หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

-บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป  แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและมีกลไกการติดตาม

-หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

28 มี.ค. 66 12:23

MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

-บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

-รายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

28 มี.ค. 66 11:37

MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

คำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

27 มี.ค. 66 16:23

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย

โครงการ พชอ.

รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

-ภาพกิจกรรมการประชุม พชอ.

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

27 มี.ค. 66 15:56

MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

-บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

26 มี.ค. 66 17:28

MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

-คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

26 มี.ค. 66 04:39

MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

-บันทึกข้อความขออนุมัติเลื่อนดำเนินการโครงการ

-บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

-โครงการ

-รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย

-ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

-รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

-ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

26 มี.ค. 66 04:34

 MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

-ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

-หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

26 มี.ค. 66 04:09

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

22 มี.ค. 66 16:28

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล สขร.1 ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล สขร.1 ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 

22 ธ.ค. 65 13:28

MOIT 4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส1

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ผล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลประกาศสำนักปลัดฯ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลประกาศสำนักปลัดผลการจัดซื้อไตรมาส 2

22 ธ.ค. 65 10:03

MOIT2,3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ณ ปัจจุบัน

- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

- ผลปฏิบัติการตามแผนประจำปีของหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประจำปีของหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบ 66 (แบบ สขร.1)ไตรมาส 1

-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบ 66 (แบบ สขร.1)ไตรมาส 2

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซ

20 ธ.ค. 65 16:16

 MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 65

20 ธ.ค. 65 11:07

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

14 พ.ย. 65 16:55

MOIT23 นโยบายและแนวปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักศรีของผู้ปฏิบัตงาน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน

-คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน

-บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form

- รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 16:29

MOIT22 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

- กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT21 อบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

- หนังสือขอเลื่อนการจัดอบรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 15:20

MOIT20 การรายงานการเรี่ยไร และการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 1

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 2

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 3

  -MOPH Solicit Report System _ MSRS 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส 2

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส 4

30 มี.ค. 65 14:31

MOIT19 การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ

- บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

-รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

-รายงานชมรม STRONG

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 12:09

MOIT18 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 10:29

MOIT17รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และแผนจริยธรรม

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ ไตรมาส 2

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ไตรมาส2

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานไตรมาส 2

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ ไตรมาส 4

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ไตรมาส4

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานไตรมาส 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

30 มี.ค. 65 10:08

MOIT16 แผนป้องกันการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรม

-บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนาม

-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 06:14

MOIT15 แนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

-บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

-หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

30 มี.ค. 65 05:43

MOIT14 มีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

- ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

ภาพถ่ายกิจกรรม

29 มี.ค. 65 14:09

MOIT13 มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

-  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต

มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

หนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

29 มี.ค. 65 13:10

MOIT12 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินภามภารกิจหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และโครงการ

- ขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- รายงานการประชุม

รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ

- ภาพประชุม พชอ.

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

29 มี.ค. 65 09:38

MOIT11 ข้อร้องเรียนและสถิติการร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

28 มี.ค. 65 16:15

MOIT10 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และช่องทางการร้องเรียน

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

28 มี.ค. 65 15:49

MOIT9 การอบรมให้ความรู้ การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมและการมีวินัยที่ดี

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และโครงการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (รายงานการจัดอบรม)

- บันทึกขอเลื่อนการจัดอบรม

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม

- บันทึกรายการการจัดอบรมโครงการฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

- ภาพกิจกรรมจัดการอบรม 

28 มี.ค. 65 14:59

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินบุคลากร

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 2 ปีงบ 2564

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบ 2565

- ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปี 2564

- ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปี 2565

- ประกาศ  อัตราร้อยละการประเมินความดีความชอบ รอบ 2 ปีงบฯ 64

- ประกาศ  อัตราร้อยละการประเมินความดีความชอบ รอบ 1 ปีงบฯ 65

-หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 2 ปีงบฯ 64

-หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบฯ 65

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบที่ 2 ปีงบฯ 64

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบที่ 1 ปีงบฯ 65

28 มี.ค. 65 12:02

MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

- แจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกาศ วิธีขั้นตอน ผู้มีผลงานสัมฤทธิ์ต่ำ

ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายงานการประชุมชี้แจงข้อกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ

ประกาศังหวัดสกลนคร  มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- หนังสือ สสจ.การส่งคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านความรับผิด

25 มี.ค. 65 15:14
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

นายกมล  ตงศิริ

สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

โทร 085-4567845                 

ทะเบียนคำสั่งจังหวัดสกลนคร

Web link

  แผนปฏิบัติราชการ คป.สอ.วาริชภูมิ 2562
  ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

อินโฟกราฟิกคณะกรรมการ จริยธรรม สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  153 ม.16 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150  โทรศัพท์ 084-2572342 

E-mail:d_waritchaphum@hotmail.com

แผนที่ตั้งสำนักงาน

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7