ข้อมูลทั่วไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานสุขภาพภาคประชาชน

งานควบคุมโรคติดต่อ

    EPI 

ความรู้พื้นฐานการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกัน download

แนวทางการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกัน download

การเตรียมการและการ

ให้บริการวัคซีน download

การบันทึกข้อมูล EPI download

    แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

แนวทางการควบคุมวัณโรค

ประเทศไทย พ.ศ.2561 download

แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา

ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download

แนวทางการักษาวัณโรคดื้อยา

หลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น ๙

เดือน download

การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค

และวัณโรคดื้อยา download

แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ

ชาติ พ.ศ.2560-2564 download

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า (MOIT1-2)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (MOIT3-5)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT6-8)

การส่งเสริมความโปร่งใส (MOIT9-11)

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-

ประชาสัมพันธ์

-

ประกาศรับสมัคร

-

เรื่องอื่น ๆ

 ทิศทางและนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8ปีงบประมาณ 2566 download

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 มิ.ย. 63 13:14

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

  • ความรู้พื้นฐาน download
  • แนวทางการสร้างเสริม download
  • การเตรียมการและการให้บริการ download
  • การบันทึกข้อมูล download
8 ม.ค. 61 12:04
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

นายชุมพล  สารีคำ

สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

เบอร์โทร 084-7890995

ข้อมูลพื้นฐานหน่อยงาน


บทบาท/ภารกิจ

(เผยแพร่เว็บไซด์ 11 ต.ค.2560)

สายด่วน

งานอนามัยแม่และเด็ก

งานป้องกันควบคุมบุหรี่ สุรา

งานป้องกันยาเสพติด

งานข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข

งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์

งานผู้สูงอายุ

งานสุขศึกษา-พฤติกรรมสุขภาพ

งานอนามัยโรงเรียน

เอกสารการประชุม

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • ----

แบบฟอร์ม / รายงาน

คู่มือ

Web link

ผู้ดูแลเว็บไซต์
  • นายกิตติศักดิ์  นวนชุม
E-office

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7