หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

10 ม.ค. 66 13:11

10 ม.ค. 66 13:05

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการเขต 8 25-27 มกราคม 2566

10 ม.ค. 66 12:45

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานปี 2566

10 ม.ค. 66 12:43

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2566

10 ม.ค. 66 12:39

รายงานตามแผนดำเนินการ คปสอ.โพนนาแก้ว ปีงบประมาณ 2565 Click

29 ธ.ค. 65 22:13

สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 click

29 ธ.ค. 65 21:41

รายงานผลโครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563  รายละเอียด

8 มี.ค. 63 19:24

โครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563  รายละเอียด

8 มี.ค. 63 19:01

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายละเอียด

6 มี.ค. 63 17:19
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่
1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 29 ธ.ค. 2565
2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน มีนาคม 2564 31 ธ.ค. 2564
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 31 ธ.ค. 2564
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 31 ธ.ค. 2564
7 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2564
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 2564
9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 63 30 ก.ย. 2564
10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 63 30 ก.ย. 2564
11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ธันวาคม 63 30 ก.ย. 2564
12 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 64 30 ก.ย. 2564
13 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 30 ก.ย. 2564
14 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 30 ก.ย. 2564
15 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปี 2564 11 มิ.ย. 2564
16 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 70 (รพ.สต.บ้านน้ำพุ) 12 ก.พ. 2564
17 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต.น้ำพุ 22 ม.ค. 2564
18 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต บ้านน้ำพุ 15 ม.ค. 2564
ระเบียนที่ 1 - 18 / 18    
งาน ITA
     
เอกสาร ITA
ประกาศ ณ วันที่
1 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 19 ธ.ค. 65
2 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 19 ธ.ค. 65
3 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 19 ธ.ค. 65
4 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 16 ธ.ค. 65
5 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 19 ธ.ค. 65
6 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 ธ.ค. 65
7 MOIT4 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 8 ธ.ค. 65
8 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17 พ.ย. 65
9 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 9 ธ.ค. 65
10 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 14 ธ.ค. 65
11 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 9 ธ.ค. 65
12 MOIT4 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 9 ธ.ค. 65
13 MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 6 ธ.ค. 65
14 MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) 16 ธ.ค. 65
15 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 9 ธ.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 15 / 470    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมโครงการออกกำลัง 12 มี.ค. 64
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 ธ.ค. 64
3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 ธ.ค. 64
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 4 มี.ค. 64
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 1 ก.พ. 64
6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 12 ม.ค. 64
7 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 มี.ค. 64
8 คำสั่งแบ่งงานรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว2564 1 ต.ค. 63
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รายละเอียด 12 ม.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่ง ประกาศ 9 ต.ค. 63
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ธ.ค. 63
3 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2 พ.ย. 63
4 มาตรการรับสินบน 30 พ.ย. 64
5 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก 10 ธ.ค. 63
6 ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 3 ต.ค. 63
7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ 3 ต.ค. 63
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 14 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ธ.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 30 ก.ย. 64
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน -คู่มือCPG DM ให้ รพสต 30 ก.ย. 64
3 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน -คู่มือCPG HT ให้ รพ.สต 30 ก.ย. 64
4 คู่มือการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม เพื่อประกอบการขออนุญาตผลิตน้ำดื่มเพื่อการจำหน่าย 30 ก.ย. 64
5 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปี 2564 11 มิ.ย. 64
6 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป และทุจริตประพฤติมิชอบ 2 ต.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 นายวิรัตน์  จำปาวัน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์  0885625997

 ช่องทางติดต่อ หน่วยงาน

ข้อมูลจัดจ้าง

สรุปผลงาน

>ปี 2561     >ปี 2562

Web link

สรุป พชอ.

>ปี2562

*รายงานการประชุม พชอ.

   (ครั้งที่ 1)  (ครั้งที่ 2) 

*(โครงการ 3ก. กิน กระตุ้น กระตุก)

บริการประชาชน

>พรบ.การอำนวยความสะดวก

ของทางราชการ พ.ศ.2558

>คู่มือตรวจวิเคราห์น้ำดื่ม 

> คู่มือการควบคุมโรคเบาหวาน CPG DM

> คู่มือการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง CPG HT

คู่มือ

 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT2 3. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

MOIT2  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว โทร.04270700

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7