จริยธรรม พ.ศ. 2562
       พ.ศ. 2560

  + เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + เอกสารคุณภาพ

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

  กับการสาธารณสุข

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

    + รพ.สต.ติดดาว

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 ธ.ค. 65 10:29


19 ธ.ค. 65 16:57

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน <<Read More>>

9 พ.ย. 65 19:43


7 ต.ค. 65 15:22

20 ก.ค. 65 23:11

19 ก.ค. 65 15:47
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 6 / 30    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 6 ก.พ. 66
2 ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 3 ก.พ. 66
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 31 ม.ค. 66
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 2 ตำแหน่ง 10 ม.ค. 66
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 2 ตำแหน่ง 4 ม.ค. 66
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 2 ตำแหน่ง 29 ธ.ค. 65
7 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 9 ธ.ค. 65
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 17 พ.ย. 65
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 15 พ.ย. 65
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) 1 ตำแหน่ง 3 พ.ย. 65
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) 19 ก.ย. 65
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 16 ก.ย. 65
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 5 ก.ย. 65
14 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ตำแหน่งพนักงานทั้วไป 14 มิ.ย. 65
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 10 มิ.ย. 65
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 62    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเผยแพร่โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 2 ต.ค. 2565
2 ขอเผยแพร่รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 2566 2 ต.ค. 2565
3 งานซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวบาน จำนวน 1 งาน งบค่าเสื่อมราคาร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 31 ม.ค. 2566
4 งานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง งบค่าเสื่อมราคาร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 31 ม.ค. 2566
5 งานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง งบค่าเสื่อมราคาร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 31 ม.ค. 2566
6 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 2566 6 พ.ย. 2565
7 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการการทุจริตและความประพฤติมิชอบรอบเดือน 1ตุลาคม 2565-13 ธันวาคม 2565 13 ธ.ค. 2565
8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2565 6 ต.ค. 2565
9 ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 2 ต.ค. 2565
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 แบบ สขร.1 13 ธ.ค. 2565
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แบบ สขร.1 1 ธ.ค. 2565
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 แบบ สขร.1 2 พ.ย. 2565
13 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 13 ธ.ค. 2565
14 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 2566 25 ต.ค. 2565
15 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 12 เดือน 30 ส.ค. 2565
16 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ก.ย. 2565
17 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 30 ส.ค. 2565
18 รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 16 ส.ค. 2565
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 9 ก.ย. 2565
20 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการการทุจริตและความประพฤติมิชอบรอบ 12 เดือน ปี 2565 22 ส.ค. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 20 / 282    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 05
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 06
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 07
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 

 

        

      นายแพทย์วิษณุ   เกตุรุน 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือ
ศูนย์รับแจ้ง
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100  nikhomnamunhospital@gmail.com

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7