ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
                                                     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
                             

เอกสารประชาสัมพันธ์
     
เอกสารประชาสัมพันธ์
1 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2567
2 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2567
3 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มกราคม 2567
5 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ธันวาคม 2566
6 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
7 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ตุลาคม 2566
8 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กันยายน 2566
9 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน สิงหาคม 2566
10 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
11 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2566
12 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
13 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2566
14 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2566
15 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 57    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๒ โรงพยาบาลวานรนิวาส 24 พ.ค. 2567
2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา MASK N95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 25 มิ.ย. 2567
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2567
4 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 13 ก.ค. 2567
5 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 13 ก.ค. 2567
6 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๔,๔๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 13 ก.ค. 2567
7 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดผักผลไม้และไข่ จำนวน ๘๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 10 ก.ค. 2567
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคา จ้างประมาณการค่ารื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ รายการ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุง สำหรับโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร 21 มิ.ย. 2567
9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ (จัดสรรรอบแรกร้อยละ ๕๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2567
10 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (Daisafe เครื่องไตเทียม,อุปกรณ์ต่อสายช่วยหายใจ,ชุดสายช่วยหายใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 20 มิ.ย. 2567
11 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (Glucose strip) พร้อมเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ด้วยวิธีรปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 19 มิ.ย. 2567
12 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสกลนคร 17 มิ.ย. 2567
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง 12 มิ.ย. 2567
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 10 มิ.ย. 2567
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครืองช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 10 มิ.ย. 2567
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง 10 มิ.ย. 2567
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง 10 มิ.ย. 2567
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาทางกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10 มิ.ย. 2567
19 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พ.ค. 2567
20 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 14 มิ.ย. 2567
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ 10 มิ.ย. 2567
22 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ (จัดสรรรอบแรกร้อยละ ๕๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลวานรนิวาส 30 ก.ย. 2567
23 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ,ตัวกรองเชื้อโรคสำหรับต่อท่อช่วยหายใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 31 พ.ค. 2567
24 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ชุดล้างไตปลอดเชื้อ Setฟอกเลือดแทงเส้น แบบชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2567 13 มิ.ย. 2567
25 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การพทย์ จำนวน 3 รายการ งบเงินบำรุง งปม.2567 สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า 5 มิ.ย. 2567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
402
ระเบียนที่ 1 - 25 / 10033    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นายคมสันต์  รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน


นางเยาวลักษณ์  แขวงเมือง
จพ.สถิติชำนาญงาน


นายคมกฤช  แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette