หน่วยงานภายในสสจ

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารัับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 10 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 2565
3 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 31 พ.ค. 2565
4 ประกาศรับย้าย / รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ 31 พ.ค. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร โรงพยาบาลโพนาแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 2565
6 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 10 พ.ค. 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 2 พ.ค. 2565
9 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 27 เม.ย. 2565
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 มิ.ย. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
101
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1002    
ภาพประชาสัมพันธ์

1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 1 / 5    

ติดตามการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์

วันพุธที่ 25พฤษภาคม 2565 นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ แสงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ,การใช้กัญชาในผู้ป่วย Palliative Care , การพัฒนาเมืองสมุนไพร ,การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) และการบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในพื้นที่ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์ โดยมี นายแพทย์ตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว , นายวิรัตน์ จำปาวัน สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว ,แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ , นายพูลธวรรธ์ ภัทรธำรงกุล สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ , หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ในโรงพยาบาล , ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ , เภสัชกร แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบล เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
25 พ.ค. 65 17:59

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน การประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการจัดโครงการขึ้น เพื่อถอดบทเรียนและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2565 จาก นายแพทย์พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร และหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทนกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2565 จากคณะผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่เป้าหมาย คปสอ.โคกศรีสุพรรณ และ คปสอ.เต่างอย และเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร , ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , สาธารณสุขอำเภอ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าวเพิ่มเติม

ศราวุธ
25 พ.ค. 65 15:31

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นในการอนุญาตปลูกกัญชา ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นในการอนุญาตปลูกกัญชา ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2565โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 และ นายกิตติศักดิ์ ไท้ทอง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาเสนอความเห็นชอบคำขออนุญาตให้ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5กัญชา จำนวน 48แห่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักธรรมนูญสุขภาพ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมี วิสาหกิจที่ผ่านความเห็นชอบให้ปลูกแบบครัวเรือน 12ต้น จำนวน 1แห่ง , ปลูก 50 ต้น จำนวน 44 แห่ง , ปลูกมากกว่า 50 ต้น จำนวน 1 แห่ง และพิจารณาเห็นชอบโครงการปลูกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
24 พ.ค. 65 21:48

ประเมินสถานประกอบกิจการมุมนมแม่ต้นแบบ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร  และ บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการมุมนมแม่ต้นแบบ พร้อมชี้แจงแนวทางการประเมินและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าร่วมการประกวดมุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบกิจการระดับประเทศต่อไป โดยมี นางสุภาณี กิตติสารพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ , นางสาวภัทรมน ชมชื่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาล , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล ในพื้นที่ ร่วมประเมินสถานประกอบกิจการมุมนมแม่ต้นแบบ ณ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และ บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
24 พ.ค. 65 21:46

ประเมินความพร้อมของสถานที่และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค 2 รุ่นที่ 2/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ , กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ , กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของสถานที่และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค 2 รุ่นที่ 2/2565 และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ในห้วงเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี พันเอกบัลลังก์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 29และ พันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ร่วมตรวจความพร้อม ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

ศราวุธ
24 พ.ค. 65 21:42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
502
ระเบียนที่ 1 - 5 / 2510    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 31 พ.ค. 65
2 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ส.ค. 65
3 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 31 พ.ค. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบประชุมทางไกล เรื่องกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 18 พ.ค. 65
5 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 31 ส.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 5 / 187    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๓๑๘๖๔๖ 30 พ.ค. 2565
2 ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 25 มิ.ย. 2565
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใชช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ) 3 มิ.ย. 2565
4 ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไลสูง จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2565
5 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หลอดเลือดเทียมจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 28 พ.ค. 2565
6 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1364
ระเบียนที่ 1 - 6 / 8179    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 29 เม.ย. 2565
2 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
3 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
4 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
5 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
6 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
367
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2197    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
3 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1395    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมนิติเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกสพแทนแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ก.ค. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการ Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic "Next Normal Approach for Elderly" 19 ก.ค. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นวิชาตจวิทยา ครั้งที่ 42 โดยจัดแบบออนไลน์ 22 พ.ค. 65
4 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี เรื่อง Demystifying the perplexing problems in family practice 27 เม.ย. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการ 7 Annual Ramathibodi Anerthesia Conference เรื่อง New Frontiers to Improve Anawsthesia Outcome 1 พ.ค. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 17 มิ.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 6 / 271    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการสุขภาวะเพื่อก้าวผ่านจาก New normal สู่ Next normal เพื่อเพิ่มพูลความรู้ ความสามารถด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Covid - 19 และการจัดการสุขภาวะเพื่อก้าวผ่านจาก New normal สู่ Next normal 1 มิ.ย. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม Episode 1 26 พ.ค. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง How to set zero pitfalls of midwifery practices สำหรับพยาบาลผู้ปฏิบ้ัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 1 มิ.ย. 65
4 แจ้งผลการคัดเลือกผู้เขาอบรมหลักสุตรฝึกอบรมผู็นำพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 พ.ค. 65
5 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 8 มิ.ย. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 17 มิ.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
69
ระเบียนที่ 1 - 6 / 410    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการรัดับนานาชาติ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา ครั้งที่ 5 30 เม.ย. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
3 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
6 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 708    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำพิเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ 14 30 มิ.ย. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ICU shortcuts Advanced Intensive Care medicine Made Simple 26 เม.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 5 พ.ค. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุ และหลักสูตรระบบบริหารผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารสุข 23 มี.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 23 ก.พ. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมศึกาาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเชียนเศรษฐกิจการเมืองดลก รุ่นที่ 11 30 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 6 / 112    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 31 พ.ค. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ The New Genetic Corporation: Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth 10 มิ.ย. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสุตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 25 มิ.ย. 65
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9) 19 ส.ค. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภูมิสาสรสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 16 ส.ค. 65
6 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.)รุ่นที่ 1 30 เม.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 6 / 80    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Interactive case-based learning to improve patient care for MAP 8 มิ.ย. 65
2 ขอเชิญเข้าร่วมปนระชุมวิชาการเรื่อง Show & shere การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชุน 16 พ.ค. 65
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy(RCCP) 31 ธ.ค. 64
4 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Drug lnteractions:Form PK/PD to Patent Safety & Optimal Outcomes 19 ก.พ. 65
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021 update on infections diseases and pharmacotherapy ) ในรูปแบบออนไลน์ 9 ก.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคระเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี2564 9 ก.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 6 / 76    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
- สอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
- สอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
- สอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
3
 
4
 
5
 
- ประชุมติดตามการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
6
 
- ประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
- Zoom EOC เขต 8
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
- ประชุมติดตามงานป้องกัน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
- Zoom3 ประชุมชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ” และแผนการถอดบทเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
10
 
- ประชุมการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชน TSY สกลนคร
- Zoom ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตร Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor รุ่นที่ 3 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดสกลนคร
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ประชุมถอดบทเรียนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาจังหวัดสกลนคร
11
 
- Zoom การจับสลากลงสุ่มเยี่ยมผลการพัฒนาตามาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประเมินบุคคลและผลงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12
 
- Zoom3 ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่๓) ในเด็กอายุมากกว่า ๑๒ ปี อ.สว่างแดนดิน
- ประชุมหารือติดตามการพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
- Zoom ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการในชุมชน
- Zoom4 แจ้งการตรวจ ติดตามมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ขออนุญาตขายแอลกอฮอล์ ตามคำสั่งจังหวัดที่ 9/2565 ข้อ 5
- สรุปผลตรวจสอบภายใน
- Webex เข้าร่วม ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์บทบาทภาระกิจสายงานฯ
- Webconference เข้าร่วม คณะทำงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
17
 
- ประชุมระบบการดูแลข้อมูล Covid-19
- Zoom การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
- Webex เข้าร่วมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการออกเยี่ยมเสริมพลังระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ​. 2565 (Zoom)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
18
 
- ประชุมทีมข้อมูล Covid-19
- Zoom การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
- อบรมCPR เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
- zoom การดำเนินงาน EHA ปี 2565
- ZOOM จากกระทรวงฯ ( โรคโควิด 19 )
- ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19
 
- Zoom การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
- อบรมCPR เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
20
 
- Zoom การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
- อบรมCPR เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
- Zoom การกำหนดบทบาทหน้าที่ และกรอบอัตรากำลังแพทย์แผนจีน
- จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานโครงการ RAI3E ระดับจังหวัด
- Zoom อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3 (Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor)
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม ปี ๖๕
- ประชุมแนวทางการดำเนินงาน TSY สกลนคร
- Zoom เข้าร่วม ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่2/2565
- ตรวจวิเคราะห์อาหารโดย Mobile Unit สสจ.อุดรธานี
24
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมและผลัดตกหกล้ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ZOOM ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลุกกัญชาจังหวัดสกลนคร
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมและผลัดตกหกล้ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- Zoom การพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานส้วมสาธารณะ และการประเมินตนเองผ่านระบบ COVID Free Setting
- ตรวจวิเคราะห์อาหารโดย Mobile Unit สสจ.อุดรธานี
25
 
- รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
- ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสกลนคร
- เตรียมตรวจราชการ2/2565
- ตรวจวิเคราะห์อาหารโดย Mobile Unit สสจ.อุดรธานี
26
 
- การประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตรวจวิเคราะห์อาหารโดย Mobile Unit สสจ.อุดรธานี
27
 
- ZOOM รับสัญญาน ประชุมติดตามการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
- ประชุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้าน ICT
- ประชุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้าน ICT
- ตรวจวิเคราะห์อาหารโดย Mobile Unit สสจ.อุดรธานี
28
 
- Zoom oom อบรมการรักษาอาการ long covid ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
- ประชุมการเฝ้าระวังเตือนภัยและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ (ZOOM)
- Zoom เลือกพื้นที่ทันตแพทย์ใช้ทุนจังหวัดสกลนคร
31
 
1
 
- Zoom ประชุมคณะทำงานธรรมภิบาลข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด
- ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สกลนคร
2
 
- การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะทำงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสกลนคร
3
 
4
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร 


Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7