ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
นโยบายผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม

 

การเปิดเผยข้อมูล
MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1. คำสั่ง/ประกาศ
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
     1.1 บันทึกข้อความ  ตค  พย  ธค  มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย
     1.2 แบบ สขร.1       ตค  พย  ธค  มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย
     1.3 ฟอร์มเผยแพร่    ตค  พย  ธค  มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 6  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบสอง
หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบแรก 
MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้
การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT 9 หน่วยงานมีแยวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ไตรมาสที่ 2
2. สรุปผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4
MOIT 11 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1. หลักฐานการจัดโครงการ
การป้องกันการรับสินบน
MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
MOIT 13  หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
    2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปใช้ในสถานที่
    2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปใช้นอกสถานที่
    2.3 กระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
    2.4 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
    2.5 การกำกับติดตาม
    3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
    3.2 กระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
    3.3 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
    3.4 การกำกับติดตาม
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.แผนปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    1.1 บันทึกข้อความ
    1.2 แผนปฏิบัติ
    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบไตรมาสที่ 2
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    1.1 บันทึกข้อความ
    1.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบไตรมาสที่ 4
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 17  หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อย่างเป็นระบบ
ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุม
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกข้อความรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ไตรมาสที่ 4
MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต)
1. บันทึกข้อความ
2. มาตรการป้องกันการทุจริต
3. หนังสือแจ้งเวียน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและกรณีให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 
2. รายงานจากระบบ MSRS   เรี่ยไร   เรี่ยไร 2    ของขวัญ     ของขวัญ 2
ไตรมาสที่ 4
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
นหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565
1. หลักฐานการอบรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
นโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร
ต่อสาธารณชน
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศเจตนารมณ์
3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
4. ภาพถ่ายกิจกรรม
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
MOIT 22 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความ
2. คู่มือการปฏิบัติ
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์

     

29 ธ.ค. 65 20:38

21 ธ.ค. 65 20:25

นำเสนอตำบลจัดการคุณภาพชีวิตปี65

21 ก.ค. 65 13:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 3 / 27    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล 30 ก.ย. 67
2 ขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 30 ก.ย. 67
3 แบบเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 67
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 67
5 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต_รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 67
6 แบบเผยแพร่ข้อมูลรายงานดำเนินงานชมรมจริยธรรม_รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 67
7 รายงานผลชมรมจริยธรรมฯ ปีงบฯ 67_รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 67
8 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม_รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 67
9 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล 30 ก.ย. 67
10 บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์ 30 ก.ย. 67
11 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ 30 ก.ย. 67
12 หนังสือเวียน 30 ก.ย. 67
13 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 30 ก.ย. 67
14 บันทึกคู่มือการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 30 ก.ย. 67
15 ประกาศเจตนารมณ์ 30 ก.ย. 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
41
ระเบียนที่ 1 - 15 / 602    
การจัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเผยแพร่ไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
2 บันทึกไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
3 ขอเผยแพร่ไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
4 บันทึกไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
5 ขอเผยแพร่ไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
6 บันทึกไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
7 สขร.1 มิย.65 30 มิ.ย. 2566
8 สขร.1 พค.65 30 มิ.ย. 2566
9 สขร.1 เมย.65 30 มิ.ย. 2566
10 สขร.1 มีค.65 30 มิ.ย. 2566
11 สขร.1 กพ.65 30 มิ.ย. 2566
12 สขร.1 มค.65 30 มิ.ย. 2566
13 สขร.1 ธค.64 30 มิ.ย. 2566
14 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564 30 ก.ย. 2565
15 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564 30 ก.ย. 2565
16 แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564 30 ก.ย. 2565
17 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2565
18 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
19 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 30 มิ.ย. 2565
20 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
21 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
22 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 (ชุด 2 ) 31 ธ.ค. 2564
23 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
24 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
25 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 34    
งาน ITA
     
หัวเรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
1 สขร.1 ธค.64 30 มิ.ย. 2566
2 สขร.1 มค.65 30 มิ.ย. 2566
3 สขร.1 กพ.65 30 มิ.ย. 2566
4 สขร.1 มีค.65 30 มิ.ย. 2566
5 สขร.1 เมย.65 30 มิ.ย. 2566
6 สขร.1 พค.65 30 มิ.ย. 2566
7 สขร.1 มิย.65 30 มิ.ย. 2566
8 บันทึกไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
9 ขอเผยแพร่ไตรมาส1 30 มิ.ย. 2566
10 บันทึกไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
11 ขอเผยแพร่ไตรมาส2 30 มิ.ย. 2566
12 บันทึกไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
13 ขอเผยแพร่ไตรมาส3 30 มิ.ย. 2566
14 แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564 30 ก.ย. 2565
15 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564 30 ก.ย. 2565
16 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564 30 ก.ย. 2565
17 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
18 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 30 มิ.ย. 2565
19 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
20 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2565
21 บันทึกข้อความ 31 ธ.ค. 2564
22 ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบ 2563 31 ธ.ค. 2564
23 แบบสขร.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563 31 ธ.ค. 2564
24 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
25 สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_2564 31 ธ.ค. 2564
26 บันทึกข้อความ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 31 ธ.ค. 2564
27 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
28 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
29 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
30 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 34    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 222 31 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
     
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่
1 EB 21(5) ภาพกิจกรรมอบรม 30 มิ.ย. 65
2 EB 21(4) รายงานการอบรม 30 มิ.ย. 65
3 EB 21(3) บันทึกรายงานการอบรม 30 มิ.ย. 65
4 EB 21(2) รายชื่อผู้อบรม 30 มิ.ย. 65
5 EB21 (1.2) โครงการ 30 มิ.ย. 65
6 EB21(1.1) บันทึกข้อความ 30 มิ.ย. 65
7 รายงานเผยแพร่ป้องกันรับสินบน สสอ.เต่างอย 64 19 ม.ค. 64
8 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 3 ธ.ค. 63
9 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 3 ธ.ค. 63
10 รายงานเผยแพร่ป้องกันรับสินบน สสอ.เต่างอย 64 19 ม.ค. 64
11 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ มค.-กุมภา 64 11 มี.ค. 64
12 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ ต.ค.-ธ.ค 64 7 ม.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
1 EB4(2.2)รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
2 EB4(2.2)รอบ 6 เดือน 30 ก.ย. 65
3 EB18(2.2) 12เดือน 30 ก.ย. 65
4 แบบฟอร์ม3 12 เดือน 30 ก.ย. 65
5 แบบฟอร์ม3 รอบ6เดือน 30 ก.ย. 65
6 แบบฟอร์ม 2 รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
7 แบบฟอร์ม2 รอบ 6เดือน 30 ก.ย. 65
8 EB18(2.1)12เดือน 30 ก.ย. 65
9 EB18(2.1)6เดือน 30 ก.ย. 65
10 EB18(1.2)12เดือน 30 ก.ย. 65
11 EB18(1.2)6เดือน 30 ก.ย. 65
12 EB18(1.1)รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
13 EB18(1.1)รอบ6เดือน 30 ก.ย. 65
14 EB18(1)รอบ12เดือน 30 ก.ย. 65
15 EB18(1)รง.รอบ 6เดือน 30 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 70    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 


 

นายประยูร  แก้วคำแสน

สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-761031
ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
สายด่วนผู้บริหาร ตลอด24ชม.
089-2790335

ติดต่อ  ร้องเรียน คลิ๊ก

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการร้องเรียน  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
การจัดการร้องเรียน  ม.คก.พ. มี.ค.
การจัดการร้องเรียน เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.
การจัดการร้องเรียน  ก.ค.  ส.ค. กย. 
รายงานผลข้อร้องเรียนปี 2567

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

Web link

บันทึกรายงานการประชุม

ปีงบประมาณ 2563 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ปีงบประมาณ 2564 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
 

ชมรมจริยธรรม
คำสั่ง
แผนปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน
ครี้งที่ 1   ครั้งที่ 2

การจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือจัดสรรงบประมาณ งวดที่1
 
ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 2567
ไตรมาส 3  เมย  พค   มิย
ไตรมาส 4  กค   สค   กย

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนงานโครงการ

โครงการป้องกันการกระทำผิดวินัย
บันทึก  โครงการ   บันทึกรายงาน  รายงาน  ภาพกิจกรรม  เผยแพร่    
โครงการต้านทุจริต
บันทึก  โครงการ   บันทึกรายงาน  รายงาน  ภาพกิจกรรม  เผยแพร่   

คำสั่ง

บริหารบุคคล

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการปฏิบัติงานบุคคล
E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
เลขที่ 88 ม.3 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
โทร.042-761031, 042-761298  

E-mail : [email protected]

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette