หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ธ.ค. 65 11:06
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร>>>คลิ๊ก

22 ธ.ค. 65 10:57

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30. น. เป็นต้นไป นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลสกลนคร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย ได้ปริมาณโลหิต 18,400 ซีซี ทั้งนี้ มีผู้รับเข็มที่  ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 7 ราย ครบ 16 ครั้ง 3 ราย ครบ 24 ครั้ง 1 ราย>>>คลิ๊ก

22 ธ.ค. 65 10:13

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊ก

6 ธ.ค. 65 11:58

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

    เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กำหนดขายทอดตลาด 

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 และเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่ 

                                สสอ.โคกศรีสุพรรณ  ผู้แจ้งข่าว

7 ก.ย. 65 16:14

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ คลิ๊ก

14 ต.ค. 64 16:34

 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิ๊ก

4 ต.ค. 64 13:12

 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  คลิ๊ก

24 พ.ค. 64 10:09

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1(ตค.63-ธค.63) คลิ๊ก    สขร.1(มค.64-มีค.64) คลิ๊ก สขร.1(เม.ย.64-มิย.64) คลิ๊ก  สขร.1(กค.64-กย.64) คลิ๊ก

2 ธ.ค. 63 14:57

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100000 บาท คลิ๊ก ไม่เกิน 100000 บาท คลิ๊ก ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากร สสอ.โคกศรีสุพรรณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก

30 พ.ย. 63 11:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 199    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
2 คำสั่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์
3 ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
5 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุคงรูป
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.64
7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ สำหรับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
8 อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
9 เผยแพร่เรื่องราวร้องทุกข์รอบ6เดือน
10 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษฯ
11 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขทำผิดวินัย ปี2560
12 คำสั่ง คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
13 คู่มือดำเนินป้องกันอุบัติเหตุจราจร(ภารกิจหลัก)
14 คู่มืออำนวยความสะดวกบริการประชาชน
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2564
16 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
18 คู่มือการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์
19 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบ
20 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุสิ้นเปลือง
21 คำสั่งชมรมจริยธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ 2566
22 แนวทางดำเนินงานชมรม Strong
23 แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2566 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ)
25 รายงานผลงานตามแบบประเมินผลแบบ 2รอบ 6 เดือน
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 30    
IT news

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกาหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง          

------ 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด        

------ 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.(รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)  >>รายละเอียด

-------1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด เนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)  >>รายละเอียด      

-------1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   

-------2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด          

-------2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) >>รายละเอียด     

-------2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

-------MOIT2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 

-------MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 5 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

-------MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ประเทศ  >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

-------MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน  >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

-------MOIT2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุป สขร.เดือนตุลาคม 2565 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุป สขร.เดือนพฤศจิกายน 2565 >>รายละเอียด

-------MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุป สขร.เดือนธันวาคม 2565 >>รายละเอียด

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

---------3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด     

---------3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566  >>รายละเอียด     

----------3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด        

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  

ข้อ 1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน   

--------------4.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

--------------4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   >>รายละเอียด    

--------------4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) >>รายละเอียด

--------------4.1.4 มีคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ >>รายละเอียด

--------------4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

ข้อ 2รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส      

--------------4.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด       

--------------4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส >>รายละเอียด

----------------------4.2.2.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565   

----------------------4.2.2.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565          

----------------------4.2.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565  

----------------------4.2.2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566  

----------------------4.2.2.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566           

----------------------4.2.2.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566   

----------------------4.2.2.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566  

----------------------4.2.2.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566           

----------------------4.2.2.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 

----------------------4.2.2.10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566          

----------------------4.2.2.11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

----------------------4.2.2.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566

--------------4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

ข้อ 3การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

--------------4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด    

--------------4.3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท  >>รายละเอียด        

--------------4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           

ไตรมาสที่ 1

--------5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

--------5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565           

--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 >>รายละเอียด     

--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 >>รายละเอียด

--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565  >>รายละเอียด 

--------5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

ไตรมาสที่ 2

--------5.4 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

--------5.5 มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566

--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 >>รายละเอียด    

--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 >>รายละเอียด   

--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566- >>รายละเอียด      

--------5.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

ไตรมาสที่ 3

--------5.7 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

--------5.8 มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566-เดือนมิถุนายน 2566          

-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566- >>รายละเอียด    

-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566   

-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566-    

--------5.9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

ไตรมาสที่ 4

--------5.10 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน       

--------5.11 มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566   

-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566    

-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 -   

-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 -   

--------5.12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           

-------6.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด     

 

-------6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>รายละเอียด (แนบตามข้อ 1.1) ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และร่วมขับเคลื่อนจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>รายละเอียด     

-------6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด       

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน          

-------6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด      

-------6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1) >>รายละเอียด          

-------6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด       

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       

ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

-------7.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

-------7.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) >>รายละเอียด

-------7.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) - รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) >>รายละเอียด

-------7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

-------7.6 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

-------7.7 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

-------7.8 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) - รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)     

-------7.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  

--------8.1 มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม >>รายละเอียด 1.2 โครงการอบรม >>รายละเอียด      

--------8.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย >>รายละเอียด         

--------8.3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด          

--------8.4 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย >>รายละเอียด      

--------8.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี >> รายละเอียด      

--------8.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน    

--------9.1 มีคู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

--------9.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>รายละเอียด    

--------9.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  Linkช่องทางผ่านWebsite Linkช่องทางผ่านเพจ Facebook -       

--------9.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด          

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน         

ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

---------10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด          

---------10.2 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย       

--------------10.2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน >>รายละเอียด          

--------------10.2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  >>รายละเอียด    

---------10.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด      

ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

---------10.4 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

---------10.5 มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย  

--------------10.5.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน           

--------------10.5.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

---------10.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน        

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน      

---------11.1 มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566           

-----------------11.1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด      

 ----------------11.1.2 โครงการ >>รายละเอียด          

----------11.2 มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) >>รายละเอียด        

----------11.3 มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดาเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) >>รายละเอียด     

----------11.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก  >>รายละเอียด        

----------11.5 มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน >>รายละเอียด       

----------11.6 มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) >>รายละเอียด   

----------11.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

สุดารัตน์
28 มี.ค. 66 10:51

MOIT  12  หน่วยงานมีมาตรการ “ป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2 หรือ ไตรมาสที่ 3

 12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

12.2 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ1 ถึงข้อ 5 ตามที่หน่วยงานกำหนด >>รายละเอียด

12.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน >>รายละเอียด

12.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 4

12.5 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ1.  ถึง ข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด

12.6 มีรายงานสรุปผลกาการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึง ข้อ 5 . (แนบตามข้อ 1.)

 12.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT  13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา ละการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา ละการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>รายละเอียด

13.2 มีรายงานการประเมินฯ ที่พิมพ์ (Print)สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

MOIT  14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนกรขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

14.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน .>>รายละเอียด

14.2 มีแนบปฏิบัติเกี่ยวกับ >>รายละเอียด

                 14.2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

                 14.2.2 การยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

                 14.2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2

                 14.2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทคงรูป

                 14.2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม

14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ >>รายละเอียด

                 14.3.1 การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

                 14.3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงสิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

                 14.3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

                 14.3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม

14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3. >>รายละเอียด

14.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 MOIT  15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

             15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

15.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             15.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

             15.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT  16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             รอบไตรมาสที่ 2

16.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

             16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31  มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 >>รายละเอียด

             16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

16.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขอบชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

             16.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             16.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยงานต้องนำlinkวางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 

             16.2.3  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             รอบไตรมาสที่ 4

16.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

             16.3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             16.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

             16.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

16.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

             16.4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             16.4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

             16.4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT  17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

             รอบไตรมาสที่ 2

17.1 มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

17.2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  >>รายละเอียด

17.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

17.4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 -8) >>รายละเอียด

17.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             รอบไตรมาสที่ 4

17.6  มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

17.7 มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT  18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

             ไตรมาสที่ 2

18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น >>รายละเอียด

18.2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT17 >>รายละเอียด

18.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนตามข้อ1. ถึงข้อ2. >>รายละเอียด

18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             ไตรมาสที่ 2

19.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS(แนบตามข้อ 1.)

19.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             ไตรมาสที่ 4

19.4 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

19.5 มีรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่พิมพ์ (print) จากระบบ MSRS(แนบตามข้อ1.)

19.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT  20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

             หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

20.1 มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             20.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ >>รายละเอียด

             20.1.2 โครงการ >>รายละเอียด

20.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน >>รายละเอียด

20.3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

20.4 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน >>รายละเอียด

20.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม >>รายละเอียด

20.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

             ไตรมาสที่ 2

21.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุดและมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น >>รายละเอียด

21.2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) >>รายละเอียด

21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) >>รายละเอียด

21.4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่กิจกรรมที่ชัดเจน >>รายละเอียด

21.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

 

MOIT  22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

             ไตรมาสที่ 2

22.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ของหน่วยงาน และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

22.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงานในหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>รายละเอียด

             ไตรมาสที่ 4

22.3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Forms และมีการอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

22.4 มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงาน ที่พิมพ์ (print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ1. นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วาง link อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

22.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สุดารัตน์
28 มี.ค. 66 12:51
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>>>7.6 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส 1(หลักฐาน1 หลักฐาน2)
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

รายงานการประชุม

การประชุม ตค.2563                                   
ารประชุม พย.2563                                   
ารประชุม ธค.2563                               
การประชุม มค.2564                               
การประชุม กพ.2564                                   
การประชุม มีค.2564                              
การประชุม เมย.2564

10.ช่องทางแสดงความคิดเห็น

E-office