หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 31 ธ.ค. 2565
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 31 มี.ค. 2566
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 31 มี.ค. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 30 พ.ย. 2565
5 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.พระนครศรอยุทธยา 23 ก.ย. 2565
6 ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ /ชำนาญการ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา รพ.ชุมพรเจตรอุดมศักดิ์ 30 ก.ย. 2565
7 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะสมุย 30 ก.ย. 2565
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการแพทย์ คนที่ 2 21 ก.ย. 2565
9 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ:ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข 30 ก.ย. 2565
10 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 31 ธ.ค. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
107
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1069    
ภาพประชาสัมพันธ์


1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 1 / 5    

ประชุมติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ โครงการเด็กไทยสายตาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ โครงการเด็กไทยสายตาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี โดยมี นายแพทย์นพรัตน์ พันธุเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธาน SP สาขาจักษุ นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแว่นตา สำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
30 ก.ย. 65 15:49

ประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คปสจ.) ครั้งที่ 9/2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก / นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ นายแพทย์โสภณ นิลกำแหงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คปสจ.) ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พิจารณาเรื่องเร่งด่วน รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และชี้แจงภารกิจเร่งด่วนให้คณะกรรมการรับทราบ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , หน่วยบริการที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม การประเมินรับรองกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 3 ประเภท ประจำปี 2565 , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเด่น และมอบใบประกาศนียบัตร วัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะทำงานและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร>>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
28 ก.ย. 65 15:47

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีน และการรักษาผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่การประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น พร้อมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยราชการ และภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญ โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้บริหาร ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร >>> ภาพข่าวเพิ่มเติม

ศราวุธ
28 ก.ย. 65 15:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
880
ระเบียนที่ 1 - 3 / 2638    
ข่าวสาร/สาระน่ารู้รายชื่อร้านรายละเอียด Click

คมสันต์
9 ส.ค. 65 09:13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 1 / 26    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 30 ก.ย. 65
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 30 ก.ย. 65
3 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว ตามพระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 แบบออนไลน์ 30 ก.ย. 65
4 ประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายบัตรกิจกรรมเดิน - วิ่ง "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน" ประจำปี พ.ศ. 2565 15 ก.ย. 65
5 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
44
ระเบียนที่ 1 - 5 / 216    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หน้ากากอนามัย N95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ต.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ลวดเย็บกระดูกหน้าอก ชนิดไม่ละลาย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 7 ก.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ 31 ต.ค. 2565
4 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดโลหะดามกระดูกมีหัวสกรูพยุง (locking plata) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ก.ย. 2565
5 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง Phototherapy NBUVB จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 3 ต.ค. 2565
6 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1422
ระเบียนที่ 1 - 6 / 8532    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 29 เม.ย. 2565
2 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
3 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
4 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
5 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
6 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
367
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2197    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1395    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2022 5 พ.ย. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบคุณภาพ กิจกรรม ที่ อบรมหลักสูตรการให้รหัสทางการแพทย์ 30 มิ.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โครงการอบรม International Webinar : Physical Therapy in Oncology 2022 3 ส.ค. 65
4 ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 30 ก.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Credits bank) 21 ต.ค. 65
6 ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาตร์ป้องกัน แขนสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 8 ก.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
48
ระเบียนที่ 1 - 6 / 284    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 1 ธ.ค. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้อต้น) รุ่นที่ 25 7 พ.ย. 65
3 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของกเกรด GRADE guideline development workshop 17 ต.ค. 65
4 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยนวัตกรรม 20 พ.ย. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Next Normal 8 ก.ค. 65
6 ขอเชิญการเข้าร่วมฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 11 2 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
71
ระเบียนที่ 1 - 6 / 422    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 31 ส.ค. 65
2 ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง Public Health and Public Health Sciences The Challenges of changing Era 4 ต.ค. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการรัดับนานาชาติ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา ครั้งที่ 5 30 เม.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
119
ระเบียนที่ 1 - 6 / 710    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ DPHI Incubation เตรียมปัญหาก่อนเข้าบ่มเพาะนวัตกรรม TRUN you ideas into a HEAKTH TECH Startup 17 ก.ย. 65
2 ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์การโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ด้วยโปรแกรม AMOS 9 ก.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ 24 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำพิเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ 14 30 มิ.ย. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ICU shortcuts Advanced Intensive Care medicine Made Simple 26 เม.ย. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 5 พ.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 6 / 115    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 14 13 ม.ค. 66
2 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัมนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง 6 มิ.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.)รุ่นที่ 4 19 ส.ค. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 31 พ.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ The New Genetic Corporation: Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth 10 มิ.ย. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสุตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 25 มิ.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 6 / 83    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักศุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)รุ่นที่ 2 15 ก.ค. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมดิจิทัลในงานเภสัชกรรม 20 มิ.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Interactive case-based learning to improve patient care for MAP 8 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมปนระชุมวิชาการเรื่อง Show & shere การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชุน 16 พ.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy(RCCP) 31 ธ.ค. 64
6 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Drug lnteractions:Form PK/PD to Patent Safety & Optimal Outcomes 19 ก.พ. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 6 / 78    
ข่าวประชุม อบรม (ทันตแพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป และสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 30 ก.ย. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 20 ต.ค. 65
3 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ศัลยกรรมในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมจัดฟัน 22 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์เสาหลักแห่งความเป็นธรรมในสังคม 28 ม.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 110 (1/2563) 23 ก.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ม.ค. 63
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 19    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
- ประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
- ประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
27
 
- ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบ Paperless ครั้งที่ 3
- ประชุมการถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.
28
 
- ประชุม คปสจ ประจำเดือนกันยายน 65
- เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29
 
- Zoom ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับอำเภอ / ตำบล
30
 
- ร่วมประชุม Zoom Meeting กับ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการแว่นสายตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ
- ประชุมภาระกิจถ่ายโอน รพ.สต.
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
1
 
- ประชุมสามัญประจำปี 2565 และงานมุทิตาจิต (ชมรมลูกจ้างประจำ)
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
- Webex ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข
4
 
- ประชุม Zoom งานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
5
 
6
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
7
 
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแข็งบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
- Webex เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
11
 
- Webex เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
19
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน. / ZOOM คปสอ.
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7