หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล สขร.1 ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

22 ธ.ค. 65 13:28

MOIT 4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

- หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส1

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ผล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลประกาศสำนักปลัดฯ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

22 ธ.ค. 65 10:03

MOIT2,3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ณ ปัจจุบัน

- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

- ผลปฏิบัติการตามแผนประจำปีของหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประจำปีของหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบ 66 (แบบ สขร.1)ไตรมาส 1

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซ

20 ธ.ค. 65 16:16

 MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 65

20 ธ.ค. 65 11:07

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

14 พ.ย. 65 16:55

MOIT23 นโยบายและแนวปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักศรีของผู้ปฏิบัตงาน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน

-คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน

-บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form

- รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 16:29

MOIT22 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

- กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT21 อบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

- หนังสือขอเลื่อนการจัดอบรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 15:20

MOIT20 การรายงานการเรี่ยไร และการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 1

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 2

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 3

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส 2

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส 4

30 มี.ค. 65 14:31

MOIT19 การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ

- บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

-รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

-รายงานชมรม STRONG

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 12:09

MOIT18 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 10:29

MOIT17รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และแผนจริยธรรม

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ ไตรมาส 2

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ไตรมาส2

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานไตรมาส 2

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ ไตรมาส 4

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ไตรมาส4

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานไตรมาส 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

30 มี.ค. 65 10:08

MOIT16 แผนป้องกันการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรม

-บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนาม

-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 06:14

MOIT15 แนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

-บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

-หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 05:43

MOIT14 มีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

- ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

ภาพถ่ายกิจกรรม

29 มี.ค. 65 14:09

MOIT13 มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

-  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต

มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

หนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

29 มี.ค. 65 13:10

MOIT12 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินภามภารกิจหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และโครงการ

- ขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- รายงานการประชุม

รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ

- ภาพประชุม พชอ.

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

29 มี.ค. 65 09:38

MOIT11 ข้อร้องเรียนและสถิติการร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

28 มี.ค. 65 16:15

MOIT10 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และช่องทางการร้องเรียน

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

28 มี.ค. 65 15:49

MOIT9 การอบรมให้ความรู้ การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมและการมีวินัยที่ดี

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และโครงการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (รายงานการจัดอบรม)

- บันทึกขอเลื่อนการจัดอบรม

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม

- บันทึกรายการการจัดอบรมโครงการฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

- ภาพกิจกรรมจัดการอบรม 

28 มี.ค. 65 14:59

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินบุคลากร

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 2 ปีงบ 2564

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบ 2565

- ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปี 2564

- ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปี 2565

- ประกาศ  อัตราร้อยละการประเมินความดีความชอบ รอบ 2 ปีงบฯ 64

- ประกาศ  อัตราร้อยละการประเมินความดีความชอบ รอบ 1 ปีงบฯ 65

-หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 2 ปีงบฯ 64

-หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบฯ 65

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบที่ 2 ปีงบฯ 64

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบที่ 1 ปีงบฯ 65

28 มี.ค. 65 12:02

MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

- แจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกาศ วิธีขั้นตอน ผู้มีผลงานสัมฤทธิ์ต่ำ

ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายงานการประชุมชี้แจงข้อกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ

ประกาศังหวัดสกลนคร  มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- หนังสือ สสจ.การส่งคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านความรับผิด

25 มี.ค. 65 15:14

MOIT6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บันทึกลงนามประกาศ นโยบายบริหารบุคคล

- ประกาศ นโยบายการบริหารบุคคล

- แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์ นโยบายการบริหารบุคคล

- บันทึกลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24 มี.ค. 65 15:50

MOIT5 หน่วยงานมีผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

- บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร.1 ไตรมาส 1

- บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร.1 ไตรมาส 2

- บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร.1 ไตรมาส 3

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร.1 ไตรมาส 1

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร.1 ไตรมาส 2

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร.1 ไตรมาส 3

28 ธ.ค. 64 17:53

MOIT4 หน่วยงานมีการวางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้ดจัดจ้าง

- บันทึกผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบนเว็ปไซต์

- บันทึกผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่หนังสือจัดสรรงบประมาณบนเว็ปไซต์ งวดที่ 1

- บันทึกผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่หนังสือจัดสรรงบประมาณบนเว็ปไซต์ งวดที่ 2

- บันทึกผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่หนังสือจัดสรรงบประมาณบนเว็ปไซต์ งวดที่ 3

- หนังสือรับจัดสรรงบประมาณ 2565 งวดที่ 1

- หนังสือรับจัดสรรงบประมาณ 2565 งวดที่ 2

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- หนังสือรับจัดสรรงบประมาณ 2565 งวดที่ 3

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ หนังสือรับจัดสรรงบฯ งวด 2

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ หนังสือรับจัดสรรงบฯ งวด 3

- คำสั่งมอบหมายปิด - ปลด ประกาศ

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

บันทึกผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อบนเว็ปไซต์

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-3

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

- ประกาศสำนักปลัดฯ เรื่องตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อฯ 2560

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ในการจัดซื้อฯ ไตรมาส 1

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ในการจัดซื้อฯ ไตรมาส 2-3

- บันทึกแจ้งเวียน และขออนุญาติเผยแพร่ ประกาศสำนักฯ เรื่องตรวจบุคลากรในการจัดซื้อ/จ้าง

- บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ในการจัดซื้อฯ

- รายงานการใช้จัดซื้อจัดจ้าง

28 ธ.ค. 64 16:30

MOIT3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

- ขออนุมัติการเผยแพร่การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

28 ธ.ค. 64 16:09

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน

- แผนใช้จ่ายงบประมาณ 2565

- ผลการใช้งบประมาณ 2565

- แผนปฏิบัติการ 2565

- ผลปฏิบัติการ 2565

- คู่มือจ้ดการข้อร้องเรียนทั่วไป และของเจ้าหน้าที่

- คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

- คู่มือขั้นตอนการให้บริการตาม พรบ.สาธารณสุข 2558

- รายงานผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 1

- รายงานผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 2

- รายงานผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 2

- รายงานผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 3

- รายงานผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 4

- แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

- วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

- ประกาศสำนักปลัด เรื่องการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อ 2560

- แบบ สขร.1 ไตรมาส 1

- แบบ สขร.1 ไตรมาส 2

- แบบ สขร.1 ไตรมาส 3

- แบบ สขร.1 ไตรมาส 4

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 1

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 2

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 3

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 4

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 5

28 ธ.ค. 64 13:50

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์

1.2 คำสั่ง  มาตรการ  กลไก และระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปีงบ 64

14 ธ.ค. 64 16:29

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ   เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

20 ก.ค. 64 15:51

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบ
14 มิ.ย. 61 12:51

แบบประเมินมาตรฐาน SRRT

5 ก.ค. 59 10:09
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

นายกมล  ตงศิริ

สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

โทร 085-4567845                 

ทะเบียนคำสั่งจังหวัดสกลนคร

Web link

  แผนปฏิบัติราชการ คป.สอ.วาริชภูมิ 2562
  ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

อินโฟกราฟิกคณะกรรมการ จริยธรรม สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  153 ม.16 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150  โทรศัพท์ 084-2572342 

E-mail:d_waritchaphum@hotmail.com

แผนที่ตั้งสำนักงาน

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7