E-office

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 63 15:59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
เอกสารผลงานวิชาการ
     
ปี
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
ประเภทผลงาน
Download
1 2566 ผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ นางสุรีย์ สร้อยทอง รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
2 2566 การศึกษาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปี 2565 นายชุมพล สารีคำ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
3 2566 Comparison of clinical outcome between Triceps-splitting and Triceps-sparing posterior surgical approaches in the supracondylar humeral fractures in children. นางสาวธารทิพย์ บุญทรง รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
4 2565 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้มารับบริการคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร นางสาวปราณี ภาโสม รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
5 2565 ผลของโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางอ้อยทิพย์ อโนมา รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
6 2565 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด นายแพทย์ตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
7 2565 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าโรงพยาบาลสกลนคร นางนิยะดา บุญอภัย รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
8 2565 ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ เขตอำเภวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางไพรวัลย์ สุทธิแสน รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
9 2565 ผลของการใช้ยา Tranexamic Acid ให้ทางหลอดเลือดดำเพื่อลดการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นายแพทย์เสกสรร คลังสมบัติ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
10 2565 การพัฒนาระบบการคัดแยกประเภทผู้ป่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร นางดารุณี จันฤๅไชย รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
11 2565 ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ Septic Shock แผนกงานหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางนิรันดร เทียนรังษี รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
12 2565 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลโนนสะอาด นายทักษิณ ชาวดร รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
13 2565 ฟันเกินตรงกลาง (Mesiodens) นางสาวปิยนุช วงศ์เครือศร รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
14 2565 การผ่าตัดปุ่มกระดูกกลางเพดานก่อนการใส่ฟันเทียม นางสาวปิยนุช วงศ์เครือศร รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
15 2565 การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานในผู้ป่วย ที่สูญเสียมิติแนวดิ่งขณะสบฟัน (Free end Saddle Removable Partial Dentures in Loss of Occlusal Vertical Dimension Patient) นางสาวณปภา ศักดิ์สุจริต รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
16 2565 การทำฟันเทียมทั้งปากในผู้ป่วยที่สันเหงือกบนเป็น สันเหงือกน่วม (Complete Denture in Flabby Ridge Patient) นางสาวณปภา ศักดิ์สุจริต รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
17 2565 การทำศัลยกรรมปริทันต์เพื่อเพิ่มความยาวตัวฟันในฟันหน้าบนเพื่อความสวยงาม นางสาวอรพรรณ วิภารัตนพงศ์ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
18 2565 การผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อขูดทำความสะอาด (Open Flap Debridement) นางสาวอรพรรณ วิภารัตนพงศ์ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
19 2565 การทดแทนช่องว่างการสูญเสียฟันด้วยวิธีการปลูกถ่ายฟัน (Autogenous tooth transplantation) นางสาวธนานุช พงศ์พิศ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
20 2565 การรักษาถุงน้ำเมือกพื้นปาก (Ranula) โดยวิธีมาร์ซูเพียลไลเซชัน (Marsupialization) นางสาวธนานุช พงศ์พิศ รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
21 2565 การพัฒนาระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินโรงพยาบาลเจริญศิลป์ นางสาวธนิดา อินทะวงษ์ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
22 2565 ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และ ความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัดครั้งแรกโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นางมยุเรศ สุคำภา รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
23 2565 ประสิทธิผลการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรที่มีต่อความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นายสิระ บูชา รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
24 2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นายประยงค์ อนุสุวรรณ์ รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
25 2565 ถุงน้ำปลายรากฟันในกระดูกขากรรไกรบนด้านหน้า (Radicular cyst of the anterior maxilla) ทันตแพทย์หญิงศิริโสภา ทองมี รายงานกรณีศึกษา
บทคัดย่อ
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 47    
คำสั่ง
     
คำสั่ง
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7