หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ธ.ค. 65 11:06
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร>>>คลิ๊ก

22 ธ.ค. 65 10:57

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30. น. เป็นต้นไป นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลสกลนคร ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย ได้ปริมาณโลหิต 18,400 ซีซี ทั้งนี้ มีผู้รับเข็มที่  ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 7 ราย ครบ 16 ครั้ง 3 ราย ครบ 24 ครั้ง 1 ราย>>>คลิ๊ก

22 ธ.ค. 65 10:13

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊ก

6 ธ.ค. 65 11:58

***ประกาศจังหวัดสกลนคร***

    เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กำหนดขายทอดตลาด 

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 และเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่ 

                                สสอ.โคกศรีสุพรรณ  ผู้แจ้งข่าว

7 ก.ย. 65 16:14

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ คลิ๊ก

14 ต.ค. 64 16:34

 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิ๊ก

4 ต.ค. 64 13:12

 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  คลิ๊ก

24 พ.ค. 64 10:09

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1(ตค.63-ธค.63) คลิ๊ก    สขร.1(มค.64-มีค.64) คลิ๊ก สขร.1(เม.ย.64-มิย.64) คลิ๊ก  สขร.1(กค.64-กย.64) คลิ๊ก

2 ธ.ค. 63 14:57

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100000 บาท คลิ๊ก ไม่เกิน 100000 บาท คลิ๊ก ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากร สสอ.โคกศรีสุพรรณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก

30 พ.ย. 63 11:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 199    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
2 คำสั่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์
3 ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
5 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุคงรูป
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.64
7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ สำหรับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
8 อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
9 เผยแพร่เรื่องราวร้องทุกข์รอบ6เดือน
10 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษฯ
11 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขทำผิดวินัย ปี2560
12 คำสั่ง คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
13 คู่มือดำเนินป้องกันอุบัติเหตุจราจร(ภารกิจหลัก)
14 คู่มืออำนวยความสะดวกบริการประชาชน
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2564
16 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
18 คู่มือการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์
19 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบ
20 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุสิ้นเปลือง
21 คำสั่งชมรมจริยธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
22 แนวทางดำเนินงานชมรม Strong
23 แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน                                

1.มีคำสั่ง/ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง                                                       

   1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ประกาศและมีการขออนุญาตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                               

   1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ1.                                                                                                   

   1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ2. ข้อ2.1 ถึงข้อ2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)                                                                               

   1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

   2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

   2.2มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565)

   2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

   1.2 นโยบายของผู้บริหาร

   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH>>รายละเอียด

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564>>รายละเอียด

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)>>รายละเอียด

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566

      ตุลาคม       พฤศจิกายน       ธันวาคม

17. คู่มือจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทางการแพทย์ของหน่วยงาน

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

   1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

   2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

   3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

   4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่>>รายละเอียด

   5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

 

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT4 : หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

   1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

   3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(งบดำเนินการ และงบลงทุน)

   4.มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

   5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

   1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

      2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

      2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

   1.มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

   3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           เดือนตุลาคม 2565 

           เดือนพฤศจิกายน 2565

           เดือนธันวาคม 2565

   2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 ดังนี้

           แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 

           แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

           แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           เดือนตุลาคม 2565 

           เดือนพฤศจิกายน 2565

           เดือนธันวาคม 2565

 

MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1)

   1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

   2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1)

   2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 MOIT 7  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

               7.1กรณีหน่วยงานมีคำสั่งเดิมที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันดังนี้

                      7.1.1บันทึกแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำปีงบประมาณพ.ศ.2564มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                      7.1.2ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(แนบตามข้อ7.1.1)

                      7.1.3หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณพ.ศ. 2565

                      7.1.4หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณพ.ศ. 2565

                      7.1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               7.2กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

                      7.2.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหาอนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                      7.2.2คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(แนบตามข้อ1.)

                      7.2.3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำตามข้อ2 (องค์ประกอบตามข้อ2.1ถึงข้อ2.4)

                      7.2.4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณพ.ศ. 2565

                      7.2.5หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณพ.ศ. 2565

                      7.2.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8   หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณ.2564และรอบปีงบประมาณ.2565

               8.1ไตรมาสที่2 (รอบ2ปีงบประมาณ.2564(1เมษายน2564 – 30กันยายน2564)

                              8.1.1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นดีมากและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              - ข้าราชการ

                              - ลูกจ้างประจำ

                              - พนักงานราชการ

                              - ลูกจ้างชั่วคราว

                              - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                              8.1.2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

                              - ข้าราชการ

                              - ลูกจ้างประจำ

                              - พนักงานราชการ

                              - ลูกจ้างชั่วคราว

                              - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                              8.1.3หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมากรอบ2ปีงบประมาณ.2564 (1เมษายน2564 – 30กันยายน2564)

                              - ข้าราชการ

                              - ลูกจ้างประจำ

                              - พนักงานราชการ

                              - ลูกจ้างชั่วคราว

                              - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                              8.1.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               8.2ไตรมาสที่3 (รอบ1ปีงบประมาณ.2565 (1ตุลาคม2564 – 31มีนาคม2565)

                              8.2.1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นดีมากและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              - ข้าราชการ

                              - ลูกจ้างประจำ

                              - พนักงานราชการ

                              - ลูกจ้างชั่วคราว

                              - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                              8.2.2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

                              - ข้าราชการ

                              - ลูกจ้างประจำ

                              - พนักงานราชการ

                              - ลูกจ้างชั่วคราว

                              - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                              8.2.3หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมากรอบ2ปีงบประมาณ.2564 (1เมษายน2564 – 30กันยายน2564)

                              - ข้าราชการ

                              - ลูกจ้างประจำ

                              - พนักงานราชการ

                              - ลูกจ้างชั่วคราว

                              - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                              8.2.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 9   หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมรการขออนุญาตนำเผยแพร่รบนเว็บไซต์ของหน่วยงานประกอบด้วย

               9.1หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานประกอบด้วย

                              9.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                              9.1.2โครงการ

               9.2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

               9.3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               9.4รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

               9.5ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

               9.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 10หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางร้องเรียน

               10.1คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               10.2คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               10.3หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียนอาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ตู้รับเรื่องร้องเรียนผ่านApplication หรือช่องทางอื่นๆ

               10.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 11หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

               11.1ไตรมาสที่2รอบ6เดือน(1ตุลาคม2564 – 30มีนาคม2564)

                              11.1.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน15วันและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานจำนวน1ชุด

                              11.1.2บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              11.1.3รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ6เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข(แนบตามข้อ11.1.2)

                                             1) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

                                             2) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                              11.1.4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               11.2ไตรมาสที่4รอบ12เดือน(1เมษายน2564 – 31สิงหาคม2565)

                              11.2.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน15วันและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สุดารัตน์
30 ธ.ค. 65 08:17

MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน(ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31สิงหาคม2565)

               12.1หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการ

                              12.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              12.1.2โครงการ/ กิจกรรม

               12.2รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุมรวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

               12.3รายงานประชุมโครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ(แสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุมและแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม)

               12.4รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ

               12.5ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

               12.6บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ข้อ12.2ข้อ12.3และข้อ12.4)

               12.7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

               13.1ไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3

                              13.1.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              13.1.2คำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

                              13.1.3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

                              13.1.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               13.2ไตรมาสที่4

                              13.2.1บันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

                              13.2.2รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ(แนบตามข้อ13.2.1)

                              13.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

               14.1ไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3

                              14.1.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข.. 2564และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              14.1.2คำสั่งหรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติมีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามตามที่หน่วยงานกำหนด

                              14.1.3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

                              14.1.4ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                              14.1.5ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

                              14.1.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               14.2ไตรมาสที่4

                              14.2.1บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามคำสั่งหรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

                              14.2.2รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม/ คำสั่ง/ หรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด(แนบข้อ14.2.1)

                              14.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 15หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปฝช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

               15.1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

               15.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

               15.3แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

               15.4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ15.2และข้อ15.3

               15.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16หน่วยงานมีแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

               16.1แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                              16.1.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                              16.1.2แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภายในเดือนพฤศจิกายน2564

                              16.1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               16.2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                              16.2.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนประจำปีงบประมาณ.. 2565และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              16.2.2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ..2565(แบบฟอร์มที่1ตามคู่มือ) ภายในวันที่15พฤศจิกายน2564

                              16.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

               17.1ไตรมาสที่2รอบ6เดือน(1ตุลาคม2564ถึง30มีนาคม2565)

                              17.1.1การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                                             1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

                                             2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ.. 2565

                                             3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              17.1.2การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                                             1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

                                             2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565 (แบบฟอร์มที่2) รอบ6เดือนภายในวันที่16มี..2565

                                             3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               17.2ไตรมาสที่4รอบ12เดือนภายในวันที่31สิงหาคม2565

                              17.2.1การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                                             1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                             2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                                             3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              17.2.2การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                                             1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                             2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ.. 2565

                                             3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

               18.1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ.. 2565ของหน่วยงาน

               18.2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ.. 2565

               18.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ.. 2565และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ.. 2565

               18.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               18.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรมSTRONG

               19.1มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

                              19.1.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ ข้อสั่งการ/ ประกาศและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

                              19.1.2แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อMOIT 18

                              19.1.3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

                              19.1.4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

                              19.1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               19.2การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนามชมรมSTRONG …”

                              19.2.1แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมSTRONG …

                              19.2.2รายชื่อสมาชิกของชมรมSTRONG …

                              19.2.3กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมSTRONG …

                              19.2.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ..2565

                ไตรมาส1

               20.1บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               20.2รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบMSRS (แนบตามข้อ20.1)

               20.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                ไตรมาส4

               20.1บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               20.2รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบMSRS (แนบตามข้อ20.1)

               20.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

               21.1หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              21.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                              21.1.2โครงการ

               21.2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากร

               21.3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

               21.4รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

               21.5ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

               21.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่2

               22.1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

               22.2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเนื้อหา2ประเด็น

               22.3กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

               22.4ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

               22.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 23หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

               23.1ไตรมาสที่1- 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565)

                              1) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

                              2) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

                              3) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

                              4) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

                              5) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่4ผ่านระบบGoogle Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              6) Print Screen หน้าจอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานที่หน่วยงานดำเนินการรายงานในระบบMSRS (แนบตามข้อ5)

                              7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               23.2ไตรมาสที่4

                              1) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่4ผ่านระบบGoogle Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                              2) Print Screen หน้าจอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานที่หน่วยงานดำเนินการรายงานในระบบMSRS (แนบตามข้อ5.)

                              3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สุดารัตน์
27 ธ.ค. 65 14:46
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>>>7.6 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส 1(หลักฐาน1 หลักฐาน2)
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

รายงานการประชุม

การประชุม ตค.2563                                   
ารประชุม พย.2563                                   
ารประชุม ธค.2563                               
การประชุม มค.2564                               
การประชุม กพ.2564                                   
การประชุม มีค.2564                              
การประชุม เมย.2564

10.ช่องทางแสดงความคิดเห็น

E-office