หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

E-office

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2565 29 พ.ย. 65
2 เรื่อง หน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ.2565 16 พ.ย. 65
3 คู่มือคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 16 พ.ย. 65
4 เรื่อง มาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2565 16 พ.ย. 65
5 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องการจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิพ.ศ. 2565 16 พ.ย. 65
6 แนวทางการบันทึกข้อมูลผ่าน e-claim สำหรับหน่วยบริการ 16 พ.ย. 65
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
แนวทาง/คู่มือ/ตัวอย่างเอกสารในการปฏิบัติงาน
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก Guideline for Intermediate care in Hip Fracture (Fragility fracture) 11 ม.ค. 66
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
เอกสารคืนข้อมูลการประเมินคุณภาพหน่วยบริการ
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
1 เชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ฉีดวัคซีนโควิด 19 12 ม.ค. 66
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลด/เอกสาร/แบบฟอร์ม
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 เชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ฉีดวัคซีนโควิด 19 12 ม.ค. 66
2 คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก Guideline for Intermediate care in Hip Fracture (Fragility fracture) 11 ม.ค. 66
3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2565 29 พ.ย. 65
4 เรื่อง หน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ.2565 16 พ.ย. 65
5 คู่มือคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 16 พ.ย. 65
6 เรื่อง มาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2565 16 พ.ย. 65
7 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องการจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิพ.ศ. 2565 16 พ.ย. 65
8 แนวทางการบันทึกข้อมูลผ่าน e-claim สำหรับหน่วยบริการ 16 พ.ย. 65
9 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 29 เม.ย. 65
10 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องฯ 31 ธ.ค. 64
11 ประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 14 ก.ย. 63
12 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 63
13 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 64
14 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 64
15 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
147
ระเบียนที่ 1 - 15 / 2205    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน

นางนลินภัสร์   เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ ด้านบริหาร


นางสุภาดา  ตามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ฯ ด้านบริหารนายธาดา ศูนย์จันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ฯ ด้านวิชาการ

 

   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 


 นางสาวรัชนีวรรณ  พันเสนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

   


 นางอุบล  ณิชชาชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  

นายเอกวัต  แพงทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางสาวนฤดี  ปุณณภาไพศาล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 


ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7