สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: 15 หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 0-4278-4025  โทรสาร 0-4278-4222

E-mail - tueanjai-leel@moph.go.th

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน   คลิ้ก

ข้อมูลพื้นฐาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปี 2564

   - ระเบียบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2552

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรี

ปลัด

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูรายละเอียด  คลิ๊ก

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ ดูรายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโฉพาะกิจ ดูรายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "ชาวสาธารณสุขอำเภอกุดบากใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" (KBPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิ๊ก

 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ้ก 

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (2565) คลิ้ก

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลสำหรับหน่วยงานในราชการส่วนบริหารภูมิภาค ผ่านเว็ปไซด์ระดับหน่วยงาน คลิ้ก

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 CLICK

คำสั่ง อำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คลิ๊ก

คำสั่ง อำเภอกุดบากเรื่อง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ฯลฯ เข้าเวรประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิ๊ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
50
ระเบียนที่ 1 - 10 / 494    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

นางภาวิดา อุดมฉวี

สาธารณสุขอำเภอกุดบาก

                     สายด่วนผู้บริหาร 08-1729-4125-0237-7391

Web Link

* ระบบ สารบรรณสาธาณสุขฯ 
* E-saraban จังหวัดสกลนคร

* ระบบ e-PlaySlip 
* สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2563 
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม 
  - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 -  ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2564
  - มกราคม 
  - กุมพาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2565
   - มกราคม
 
  - กุมภาพันธ์
 
  - มีนาคม
 
  - เมษายน
 
  - พฤษภาคม
 
  - มิถุนายน
 
  - กรกฎาคม
 
  - สิิงหาคม
 
  - กันยายน

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62
-
 พฤศจิกายน
-
 ธันวาคม

- มกราคม 63
-
 กุมภาพันธ์ 63
-
 มีนาคม 63
-
 เมษายน
- พฤษภาคม
-
 มิถุนายน
-
 สิงหาคม
-
 กันยายน
-
 ตุลาคม

- มีนาคม 64

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7