หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ภาพประชาสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 1 / 10    

กิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานเครือข่ายที่มีการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ

วันที่ 13 - 14มิถุนายน 2567 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ เภสัชกรกิตติศักดิ์ ไท้ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานเครือข่ายที่มีการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้นำคณะทำงานและภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) จำนวน 1 ชุมชน และโรงเรียน อย.น้อย จำนวน 2 แห่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานและได้รับรางวัล Best Practice รางวัลชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) เขตสุขภาพที่ 8 ชุมชนบ้านโนนอุดม ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส, รางวัล Best Practice ด้านนวัตกรรม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร และรางวัล Best of the Best โรงเรียน อย.น้อย ด้านนวัตกรรม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านขาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมแกรนดืริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
15 มิ.ย. 67 11:54

อบรมการบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันศุกร์ที่ 14มิถุนายน 2567 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 อาคารพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังงหวัดสกลนคร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดการอบรม“การบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อขับเคลื่อนงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านตามเกณฑ์ระดับท้าทายตามกรมอนามัยกำหนด โดยมี นางจริยา เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานร่วมจัดการอบรมฯ และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน GREEN & CLEAN Hospital Challengeในโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 57คน >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
15 มิ.ย. 67 11:52

โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567

วันศุกร์ที่ 14มิถุนายน 2567 เวลา 09.30น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กิจกรรม 5 ส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ด้วยการนำหลักการ 5ส มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน โดยมี นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนอกจากกิจกรรม 5 ส แล้ว ยังมีกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567จำหน่ายผักปลอดสารพิษจากเกษตรกร รับซื้อขยะรับประทานอาหารร่วมกัน กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกภายใต้แนวคิด “Dengue heroes towards zero death รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายเป็นศูนย์” เนื่องด้วยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
15 มิ.ย. 67 07:42

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 13มิถุนายน 2567 เวลา 10.00น. นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสกลนคร (Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor) โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8และศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือเป็นผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเพียงพอต่อการบริการ และสามารถดูแลประชาชนตามหลักการที่ถูกต้อง และช่วยยกระดับคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2Module โดยจัดอบรม Module 1ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 และ Module 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเปรมปรีดา ชั้น 2 โรงแรมเดอะมาเจสติคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ แพทย์หญิงพิรุณี สัพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 8 รวมจำนวน 25คน >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
13 มิ.ย. 67 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
889
ระเบียนที่ 1 - 4 / 3554    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 30 มิ.ย. 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) จำนวน 8 ตำแหน่ง 30 พ.ย. 2567
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง 30 พ.ย. 2567
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รพ.กุดบาก สสจ.สกลนคร 7 มิ.ย. 2567
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2567
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 2567
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง 30 พ.ค. 2567
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ตำแหน่ง 31 พ.ค. 2567
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 30 เม.ย. 2567
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ 30 เม.ย. 2567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
132
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1319    
แจ้งผลการเลือนเเงินเดือนข้าราชการจังหวัดสกลนคร
     
แจ้งผลการเลือนเเงินเดือนข้าราชการจังหวัดสกลนคร
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวสาร/สาระน่ารู้


 

คมสันต์
21 ธ.ค. 65 16:38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
27
ระเบียนที่ 1 - 1 / 27    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา MASK N95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 25 มิ.ย. 2567
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2567
3 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 13 ก.ค. 2567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
3344
ระเบียนที่ 1 - 3 / 10032    

นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เลขที่ 1859  ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
E-mail : [email protected]  โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette