กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนร้บทุกท่าน


รพ.สต.

นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน

พระราชประวัติ  

พระราชประวัติ              การ์ตูนเศรษกิจพอเพียง       เรียนรู้หลักการทรงงาน        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ฌกส.สธ.

สำเนางบดุล ฌกส.สธ.ปี 2553

รายชื่อสมาชิก ฌกส.สธ.

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

บทสวดมนต์ก่อนการประชุม(ถวายอาลัย)

แนวทางการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแบบประเมินหน่วยงาน

แบบฟอร์มผลงานดีเด่น

                                                     

 

ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6                                                   ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
บุคคลต้นแบบ

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๕

วัชรฐากรณ์
2 ต.ค. 55 16:11

ประวัติ

วัชรฐากรณ์
16 ส.ค. 54 16:04
สรุปเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สสจ.สกลนคร

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

มกราคม 2558  กุมภาพันธ์ 2558

วัชรฐากรณ์
16 มิ.ย. 58 11:25
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ที่ราชพัสดุ

รายละเอียดที่ราชพัสดุ หน่วยงานในสังกัด สสจ.สกลนครคลิ๊กที่ชื่ออำเภอ

 อ.กุดบาก            อ.กุสุมาลย์          อ.คำตากล้า               อ.โคกศรีสุพรรณ       อ.เจริญศิลป์                 อ.เต่างอย

อ.นิคมน้ำอูน        อ.บ้านม่วง          อ.พรรณานิคม           อ.พังโคน                     อ.โพนนาแก้ว               อ.ภูพาน  

อ.เมือง                 อ.วานรนิวาส       อ.สว่างแดนดิน          อ.ส่องดาว                   อ.อากาศอำนวย          อ.วาริชภูมิ         สสจ.สกลนคร

วัชรฐากรณ์
13 ก.ย. 54 20:35
บุคลากรลา/ไปราชการสัปดาห์นี้
     
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
ประเภท
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
จำนวนวัน
สถานที่
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งอนุม้ติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 16 ก.พ. 2560
2 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
3 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
4 เผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
5 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 ก.พ. 2560
6 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 31 มี.ค. 2560
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม 2560) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 ก.พ. 2560
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม 2560) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 1 ก.พ. 2560
9 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
10 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ขอประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 60 28 ก.พ. 2560
11 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดควันชนิดไม่มีท่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา รพร.สว่างแดนดิน 17 ม.ค. 2560
12 เผยแพร่ตารางราคากลางซื้อเครื่องดูดควันชนิดไม่มีท่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา รพร.สว่างแดนดิน 17 ม.ค. 2560
13 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ก.พ. 2560
14 แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลบ้านม่วง 16 ก.พ. 2560
15 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
16 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
17 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2560
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560 สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 16 ก.พ. 2560
19 เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 16 ก.พ. 2560
20 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ปีงบประมาณ 2560 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 13 ก.พ. 2560
21 เผยแพร่แผนครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 30 ก.ย. 2560
22 เผยแพร่แผนวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 30 ก.ย. 2560
23 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและสรุปผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 12 ก.พ. 2560
24 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ออแก๊ส ETO จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ม.ค. 2560
25 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข เงินบำรุง โรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 ม.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
72
ระเบียนที่ 1 - 25 / 1777    
จำนวนข่าวประกวดราคารายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
     
ชื่อหน่วยงาน
ปีเดือน
รวม
201701
1 พัสดุและก่อสร้าง 1 1
2 รพช.กุดบาก 1 1
3 รพช.กุสุมาลย์ 2 2
4 รพช.คำตากล้า 1 1
5 รพช.นิคมน้ำอูน 2 2
6 รพช.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 2 2
7 รพช.พระอาจารย์แบน ธนากโร 4 4
8 รพช.พังโคน 1 1
9 รพช.วานรนิวาส 1 1
10 รพช.วาริชภูมิ 3 3
11 รพช.ส่องดาว 1 1
12 รพช.อากาศอำนวย 2 2
13 รพช.เจริญศิลป์ 1 1
14 รพช.เต่างอย 3 3
15 รพช.โคกศรีสุพรรณ 1 1
16 รพท.สกลนคร 8 8
17 รพร.สว่างแดนดิน 5 5
18 สสอ.บ้านม่วง 4 4
19 สสอ.โพนนาแก้ว 1 1
รวม 44 44
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

 

 
นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

    ทำเนียบบุคลากร


นายปิยะพงษ์  ฉ่ำมณี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

 


 

พ.อ.อ.วัชรฐากรณ์  ธงศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางปนัดดา  ทิพย์เสนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชนินทร  มุลตรีสา
นิติกร

โครงสร้างกลุ่มกฎหมาย
 คำสั่งมอบหมายงาน

Flow chart การดำเนินงาน


คู่มือการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับวินัยฯ

ของพกส. 


Web link
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ


ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
รัฐบาลไทย
สายด่วนของรัฐบาล

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

ข่าวสาร ONLINE:

กลุ่มกฎหมาย เลขที่ 1859 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1202-1203

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette