+ เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + งานจิตเวชและยาเสพติด

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + เอกสารคุณภาพ

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวชและยาเสพติด

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

  กับการสาธารณสุข

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI นวัตกรรม เรื่องเล่า

    + KM

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

    + รพ.สต.ติดดาว

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก  ณ 1 เมษายน 2567 <<อ่านเพิ่มเติม>>

5 มิ.ย. 67 13:41

ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 คลิกที่นี่

5 มิ.ย. 67 13:40

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก  ณ 1 ตุลาคม 2566 <<อ่านเพิ่มเติม>>

6 มี.ค. 67 17:59

ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 คลิกที่นี่

6 มี.ค. 67 17:59

ประกาศพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก  ณ 1 ตุลาคม 2566 <<อ่านเพิ่มเติม>>

6 มี.ค. 67 17:51

ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 คลิกที่นี่

6 มี.ค. 67 17:19
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 35    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 16 พ.ค. 67
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล และ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 10 พ.ค. 67
3 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 1 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 1 อัตรา 26 เม.ย. 67
4 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 1 ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 26 เม.ย. 67
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ 1 อัตรา 23 พ.ย. 66
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 ก.ย. 66
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 15 ก.ย. 66
8 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 5 ก.ย. 66
9 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 5 ก.ย. 66
10 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 25 เม.ย. 66
11 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 4 เม.ย. 66
12 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 16 มี.ค. 66
13 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 14 ก.พ. 66
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 10 ก.พ. 66
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 6 ก.พ. 66
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 76    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ งบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 31 ก.ค. 2567
2 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 4 ก.ค. 2567
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567 แบบ สขร.1 7 มิ.ย. 2567
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 แบบ สขร.1 3 มิ.ย. 2567
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 แบบ สขร.1 1 พ.ค. 2567
6 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์) งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567 15 พ.ค. 2567
7 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่) งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567 15 พ.ค. 2567
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประเภททั่วไป วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเวชภัณฑืมิใช่ยา ปีงบประมาณ 2567 29 มี.ค. 2567
9 สรุปการประชุม พชอ. คปสอ นิคมน้ำอูน ครั้งที่ 1/2567 20 มี.ค. 2567
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 มี.ค. 2567
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 แบบ สขร.1 11 มี.ค. 2567
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แบบ สขร.1 1 มี.ค. 2567
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 แบบ สขร.1 1 ก.พ. 2567
14 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 11 มี.ค. 2567
15 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดรอบ 6 เดือน ปี 2567 11 มี.ค. 2567
16 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2567 28 ธ.ค. 2566
17 ประกาศเจตนารมณ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2567 3 ต.ค. 2566
18 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ฯ 2567 3 ต.ค. 2566
19 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ประจำปี 2567 3 ต.ค. 2566
20 สรุปผลการอบรมเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมการรักษาวินัยฯ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ปี 2567 28 ก.พ. 2567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 20 / 201    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 คู่มือความเสี่ยง รพ.นิคมน้ำอูน 2566 13 ก.พ. 67
2 นโยบายประกาศความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 9 ก.พ. 67
3 ประกาศ นโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 5 ก.พ. 67
4 อัพเดทคู่มือความเสี่ยง เดือนกันยา ปี 2566 25 ก.ย. 66
5 คู่มือความเสี่ยง โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ประจำปี 2566 19 ก.ย. 66
6 คู่มือการค้นหาข้อมูล Scan OPD ( OPD-SCAN ) ผ่าน Browser 17 ส.ค. 66
7 คู่มือการดูประวัติการรักษาผ่านระบบ HOSxP ในแต่ละกลุ่มงาน 9 ส.ค. 66
8 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 3 พ.ค. 66
9 แนวทางและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ระดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ต.ค. 65
10 บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 3 มี.ค. 63
11 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

 

        

      นายแพทย์วิษณุ   เกตุรุน 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือ
ศูนย์รับแจ้ง
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100  [email protected]

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette