หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 30 ก.ย. 2566
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 30 ก.ย. 2566
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 9 มิ.ย. 2566
4 ประกาศรับสมัครตัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 2566
5 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 2566
6 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 2566
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร รพ.บ้านม่วง 30 พ.ค. 2566
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 19 พ.ค. 2566
9 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา 25 พ.ค. 2566
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 พ.ค. 2566
11 รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 31 พ.ค. 2566
12 รับสมัครคักเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) สสจ.ตรัง 12 พ.ค. 2566
13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี 15 พ.ค. 2566
14 ประกาศรับย้าย / รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 5 อัตรา สจ.อำนาญเจริญ 31 พ.ค. 2566
15 ขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 31 พ.ค. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
80
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1196    
ภาพประชาสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 1 / 6    

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ทันตแพทย์ทรงพล แสงงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายอภิวัฒน์ แสงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยายการสื่อสารแนวทางการยกระดับแพทย์แผนไทยให้มีความเชี่ยวชาญ และการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.การบริหารจัดการโรงงาน GMP ในเขตสุขภาพ 3.การขับเคลื่อนศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Center) และรับฟังการบรรยายพิเศษ “จุดเน้นนโยบาย คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” และถอดบทเรียนร่วมกับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมร่วมต้อนรับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุมฯ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ โดยมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวรายงาน โดยมี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมจำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้นำผลงานการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมในครั้งนี้ด้วย >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
30 พ.ค. 66 14:56

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566เพื่อรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยราชการ และภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญ โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

29 พ.ค. 66 21:45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1473
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2946    
ข่าวสาร/สาระน่ารู้


 

คมสันต์
21 ธ.ค. 65 16:38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
27
ระเบียนที่ 1 - 1 / 27    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2566) 31 พ.ค. 66
2 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื่องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 12 พ.ค. 66
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้บริหารการเงินการคลังและการจัดเก้บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 14 ก.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 3 / 134    

นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7