ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
                                                     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
                             

เอกสารประชาสัมพันธ์
     
เอกสารประชาสัมพันธ์
1 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
2 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2565
3 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
4 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2565
5 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2565
6 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
7 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มกราคม 2565
8 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือนธันวาคม 2564
9 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
10 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ตุลาคม 2564
11 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กันยายน 2564
12 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน สิงหาคม 2564
13 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
14 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2564
15 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 36    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ม.ค. 2566
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ70 ปีงบประมาณ2566 ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 28 ก.พ. 2566
3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
4 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด (tissue processor) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
6 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผ่าชันสูตรศพ จำนวน 2 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
7 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดฝุ่นผงกระดูก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
8 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกล้องวิดิทัศน์และเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง Endo spine จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 ก.ย. 2566
10 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลคำตากล้า 6 ก.พ. 2566
11 เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๔,๐๐๐ ครั่ง วงเงินที่ได้จัดสรรจำนวน ๑๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 27 ก.พ. 2566
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 26 ก.พ. 2566
13 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ม.ค. 2566
14 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๙๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลสกลนคร 30 ม.ค. 2566
15 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลสกลนคร 30 ม.ค. 2566
16 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ม.ค. 2566
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์จำนวน CD๔ T-Lymphocyte พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 เม.ย. 2566
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว ขนาด ๒๑G ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 เม.ย. 2566
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 เม.ย. 2566
20 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ตำบลตองโคบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2566
21 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 24 ก.พ. 2566
22 ประกาศ ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องรับสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ปีงบปรมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุง สำหรับโรงพยาบาลพังโคน 2 ก.พ. 2566
23 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
24 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซม ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน (ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน))ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
25 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
353
ระเบียนที่ 1 - 25 / 8808    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
นายคมสันต์  รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน


นางเยาวลักษณ์  แขวงเมือง
จพ.สถิติชำนาญงาน


นายคมกฤช  แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7