รพ.สต.

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานงบดำเนิการไตรมาส 3 27 มิ.ย. 2567
2 รายงานงบดำเนิการไตรมาส 1 27 มิ.ย. 2567
3 รายงานงบดำเนิการไตรมาส 1 27 มิ.ย. 2567
4 ผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว พกส 67 28 มี.ค. 2567
5 เผยแพร่ประชาสัมพันธื 28 มี.ค. 2567
6 รายงานชมรมจริยธรรม 6 gfnvo 13 มี.ค. 2567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
96
ระเบียนที่ 1 - 6 / 575    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ไตรมาส3 MOIT7 7.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
2 ไตรมาส3 MOIT7 7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 31 ธ.ค. 67
3 ไตรมาส3 MOIT7 7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 31 ธ.ค. 67
4 ไตรมาส3 MOIT7 7.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงา 31 ธ.ค. 67
5 M21 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
6 M21 4.มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่รับุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 31 ธ.ค. 67
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 6 / 40    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
1 ไตรมาส3 MOIT11 7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
2 ไตรมาส3 MOIT11 6.บันทึกข้อความรายงานฯ 31 ธ.ค. 67
3 ไตรมาส3 MOIT11 2.มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม 31 ธ.ค. 67
4 ไตรมาส3 MOIT14 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
5 ไตรมาส3 MOIT14 4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 31 ธ.ค. 67
6 ไตรมาส3 MOIT14 3.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม 31 ธ.ค. 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 6 / 88    
ข่าวงานพัสดุ ครุภัณฑ์
     
ข่าวงานพัสดุ ครุภัณฑ์
ประกาศถึงวันที่
1 ไตรมาส3 MOIT4 4.21 บันทึกข้อความ 31 ธ.ค. 67
2 ไตรมาส3 MOIT13 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
3 ไตรมาส 3 MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 78 และหน้า 79) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
4 ไตรมาส 3 MOIT13 1.1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 31 ธ.ค. 67
5 ไตรมาส3 MOIT5 3.แบบฟอร์มขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 31 ธ.ค. 67
6 ไตรมาส3 MOIT5 2.แบบ สขร. เดือนมิถุนายน 2567 31 ธ.ค. 67
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 6 / 43    
ITA
     
เอกสาร ITA
ประกาศถึงวันที่
1 moph 29 ธ.ค. 66
2 ไตรมาส 1 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
3 ไตรมาส 1 MOIT5 2.3 แบบ สขร. เดือนธันวาคม 2566 31 ธ.ค. 67
4 ไตรมาส 1 MOIT5 2.2 แบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน 2566 31 ธ.ค. 67
5 ไตรมาส 1 MOIT5 2.1 แบบ สขร. เดือนตุลาคม 2566 31 ธ.ค. 67
6 ไตรมาส 1 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตเผยแพร่ฯ 31 ธ.ค. 67
7 ไตรมาส 1 MOIT4 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
8 ไตรมาส 1 MOIT4 3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ 31 ธ.ค. 67
9 ไตรมาส 1 MOIT4 3.1 มีบันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 31 ธ.ค. 67
10 ไตรมาส 1 MOIT4 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
11 ไตรมาส 1 MOIT4 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามข้อกำหนด ฯ 31 ธ.ค. 67
12 ไตรมาส 1 MOIT4 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานฯ 31 ธ.ค. 67
13 ไตรมาส 1 MOIT4 4.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
14 ไตรมาส 1 MOIT4 4.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ 31 ธ.ค. 67
15 ไตรมาส 1 MOIT4 4.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมา พ.ศ.2567(งบดำเนินงานและงบลงทุน) 31 ธ.ค. 67
16 ไตรมาส 1 MOIT4 4.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.257 31 ธ.ค. 67
17 ไตรมาส 1 MOIT4 4.1 มีบันทึกข้อมูล ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานฯ 31 ธ.ค. 67
18 ไตรมาส 1 MOIT3 3.มีแบบฟอร์มการเผลแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 67
19 ไตรมาส 1 MOIT3 2.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ 31 ธ.ค. 67
20 ไตรมาส 1 MOIT3 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริใหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ 31 ธ.ค. 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 20 / 209    
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ธ.ค. 66 14:59

15 ธ.ค. 66 14:58

7 ธ.ค. 66 11:44

7 ธ.ค. 66 11:42

22 พ.ย. 66 14:03
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 5 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายกิ่งเพชร    ศรีเทียน

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอส่องดาว

สายด่วนผู้บริหาร 089-944-2513

            วิสัยทัศน์

การจัดการสุขภาพ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

SONGDAO

S: Safetyคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

O: Originalityสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

N : Network ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ

G: Good governanceการบริหารที่ดียึดหลักธรรมาภิบาล

D :Discoveryการใฝ่รู้ การจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

A : Accessibility ทำให้การเข้าถึงระบบบริการเป็นเรื่องง่าย

O : One รวมกันเป็นหนึ่ง ทำงานเป็นทีม


						

สำหรับ รพ.สต.

งานที่เกี่ยวข้อง 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


https://laws.anamai.moph.go.th/th/aboutlaws?perPage=24&page=1

https://laws.anamai.moph.go.th/th/menu211new

https://laws.anamai.moph.go.th/th/teen-pregnancy/

https://laws.anamai.moph.go.th/th/related-laws/

E-office

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร

 หมู่ 1 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

เบอร์โทรศัพท์ 042-786032 (ในเวลาราชการ)

เบอร์ติดต่อด่วนฉุกเฉิน 1669 (24 ชั่วโมง)

email:  [email protected]

แผนที่ตั้ง 

 

 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

1.ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว

2.เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว หมายเลข 042-786032

3.ส่งทางไปรษณีย์

ที่อยู่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว หมู่ 1 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

4.อีเมลล์ [email protected]

5.ทาง Facebook : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว
ติดต่อผู้ดูแล web : [email protected]
skype : songdao1313
facebook : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette