06:14

            กิจกรรมสรงน้ำพระ
ของชมรมจริยธรรม  สสอ.อากาศอำนวย

            วันที่  9   เมษายน  2564   คณะเจ้าหน้าที่ สสอ. และรพ.สต.ทุกแห่ง 
   จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ณ หอพระหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  เนื่องใน
   เทศลกาลสงกราานต์  

                                

8 มิ.ย. 64 06:13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 5 / 53    
ประชาสัมพันธ์รายวัน
     
หัวเรื่อง
1

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พย.65

2

ข่าวประชาสัมพันธ์  เดือน ตค.65

ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยง) ปี 2566 30 ก.ย. 66
2 ประกาศพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 2 เดือนเมย.65 - กย.65 30 ก.ย. 66
3 ประกาศป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร สสอ.อากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 66
4 ประกาศแนวทางการแผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 2566 30 ก.ย. 66
5 คำสั่งปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ปีงบ 2566 30 ก.ย. 66
6 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่องอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน 1 ตค.65 30 ก.ย. 66
7 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่้อง ข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ตุลาคม 2565 30 ก.ย. 66
8 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่้อง ข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 เมษายน 2565 30 ก.ย. 65
9 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พกส./ลูกจ้างชัวคราวปี 2564 30 ก.ย. 65
10 ผลการปฏิบัตราชการ พกส.และลูกจ้างชั่วคราว 64 30 ก.ย. 65
11 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2565 30 ก.ย. 65
12 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 66
13 ประกาศนโยบายการบริหารบุคคล ปี 65 30 ก.ย. 65
14 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 1 ตค.64 30 ก.ย. 65
15 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่องอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน 1 ตค.64 30 ก.ย. 65
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 32    
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 66
2 รายงานการดำเนินการควบคุมการเรี่ยไรและให้ รับของขวัญ ปี 2566 รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 66
3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศ 30 ก.ย. 67
4 แผนค่าใช้จ่ายและแผนเงนบำรุง สสอ.ปี 2566 30 ก.ย. 66
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 30 ก.ย. 66
6 แผนปฏิบัติการ คปสอ.อากาสอำนวย ปี 2566 30 ก.ย. 66
7 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน ปี 2565 30 ก.ย. 66
8 ประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ65 30 ก.ย. 65
9 รายงานเรี่ยไรและการให้และรับของขวัญ รอบ 6 เดือน สสอ.อากาศอำนวย ปี 2565 30 ก.ย. 65
10 แผนปฏิบัติการปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 30 ก.ย. 65
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ปี65 30 ก.ย. 65
12 แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและคุ้มครองจริยธรรมหน่วยงาน ปี 2565 30 ก.ย. 65
13 คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุน ปีงบ 65 30 ก.ย. 65
14 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 30 ก.ย. 65
15 แผนค่าใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 30 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 15 / 91    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมลงนาม MOU และร่วมประกาศเจตนารมณ์ 30 ก.ย. 66
2 ประชุมการดำเนินการงบลงทุนปี 2565 ผ่านระบบ Zoom 30 ก.ย. 64
3 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 30 ก.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 แบบฟอร์มรายงานชมรมจริยธรรม 3 30 ก.ย. 64
2 แบบฟอร์มรายงานชมรมจริยธรรม 2 30 ก.ย. 64
3 ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 30 ก.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
IT news
     
หัวข้อข่าว
1

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

2

รายงานการประชุมเดือน ตค.60 สสอ.

3

รายงานการประชุมเดือน พย.60 สสอ.อากาศฯ

4

รายงานการประชุมเดือน ธค.60 สสอ.อากาศฯ

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 


          นายวิกรานต์  งอธิราช
  สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
       เบอร์มือถือ 0801831562

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook  

        Line : sso akatamnuay

        ร้องเรียนร้องทุกข์  0986194869 , 042798106

        สายด่วน สสอ.  08011831562

        Email : d.akatamnuay@gmail.com

        Q&A (google form)

 ทำเนียบผู้บริหาร

 นโยบายผู้บริหาร 
       รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
       นพ.สสจ.
       คปสอ.อากาศอำนวย
       สสอ.อากาศอำนวย

 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ MOPH

  โครงสร้างหน่วยงาน

  อำนาจหน้าที่

   ที่ตั้งองค์กร

  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน

  จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
 

งานบริหารงานทั่วไป

   นโยบายและยุทธศาสตร์

   แผนงาน / โครงการ

    สสอ. และ รพ.สต.คุณธรรม

    ชมรมจริยธรรม

    ชมรม STRONG

 แผนปฏิบัติการประจำปี

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี

  การประเมินผลการควบคุมภายใน

 การประเมิน ITA

งานวิชาการ

  แผนปฏิบัติการอำเภออากาศอำนวย

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 PMQA

 สรุปผลการดำเนิินงาน

 ระบาดวิทยา

 งานสุขภาพภาคประชาชน

 คู่มือการให้บริการประชาชน

งานสนับสนุนบริการ

 อนามัยแม่และเด็ก

 ส่งเสริมสุขภาพ

 โรคไม่ติดต่อ

 ผู้สูงอาุยุ  ผู้พิการ

 ยาเสพติด

 สุขภาพจิต

 งานคุ้มครองผู้บริโภค

ถ้าพบอุบัตเิหตุ หรือบาดเจ็บ ฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669

หรือเบอร์ 042-799000 รพ.อากาศอำนวย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : d.akatamnuay@gmail.com    facebook: Sso Akatamnuay

แผนที่ตั้งหน่วยงาน Googlemap 

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7