ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
นโยบายผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม

 

การเปิดเผยข้อมูล
MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1. คำสั่ง/ประกาศ
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล     ไตรมาส 2     ไตรมาส 3     ไตรมาส 4  
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
     1.1 บันทึกข้อความ  ตค  พย  ธค  มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย
     1.2 แบบ สขร.1       ตค  พย  ธค  มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย
     1.3 ฟอร์มเผยแพร่    ตค  พย  ธค  มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 6
MOIT 4
MOIT 5
การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT 9
MOIT 10
MOIT 11
การป้องกันการรับสินบน
MOIT 12
MOIT 13
การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
MOIT 14
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
MOIT 15
MOIT 16
MOIT 17
MOIT 18
MOIT 19
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 20
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
MOIT 21
MOIT 22
ข่าวประชาสัมพันธ์

     

29 ธ.ค. 65 20:38

21 ธ.ค. 65 20:25

นำเสนอตำบลจัดการคุณภาพชีวิตปี65

21 ก.ค. 65 13:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 3 / 27    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 แบบ สขร.1 มีนาคม 30 ก.ย. 66
2 แบบ สขร.1 กุมภาพันธ์ 30 ก.ย. 66
3 แบบ สขร.1 มกราคม 30 ก.ย. 66
4 แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ไตรมาส 2 30 ก.ย. 66
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล สขร.1 มีค66 30 ก.ย. 66
6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล สขร.1 กพ66 30 ก.ย. 66
7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล สขร.1 มค66 30 ก.ย. 66
8 บันทึกรายงานผล สขร.1 เดือนมีนาคม66 30 ก.ย. 66
9 บันทึกรายงานผล สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์66 30 ก.ย. 66
10 บันทึกรายงานผล สขร.1 เดือนมกราคม66 30 ก.ย. 66
11 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 30 ก.ย. 66
12 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 30 ก.ย. 66
13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 30 ก.ย. 66
14 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 30 ก.ย. 66
15 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล สขร.1 ธค65 30 ก.ย. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 15 / 337    
การจัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเผยแพร่ไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
2 บันทึกไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
3 ขอเผยแพร่ไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
4 บันทึกไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
5 ขอเผยแพร่ไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
6 บันทึกไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
7 สขร.1 มิย.65 30 มิ.ย. 2566
8 สขร.1 พค.65 30 มิ.ย. 2566
9 สขร.1 เมย.65 30 มิ.ย. 2566
10 สขร.1 มีค.65 30 มิ.ย. 2566
11 สขร.1 กพ.65 30 มิ.ย. 2566
12 สขร.1 มค.65 30 มิ.ย. 2566
13 สขร.1 ธค.64 30 มิ.ย. 2566
14 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564 30 ก.ย. 2565
15 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564 30 ก.ย. 2565
16 แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564 30 ก.ย. 2565
17 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2565
18 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
19 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 30 มิ.ย. 2565
20 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
21 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
22 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 (ชุด 2 ) 31 ธ.ค. 2564
23 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
24 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
25 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 34    
งาน ITA
     
หัวเรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
1 สขร.1 ธค.64 30 มิ.ย. 2566
2 สขร.1 มค.65 30 มิ.ย. 2566
3 สขร.1 กพ.65 30 มิ.ย. 2566
4 สขร.1 มีค.65 30 มิ.ย. 2566
5 สขร.1 เมย.65 30 มิ.ย. 2566
6 สขร.1 พค.65 30 มิ.ย. 2566
7 สขร.1 มิย.65 30 มิ.ย. 2566
8 บันทึกไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
9 ขอเผยแพร่ไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
10 บันทึกไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
11 ขอเผยแพร่ไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
12 บันทึกไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
13 ขอเผยแพร่ไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
14 แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564 30 ก.ย. 2565
15 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564 30 ก.ย. 2565
16 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564 30 ก.ย. 2565
17 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
18 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 30 มิ.ย. 2565
19 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
20 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2565
21 บันทึกข้อความ 31 ธ.ค. 2564
22 ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบ 2563 31 ธ.ค. 2564
23 แบบสขร.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563 31 ธ.ค. 2564
24 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
25 สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_2564 31 ธ.ค. 2564
26 บันทึกข้อความ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 31 ธ.ค. 2564
27 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
28 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
29 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
30 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 34    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 222 31 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
     
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่
1 EB 21(5) ภาพกิจกรรมอบรม 30 มิ.ย. 65
2 EB 21(4) รายงานการอบรม 30 มิ.ย. 65
3 EB 21(3) บันทึกรายงานการอบรม 30 มิ.ย. 65
4 EB 21(2) รายชื่อผู้อบรม 30 มิ.ย. 65
5 EB21 (1.2) โครงการ 30 มิ.ย. 65
6 EB21(1.1) บันทึกข้อความ 30 มิ.ย. 65
7 รายงานเผยแพร่ป้องกันรับสินบน สสอ.เต่างอย 64 19 ม.ค. 64
8 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 3 ธ.ค. 63
9 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 3 ธ.ค. 63
10 รายงานเผยแพร่ป้องกันรับสินบน สสอ.เต่างอย 64 19 ม.ค. 64
11 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ มค.-กุมภา 64 11 มี.ค. 64
12 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ ต.ค.-ธ.ค 64 7 ม.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
1 EB4(2.2)รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
2 EB4(2.2)รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 65
3 EB18(2.2) 12เดือน 30 ก.ย. 65
4 แบบฟอร์ม3 12 เดือน 30 ก.ย. 65
5 แบบฟอร์ม3 รอบ6เดือน 30 ก.ย. 65
6 แบบฟอร์ม 2 รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
7 แบบฟอร์ม2 รอบ 6เดือน 30 ก.ย. 65
8 EB18(2.1)12เดือน 30 ก.ย. 65
9 EB18(2.1)6เดือน 30 ก.ย. 65
10 EB18(1.2)12เดือน 30 ก.ย. 65
11 EB18(1.2)6เดือน 30 ก.ย. 65
12 EB18(1.1)รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
13 EB18(1.1)รอบ6เดือน 30 ก.ย. 65
14 EB18(1)รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
15 EB18(1)รง.รอบ 6เดือน 30 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 70    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
- บริจาคโลหิต
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 


 

นายประยูร  แก้วคำแสน

สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-761031
ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
สายด่วนผู้บริหาร ตลอด24ชม.
089-2790335

ติดต่อ  ร้องเรียน คลิ๊ก

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการร้องเรียน  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การจัดการร้องเรียน  ม.คก.พ. มี.ค.

การจัดการร้องเรียน เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.

การจัดการร้องเรียน  ก.ค.  ส.ค. กย. 

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

Web link

บันทึกรายงานการประชุม

ปีงบประมาณ 2563 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ปีงบประมาณ 2564 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
 

E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
เลขที่ 88 ม.3 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
โทร.042-761031, 042-761298  

E-mail : d_toungoi@hotmail.com

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7