สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

D_swangdandin@hotmail.com 

สสจ.สกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรง) ดาวน์โหลด

24 ม.ค. 66 18:08

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  ดาวน์โหลด

23 ม.ค. 66 15:06

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน (ประกาศแก้ไข)  ดาวน์โหลด

16 ม.ค. 66 13:22

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รพ.สต.บ้านนาถ่อน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด

3 ม.ค. 66 10:57

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สอน.บ้านขาม) ดาวน์โหลด

21 พ.ย. 65 15:02

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รพ.สต.บ้านบงใต้) ดาวน์โหลด

21 พ.ย. 65 14:59

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รพ.สต.บ้านนาถ่อน) ดาวน์โหลด

21 พ.ย. 65 14:59

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รพ.สต.บ้านหนองหลวง) ดาวน์โหลด

21 พ.ย. 65 14:58

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สสอ.สว่างแดนดิน) ดาวน์โหลด

21 พ.ย. 65 14:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

9 มิ.ย. 65 11:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 10 / 113    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 MOIT2 8 31 ม.ค. 2566
2 MOIT2 6 31 ม.ค. 2566
3 MOIT2 5 31 ม.ค. 2566
4 MOIT2 4 31 ม.ค. 2566
5 MOIT2 3 31 ม.ค. 2566
6 MOIT2 2 31 ม.ค. 2566
7 MOIT2 1.8 31 ม.ค. 2566
8 MOIT2 1.7 31 ม.ค. 2566
9 MOIT2 1.5 31 ม.ค. 2566
10 MOIT2 1.4 31 ม.ค. 2566
11 MOIT2 1.3 31 ม.ค. 2566
12 MOIT2 1.2 31 ม.ค. 2566
13 MOIT2 1.1 31 ม.ค. 2566
14 MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30 ธ.ค. 2565
15 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30 ธ.ค. 2565
16 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 30 ธ.ค. 2565
17 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 30 ธ.ค. 2565
18 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 30 ธ.ค. 2565
19 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 30 ธ.ค. 2565
20 MOIT2 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 30 ธ.ค. 2565
21 MOIT2 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 30 ธ.ค. 2565
22 MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 30 ธ.ค. 2565
23 MOIT2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ธ.ค. 2565
24 MOIT2 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 ธ.ค. 2565
25 MOIT2 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 30 ธ.ค. 2565
26 MOIT2 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 30 ธ.ค. 2565
27 MOIT2 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 30 ธ.ค. 2565
28 MOIT2 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 30 ธ.ค. 2565
29 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ธ.ค. 2565
30 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 30 ธ.ค. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 30 / 521    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
สายด่วนผู้บริหาร 
 081 471 9643

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2847 2825 99.23
2 05543 2854 2835 99.33
3 05544 2847 2686 94.34
4 05545 2830 2813 99.40
5 05546 2806 2368 84.39
6 05547 2832 2813 99.33
7 05548 2848 2837 99.61
8 05549 2837 2825 99.58
9 05550 2821 2804 99.40
10 05551 2874 2307 80.27
11 05552 2855 2836 99.33
12 05553 2861 2837 99.16
13 05554 2831 2456 86.75
14 05555 2832 2802 98.94
15 05556 2822 2698 95.61
16 05557 2826 2808 99.36
17 05558 2839 2818 99.26
18 05559 2850 2451 86.00
19 05560 2850 2832 99.37
20 13977 2827 2448 86.59

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th

 
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7