E-office

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 63 15:59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
เอกสารผลงานวิชาการ
     
ปี
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
ประเภทผลงาน
Download
1 2567 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นายวิเศษ ศรีเวียงธวัช รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
2 2567 การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่ได้รับการฉีดอะวาสติน ในโรงพยาบาลสกลนคร : กรณีศึกษา 2 ราย นางสาวพิรดา ฤาไชยสา รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
3 2567 การพยาบาลผู้ป่วยโรคโพรงกระดูกสันหลังระดับเอวตีบแคบที่ได้รับการผ่าตัดขยายช่องทางออกเส้นประสาท : กรณีศึกษา 2 ราย นางวารีรัตน์ โทษาธรรม รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
4 2567 การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร นางสาวธิดารัตน์ สุตะโคตร รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
5 2567 การพยาบาลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากเส้นฟอกไต : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย นางสุชีรา ดำรงกิจ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
6 2567 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมโรงพยาบาลสกลนคร : กรณีศึกษา 2 ราย นางสาริกา อุระภา รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
7 2567 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง และแบบผ่านกล้อง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย นางแสงเดือน เมฆราช รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
8 2567 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตที่มีภาวะแทรกซ้อน มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด จากการรักษาด้วยวิธีการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนัง : กรณีศึกษา 2 ราย นางสาวลักขณาภรณ์ โพธิ์ศรี รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
9 2567 การพยาบาลห้องผ่าตัดผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ผ่านกล้องทางช่องปาก โรงพยาบาลสกลนคร : กรณีศึกษา 2 ราย นางสาวบูชิตา สุระสระ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
10 2567 ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางยุพิน นามผา รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
11 2567 การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนปลายหักที่ได้รับการรักษา โดยการผ่าตัด กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย นางณรัญญา รสานนท์ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
12 2566 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลว โรงพยาบาลสกลนคร : กรณีศึกษา 2 ราย นางพรทิพย์ ตันสูงเนิน รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
13 2566 การประเมินผลการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นางมะลิณี แดนรักษ์ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
14 2566 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงเรเดียลที่ข้อมือ : กรณีศึกษา นางรพีพัทธ์ วัฒนาธนะวัฒน์ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
15 2566 การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ นางศิริวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
16 2566 การศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแล ต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางสาวหนึ่งนุช บุตรวัง รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
17 2566 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย เขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางจิราภรณ์ ศรีเวียงธวัช รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
18 2566 เปรียบเทียบกรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ที่ได้รับยาระงับความรู้สึก ในการผ่าตัดหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพอง นางสาวโชติมา อภิวัฒน์ชัชวาลย์ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
19 2566 ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านเพศต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและโรคเอดส์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายกิตติศักดิ์ คะษาวงค์ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
20 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการใช้ยาปฏิชีวนะกับการดื้อยา ในโรงพยาบาลสกลนคร นายนภดล กิตติวราฤทธิ์ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
21 2566 การวิเคราะห์ปัจจัยที่กี่ยวข้องต่อการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายภูวนาถ โพธิชัย และคณะ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
22 2566 ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนการจัดการรายบุคคลเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงอัญชลี เฉลิมฉลองวงศ์ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
23 2566 ประสิทธิผลโครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครพนมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดนครพนม นางเสาวลักษณ์ คำมุลตรี รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
24 2566 การพัฒนาระบบบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก (Devolvement of Nursing system Out Patient Department) นางต้องจิตร ลันโคตร รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
25 2566 ผลกระทบจากการเสพสารเมทแอมเฟตามีนของมารดาขณะตั้งครรภ์ต่อทารก ในระยะแรกเกิดโรงพยาบาลเซกา (Prenatal methamphetamine exposure and adverse neonatal outcomes) นางสาวทิพย์อุษา จันทร์ทองศรี รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 25 / 79    
คำสั่ง
     
คำสั่ง
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette