ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
                                                     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
                             

เอกสารประชาสัมพันธ์
     
เอกสารประชาสัมพันธ์
1 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2566
2 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2566
3 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มกราคม 2566
5 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ธันวาคม 2565
6 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
7 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ตุลาคม 2565
8 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กันยายน 2565
9 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน สิงหาคม 2565
10 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
11 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2565
12 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
13 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2565
14 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2565
15 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 45    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 5 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
2 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรีย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
3 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 4 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
4 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดรราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน 29 พ.ค. 2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
6 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน 29 พ.ค. 2566
7 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 5 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
8 ประุกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
9 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
10 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
11 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 15 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
12 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ความกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
13 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 7 มิ.ย. 2566
14 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงบรรจุอาหารเหลวและสายยางให้อาหารเหลว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 6 มิ.ย. 2566
15 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 6 มิ.ย. 2566
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา epoetin alfa 4000 iu1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr(51.99.99.99-782990) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2566
17 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอก พร้อมแผงควบคุมแบบ JoyStick ชนิด x-ray ผ่าน จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 มิ.ย. 2566
18 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 มิ.ย. 2566
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2566
20 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 26 พ.ค. 2566
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 1 มิ.ย. 2566
22 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะทั่วไปและถุงขยะติดเชื้อ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 1 มิ.ย. 2566
23 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงรองรับปัสสาวะจากช่องเปิดปัสสาวะทางหน้าท้อง ชนิดชิ้นเดียว ถุง+แป้นปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 2 มิ.ย. 2566
24 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 26 พ.ค. 2566
25 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 1 มิ.ย. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
368
ระเบียนที่ 1 - 25 / 9184    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
นายคมสันต์  รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน


นางเยาวลักษณ์  แขวงเมือง
จพ.สถิติชำนาญงาน


นายคมกฤช  แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7