เกี่ยวกับองค์กร

 

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

26 มี.ค. 66 17:08

การดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566

26 มี.ค. 66 15:56

การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

26 มี.ค. 66 15:55

คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

19 มี.ค. 66 15:27

ประกาศโรงพยาบาลเต่างอย เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการปฏิบัติในระดับดีเด่น และดีมาก

19 มี.ค. 66 15:23

เผยแพร่รายงานการเรี่ยไรการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

19 มี.ค. 66 15:20

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

19 มี.ค. 66 15:17

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

19 มี.ค. 66 15:15

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลเต่างอย

19 มี.ค. 66 15:11

เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

19 มี.ค. 66 15:09
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 31 มี.ค. 66
2 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 30 ธ.ค. 65
3 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา 29 ธ.ค. 65
4 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 65
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 15 พ.ย. 65
6 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 31 ต.ค. 65
7 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 21 ต.ค. 65
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน สายวิชาชีพ(รายเดือนไม่มีเลขตำแหน่ง) ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 31 ต.ค. 65
9 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 31 ต.ค. 65
10 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา 20 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 10 / 87    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามประกาศแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 31 มี.ค. 2566
2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รอบเดือน ม.ค.66 - มี.ค. 66 31 มี.ค. 2566
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ม.ค. 66 (สขร.1) 31 มี.ค. 2566
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ก.พ. 66 (สขร.1) 31 มี.ค. 2566
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน มี.ค. 66 (สขร.1) 31 มี.ค. 2566
6 ประกาษเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัีดซื้อจัดจ้ดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2566
7 เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ การยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2566
8 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ) รอบเดือน ม.ค-มี.ค.66 31 มี.ค. 2566
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ก.พ. 66 (สขร.1) 31 มี.ค. 2566
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเงินบำรุง) รอบเดือน ม.ค-มี.ค.66 31 มี.ค. 2566
11 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
12 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซม ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน (ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน))ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
13 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
14 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งบลงดำเนินการ) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป (งบลงทุนเงินบำรุง) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ต.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
17 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ) รอบเดือน ต.ค.65 - ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 2565
18 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเงินบำรุง) รอบเดือน ต.ค.65 - ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 2565
19 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รอบเดือน ต.ค.65 - ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 2565
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ธ.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป (งบดำเนินการ เงินบำรุง) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (LAB) ประจำเดือน ธ.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (LAB) ประจำเดือน พ.ย. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (LAB) ประจำเดือน ต.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ย. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 25 / 445    
บทความน่าสนใจ
    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 13    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทำบุญ วันคล้ายวันเปิด รพ.เต่างอย 10 ต.ค.63
ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว.12 พ.ย. 2563

 

นายแพทย์ทิฆัมพร ทิพจร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7