หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3 ก.พ. 2566
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โรงพยาบาลสว่างแดนดิน 17 ก.พ. 2566
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 2566
4 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 10 ก.พ. 2566
5 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดบชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร 25 ม.ค. 2566
6 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 27 ม.ค. 2566
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 30 มิ.ย. 2566
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3 ก.พ. 2566
9 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการพลเรือสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 31 ม.ค. 2566
10 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 28 ก.พ. 2566
11 รับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 ม.ค. 2566
12 รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา 31 ม.ค. 2566
13 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 ม.ค. 2566
14 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 10 ก.พ. 2566
15 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.มุกดาหาร 20 ม.ค. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
75
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1121    
ภาพประชาสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 1 / 6    

การประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัดโดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมด้วย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกอำเภอ TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานระดับดีเด่นในพื้นที่ จำนวน 5 อำเภอ เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ TO BENUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป พร้อมกันนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินให้คะแนน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมสนับสนุนการดำเนินการจัดการประกวด  >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
6 ก.พ. 66 13:37

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ นางพัชรี ผดุงเวียง ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง โดยมี พระเดชพระคุณพระราชมงคลวชิรธรรม (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนป่ารุกขชาติ “ภูริทัตต์เวชชานุสรณ์” บ้านลึมบอง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
6 ก.พ. 66 11:55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1396
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2791    
ข่าวสาร/สาระน่ารู้


 

คมสันต์
21 ธ.ค. 65 16:38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
27
ระเบียนที่ 1 - 1 / 27    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ก.พ. 2566
2 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ก.พ. 2566
3 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องรับสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน 13 ก.พ. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
2944
ระเบียนที่ 1 - 3 / 8830    

นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7