ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 12 (ออนไลน์)

24 มี.ค. 66 14:44

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ครั้ง 1 : Systematic, review, metanalysis and scoping review for nurses

24 มี.ค. 66 14:42

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์  อาวเจนพงษ์)

24 มี.ค. 66 14:36

อเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน

26 ต.ค. 65 11:42

ผลการสำรวจจากโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal of Medical Service)

11 มิ.ย. 64 10:30

ภาพกิจกรรม R2R จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560

7 มิ.ย. 60 20:15

ผลงาน R2R ที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2560  
ผลงานระดับประเทศ (R2R Thailand)  --> ดาวน์โหลด
ผลงานระดับเขตสุขภาพที่ 8 --> ดาวน์โหลด

7 มิ.ย. 60 19:29

 ขอเชิญประชุม R2R Thailand "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0"  ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 

   
7 มิ.ย. 60 18:58

ขอเชิญประชุม R2R Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี

25 พ.ค. 59 09:04

4 เม.ย. 59 16:15
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 16    
เอกสารเผยแพร่
     
เอกสาร
1 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2558
2 การแบ่ง Zone R2R รายอำเภอ
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ผลงาน R2R
     
ชื่อผลงาน
download
ชื่อ-สกุล
ผลงานระดับ
ประเภทผลงาน
1 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 11-24 มกราคม 2564 download ทีม CDCU จังหวัดสกลนคร ผลงานวิชาการ/บทความพิเศษ
2 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการปฏิบัติมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID -19 :กรณีงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสกลนคร download นางดวงละพา กุดนอกและคณะ ผลงานวิชาการ/บทความพิเศษ
3 ถอดบทเรียน การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดสกลนคร download นางดวงละพา กุดนอกและนางสาวมัลลิยา ศุภสมุทร ผลงานวิชาการ/บทความพิเศษ
4 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง “ ผลจากมาตรการเร่งด่วนงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานการณ์โควิด- 19 โดยการมีส่วนร่วม download สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผลงานวิชาการ/บทความพิเศษ
5 ผลลัพท์การใช้ Standing order Cryptococcal Meningoencephalitis download น.ส.นัดดา พรหมสาขา ณ สกลนคร และนายแพทย์สุเมธ รัตนมณีกรณ์ ดีเด่น(ตติยภูมิ) R2R ระดับเขต
6 ผลของการชักนำการคลอดด้วยการทำให้มีการแยกของถุงน้ำคร่ำจากเยื่อบุโพรงมดลูก (Stripping of Membrane) download นางมณีวรรณ ยุระชัย และคณะ ดีเด่น R2R ระดับเขต
7 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก download นางเกษร สังข์กฤษและคณะ ดีเยี่ยม(บริหาร) R2R ระดับเขต
8 วงล้อเฝ้าระวังเตือนภัย ใส่ใจแผลฝีเย็บหลังคลอด download นางมณีรัตน์ ประจันนวล ดี R2R ระดับเขต
9 โปรแกรมสำหรับประมวลผลข้อมูลรายงานโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม download นายมงคล โชตแสง ดี R2R ระดับเขต
10 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแตกชำรุดของกระจกส่องปากในกระบวนการทำปราศจากเชื้อ download นางสาวหนึ่งนุช บุตรวัง และนางจันทร์เพ็ญ ปะวะโพตะโก ดีเด่น R2R ระดับเขต
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 22    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

นางมัทนาวดี  ล้อมหามงคล

ผู้ประสานงาน R2R

โทร.042-711-157 ต่อ 1232-3