เปิดระบบเพื่อใช้งานจริง
ข้อมูลที่เกิดจากการทดสอบของ User ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2562 ถูกล้างออกทั้งหมด
เพื่อเริ่มต้นใช้งานจริง ณ วันที่ 9 เมษายน 2562

ประกาศ ระบบบันทึกข้อมูลการสำรวจยาในร้านค้าร้านชำ
1. ใช้ Username และ Password เดียวกันกับเว็บกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสจ.สกลนคร)
2. หน่วยบริการพิมพ์แบบสรุปผลงานการสำรวจฯ ในเมนู"รายงาน" ลงลายมือชื่อผู้รายงาน และผู้ตรวจสอบ ส่งผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต่อไปเข้าสู่ระบบ