เกี่ยวกับองค์กร

 

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

27 มี.ค. 67 13:58

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

27 มี.ค. 67 13:57

มาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

27 มี.ค. 67 13:54

คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

22 มี.ค. 67 14:01

การดำเนินกิจกรรมโครงการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2567

22 มี.ค. 67 14:00

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2567

22 มี.ค. 67 13:58

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2567

22 มี.ค. 67 13:57

เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

22 มี.ค. 67 13:56

เผยแพร่ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น - ดีมาก รอบ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566

18 มี.ค. 67 16:50

รายงานการเรี่ยไรการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ2567

18 มี.ค. 67 16:47
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา 24 มิ.ย. 67
2 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (จ้างเหมา)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 มิ.ย. 67
3 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 30 มิ.ย. 67
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 29 พ.ค. 67
5 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 29 พ.ค. 67
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 13 พ.ค. 67
7 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ค. 67
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 9 พ.ค. 67
9 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 22 มี.ค. 67
10 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 มี.ค. 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 10 / 111    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 28 มี.ค. 2567
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน มี.ค.67 (สขร.1) 28 มี.ค. 2567
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ก.พ.67 28 มี.ค. 2567
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ม.ค.67 28 มี.ค. 2567
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ก.พ.67 (สขร.1) 28 มี.ค. 2567
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ม.ค. 67 (สขร.1) 28 มี.ค. 2567
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเงินบำรุง) รอบเดือน ม.ค.-มี.ค.67 28 มี.ค. 2567
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ธ.ค. 66 (สขร.1) 29 ธ.ค. 2566
9 แผนประมาณการ เงินบำรุง งบประมาณ 2567 29 พ.ย. 2566
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเงินบำรุง) รอบเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 31 ธ.ค. 2566
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป (งบดำเนินการ) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2567 31 ธ.ค. 2566
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน พ.ย. 66 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2566
13 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งบลงดำเนินการ) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2567 31 ธ.ค. 2566
14 เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solarrooftop)โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ขนาดกำลังติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับโรงพยาลเต่างอย (ครั้งที่3) 18 ธ.ค. 2566
15 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solarrooftop)โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ.2564 ขนาดกำลังติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับโรงพยาลเต่างอย (ครั้งที่3) 4 ธ.ค. 2566
16 เผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พ.ย. 2566
17 เผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด- ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พ.ย. 2566
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ต.ค. 66 (สขร.1) 30 พ.ย. 2566
19 เผยแพร่ รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 66 30 พ.ย. 2566
20 เผยแพร่ ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solarrooftop)โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ.2564 ขนาดกำลังติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 สำหรับโรงพยาลเต่างอย 17 พ.ย. 2566
21 เผยแพร่ ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solarrooftop)โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ.2564 ขนาดกำลังติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับโรงพยาลเต่างอย 6 พ.ย. 2566
22 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solarrooftop)โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ.2564 ขนาดกำลังติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับโรงพยาลเต่างอย (ครั้งที่2) 26 ต.ค. 2566
23 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solarrooftop)โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ.2564 ขนาดกำลังติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับโรงพยาลเต่างอย 9 ต.ค. 2566
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ส.ค. 66 (สขร.1) 30 ก.ย. 2566
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ก.ค. 66 (สขร.1) 30 ก.ย. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 25 / 482    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทำบุญ วันคล้ายวันเปิด รพ.เต่างอย 10 ต.ค.63
ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว.12 พ.ย. 2563

 

นายแพทย์ทิฆัมพร ทิพจร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette