เกี่ยวกับองค์กร

 

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฯณ ปีงบประมาณ2566

23 ธ.ค. 65 14:50

เผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเต่างอย 

8 ธ.ค. 65 10:08

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

15 พ.ย. 65 10:08

เผยแพร่แผนปฏิบัติการชมรม “STRONG คุณธรรมจริยธรรมเต่างอย โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานโรงพยาบาลเต่างอย 

14 พ.ย. 65 14:50

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

15 ก.ย. 65 17:08

รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการชมรม “STONG คุณธรรมจริยธรรมเต่างอย โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน 

15 ก.ย. 65 16:43

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

15 ก.ย. 65 16:02

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศเรื่องแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ก.ย. 65 15:40

รายงานการเรี่ยไรการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 

15 ก.ย. 65 15:19

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาสที่ 4

15 ก.ย. 65 15:18
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 30 ธ.ค. 65
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา 29 ธ.ค. 65
3 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 65
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 15 พ.ย. 65
5 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 31 ต.ค. 65
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 21 ต.ค. 65
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน สายวิชาชีพ(รายเดือนไม่มีเลขตำแหน่ง) ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 31 ต.ค. 65
8 รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565 31 ต.ค. 65
9 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา 20 ก.ย. 65
10 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.บ้านดงหลวง) 31 ส.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 10 / 86    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
2 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซม ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน (ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน))ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
3 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งบลงดำเนินการ) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป (งบลงทุนเงินบำรุง) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ต.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ) รอบเดือน ต.ค.65 - ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 2565
8 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเงินบำรุง) รอบเดือน ต.ค.65 - ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 2565
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รอบเดือน ต.ค.65 - ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 2565
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ธ.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
11 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป (งบดำเนินการ เงินบำรุง) โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (LAB) ประจำเดือน ธ.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (LAB) ประจำเดือน พ.ย. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (LAB) ประจำเดือน ต.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ย. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ต.ค. 65 (สขร.1) 30 ธ.ค. 2565
17 เผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
18 เผยแพร่ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
19 เผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด- ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
20 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขต ร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
21 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
22 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2565
23 เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานเว็ปไซต์ ปีงบประมาณ 2565 30 ธ.ค. 2565
24 เผยแพร่ รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 65 30 ธ.ค. 2565
25 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รอบเดือน ก.ค.65 - ก.ย. 65 30 ก.ย. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 25 / 435    
บทความน่าสนใจ
    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 13    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทำบุญ วันคล้ายวันเปิด รพ.เต่างอย 10 ต.ค.63
ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว.12 พ.ย. 2563

 

นายแพทย์ทิฆัมพร ทิพจร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7