หน่วยงานภายในสสจ
โรงพยาบาลในสังกัด
สาธารณสุขอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์


 

7 พ.ย. 61 15:01
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    

ด้วยแพทยสภา ได้จัดทำโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งที่ถูกวิธี นั้น จังหวัดสกลนครจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
ในวันที่ 16-17 (โดยเริ่มต้นจากจังหวัดนครพนมมายังจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และวิ่งส่งต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561)

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7