คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ธ.ค. 65 15:14

30 ก.ย. 63 11:45
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ITA

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 19  การเรี่ยไร การให้ รับ ของขวีญ หรือผลประโยชน์อื่นใด

1  บันทึก  12 เดือน

2 รายงานผล รายงานผล 12 เดือน

3 เผยแพร่ เผยแพร่ 12 เดือน

MOIT 20  การอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน

1  หักฐานการอบรม 1.1 บันทึก  1.2 โครงการ   

2  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

3 บันทึกเสนอผู้บริหาร

4 รายงานผลการอบรม  

5 ภาพกิจกรรม

6 เผยแพร่

MOIT 21  การเผยแพร่เจตน์จำนงผู้บริหาร

1  บันทุึกลงนามเจตจำนง

2  ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร  การจัดซื้อยา

3  กิจกรรม

4  ภาพกิจกรรม

5  เผยแพร่

MOIT 22  การล่วงละเมิดทางเพศ

1  บันทุึกลงนาม   บันทึกรายงาน

2  ประกาศ     ปริ้นสกรีน

3  คู่มือ  เผยแพร่รายงาน

4  บันทึกแจ้งเวียน

23 มี.ค. 65 13:31

MOIT13  ยาเวชภัณฑ์ไม่ใชยา

ประกาศ ภาพกิจกรรม

1 บันทึกรายงาน

2  รายงาน

3 เผยแพร่

MOIT14  การใช้ทรัพย์สินทางราชการ

1 บันทึกขออนุมัติ

2 แนวปฏิบัติพัสดุคงรูป

3 แนวปฏิบัติพัสดุสิ้นเปลือง

4 หนังสือแจ้งเวียน

5 ฟอร์มเผยแพร่

MOIT15  ป้องกันปราบปรามการทุจริตและคุณธรรมจริยธรรม คำสั่ง

1 ป้องกันปราบปรมทุจริต  1.1 บันทึก 1.2 แผนป้องกันปราบปราม 1.3 เผยแพร่

2 ส่งเสริมคุณธรรม           1.1 บันทึก 1.2 แผนคุณธรรม 1.3 เผยแพร่

MOIT16  รายงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและคุณธรรมจริยธรรม

1 รายงานป้องกันปราบปรมทุจริต  1.1 บันทึก ไตรมาส 4 1.2 รายงานทุจริต ไตรมาส 4 1.3 เผยแพร่ ไตรมาส 4

2 รายงานส่งเสริมคุณธรรม           1.1 บันทึก ไตรมาส 4 1.2 รายงานคุณธรรม ไตรมาส 4 1.3 เผยแพร่ ไตรมาส4

MOIT17  การประเมินความเสี่ยง

1 หลักฐานการประชุม

2 สรุปผลการประชุม

3 แผนการบริหารการทุจริต

4 หนังสือเสนอผู้บริหาร

ฟอร์มเผยแพร่

MOIT18  มาตรการป้องกันการทุจริต

1 บันทึกขออนุมัติ

2 แนวปฏิบัติ

3 หลักฐานแจ้งเวียน

4 บันทึกรายงานผล

5 ฟอร์มเผยแพร่

การรวมกลุมบุคลากร ชมรม Strong

แนวทางการดำเนินกิจกรรม  รายชื่อ กิจกรรม ฟอร์มเผยแพร่

23 มี.ค. 65 13:31

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 12  มาตรการป้องกันการรับสินบน

1 บันทึกขออนุมัติลงนามและและเผยแพร่ ไตรมาส 4

2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

3 หนังสือแจ้งเวียน

4 ฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส 4

23 มี.ค. 65 13:30

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 11  ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมดำเนินงาน

1 การจัดทำโครงการ  1.1 ขออนุมัติและเผยแพร่ 1.2 โครงการ

2 รายงานการประชุม

3 รายงานประชุม/กิจกรรม

4 รายงานติดตามผลโครงการ

5 ภาพกิจกรรม

6 บันทึก ผู้บริหาร และเผยแพร่

7 ฟอร์มเผยแพร่

23 มี.ค. 65 13:30

การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 10  หน่วยานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1 บันทึกแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ไตรมาส 4

2 สรุปผลการดำเนินงาน

   2.1 การให้บริการ ไตรมาส 4

   2.2 การทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4

3 ฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส 4

23 มี.ค. 65 13:30
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 15    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน  โทร. 042789016
E_mail patana.c@moph.mail.go.th
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7