> 
  > 
  > งานบริการเภสัชกรรม
  > งานบริหสนเวชภัณฑ์
  > งานคุ้มครองผู้บริโภค
  > งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  > 
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  > งานการพยาบาลผู้คลอด
  > งานพยาบาลพน่วยควบคุม
การติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  > 
  > งานสารสนเทศทางการแพทย์
  > 
  > 


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ธ.ค. 65 09:31

               

   วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

       นางอัญชลี  เฉลิมฉลองวงศ์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลคำตากล้า พร้อมด้วยบุคคลากรโรงพยาบาลคำตากล้า  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ พัชรมหาวัชรราชธิดา  ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  มีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน  และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

   

26 ธ.ค. 65 09:15

20 ก.ค. 65 14:55

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า และคณะกรรมการดำเนินงาน

พระสงฆ์ระดับอำเภอ ได้ดำเนินการประชุมพัฒนางานวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดศรีบุญเรือง ต.หนองบัวสิมภายใต้โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร อ.คำตากล้า ปีงบ 2565โดยได้ประชุมวางแผนแลดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด เพื่อให้เป็นไปตามเกณย์มารฐานวัดส่งเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้าและยั่งยืน

28 มิ.ย. 65 11:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 4 / 44    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
วันที่ขึ้นประกาศ
1 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 23 ก.พ. 66
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (PCU) (ทันตกรรม) 31 ม.ค. 66
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (PCU) (ทันตกรรม) 27 ม.ค. 66
4 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) 19 ม.ค. 66
5 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (PCU 13 ม.ค. 66
6 ประกาศผลการสอบคัดลือก (4อัตรา) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 ต.ค. 65
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (4อัตรา) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 ต.ค. 65
8 ประกาศผลการสอบคัดลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา 5 ต.ค. 65
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา 5 ต.ค. 65
10 ประกาศรับสมัครพนักงาน (4อัตรา) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 ก.ย. 65
11 ประกาศผลการสอบคัดลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 6 ก.ย. 65
12 เลื่อนประกาศผลการสอบคัดลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 6 ก.ย. 65
13 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา 6 ก.ย. 65
14 ประกาศกำหนดการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 2 ก.ย. 65
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) 31 ส.ค. 65
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 83    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 มี.ค. 66
2 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 มี.ค. 66
3 งบแสดงผลการดำเนินงาน 17 มี.ค. 66
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน 17 มี.ค. 66
5 งบทดลอง MPI 17 มี.ค. 66
6 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง รายการอาคารเรือนพักญาติ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ส.ค. 65
7 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 125 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ส.ค. 65
8 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน 2 ก.ย. 64
9 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
10 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
11 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
12 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 64
13 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
14 ภาพกิจกรรม การดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
15 รายงานติดตามประเมินผลโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 15 / 216    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ขึ้นประกาศ
1 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ตามแบบเลขที่ 11012 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 2566
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 งปม.2566 24 ก.พ. 2566
3 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% งปม.2566 31 ม.ค. 2566
4 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% งปม.2566 24 ม.ค. 2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลคำตากล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 รายการ 22 พ.ย. 2565
6 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า 7 พ.ย. 2565
7 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า 1 พ.ย. 2565
8 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า 21 ต.ค. 2565
9 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 11 ต.ค. 2565
10 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 11 ต.ค. 2565
11 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 11 ต.ค. 2565
12 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 11 ต.ค. 2565
13 เผยแพร่รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 11 ต.ค. 2565
14 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งปม.2565 11 ต.ค. 2565
15 เผยแพร่บันทึกขอความเห็นชอบแผนรายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งปม.2565 11 ต.ค. 2565
16 ขออนุมัติประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งปม.2565 11 ต.ค. 2565
17 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบไตรมาส 3 15 ก.ค. 2565
18 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 15 ก.ค. 2565
19 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 15 มิ.ย. 2565
20 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 20 มิ.ย. 2565
21 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 20 มิ.ย. 2565
22 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 18 ก.พ. 2565
23 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 14 มี.ค. 2565
24 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 14 ม.ค. 2565
25 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 15 ธ.ค. 2564
26 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 28 ก.ย. 2564
27 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 28 ก.ย. 2564
28 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 15 มิ.ย. 2564
29 เผยแพร่ MOIT 5 (2) เดือน ธันวาคม 2564 24 ธ.ค. 2564
30 เผยแพร่ MOIT 4 (1) (5) 24 ธ.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 30 / 215    
ITA
     
เอกสาร ITA
วันที่ขึ้นประกาศ
1 MOIT2(15)ขอขึ้นเว็บคู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 28 ธ.ค. 65
2 MOIT2(15)คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 28 ธ.ค. 65
3 MOIT2(14)ขอขึ้นเว็บ โครงสร้างหน่วยงาน 28 ธ.ค. 65
4 MOIT2(13)ขอขึ้นเว็บ คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 28 ธ.ค. 65
5 MOIT2(12)คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 28 ธ.ค. 65
6 MOIT2(9)ขอขึ้นเว็บไซต์ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน). 28 ธ.ค. 65
7 MOIT2(9)แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน).pdf 28 ธ.ค. 65
8 MOIT2(7)ขอขึ้นเว็บยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 28 ธ.ค. 65
9 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ 28 ธ.ค. 65
10 MOIT2(5)ขอขึ้นเว็บข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 28 ธ.ค. 65
11 MOIT2(5)ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 28 ธ.ค. 65
12 MOIT2(4)ขอขึ้นเว็บ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 28 ธ.ค. 65
13 MOIT2(4)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 28 ธ.ค. 65
14 MOIT2(3)ขอขึ้นเว็บ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 28 ธ.ค. 65
15 MOIT2(3)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 28 ธ.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 15 / 172    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
วันที่ขึ้นประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. ๒๕๖๒ 28 ธ.ค. 65
2 คำสั่งโรงพยาบาลคำตากล้า เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ย. 65
3 คู่มือการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตาม PDPA 4 ก.ค. 65
4 รวมคู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 12 มี.ค. 64
5 แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 64
6 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 64
7 นโยบบบายผู้บริหาร 14 มี.ค. 64
8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 3 มี.ค. 64
9 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ 3 ก.พ. 64
10 อินโฟกราฟฟิก พรบ.จริยธรรม 1 ธ.ค. 63
11 โครงสร้างหน่วยงาน 1 ธ.ค. 63
12 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดย กรมบัญชีกลาง 1 ธ.ค. 63
13 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ธ.ค. 63
14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 9 ธ.ค. 63
15 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 8 ธ.ค. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 44    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 มี.ค. 66
2 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 มี.ค. 66
3 งบแสดงผลการดำเนินงาน 17 มี.ค. 66
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน 17 มี.ค. 66
5 งบทดลอง MPI 17 มี.ค. 66
6 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง รายการอาคารเรือนพักญาติ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ส.ค. 65
7 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 125 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ส.ค. 65
8 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน 2 ก.ย. 64
9 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
10 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
11 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
12 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 64
13 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
14 ภาพกิจกรรม การดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
15 รายงานติดตามประเมินผลโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 15 / 216    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่อัพโหลด
1 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ 11 (ฉ 11) 8 ก.พ. 66
2 แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อ/จ้าง งานพัสดุ 8 ก.พ. 66
3 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม 8 ก.พ. 66
4 แบบฟอร์มใบขอย้าย (ข้าราชการ ขอย้ายทุกกรณี) 8 ก.พ. 66
5 แบบฟอร์มขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ข้าราชการ (ขรก.) 13 ม.ค. 66
6 แบบฟอร์มขอลาออกจากการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ (พรก.) 13 ม.ค. 66
7 แบบฟอร์มขอลาออกจากการปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) 13 ม.ค. 66
8 แบบฟอร์มขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (ลจ.ช.) 13 ม.ค. 66
9 ขออนุญาตใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลคำตากล้า 23 พ.ย. 65
10 ขออนุมัติซ่อม/เปลี่ยน งานซ่อมบำรุง 23 พ.ย. 65
11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรมวิชาการออนไลน์ (กรณี เกิน 7 วัน) 23 พ.ย. 65
12 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรมวิชาการออนไลน์ (กรณี ไม่เกิน 7 วัน) 23 พ.ย. 65
13 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ (กรณีไปราชการตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป) 23 พ.ย. 65
14 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ (กรณีไปราชการนอกเขตจังหวัด) 23 พ.ย. 65
15 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ (กรณีไปราชการในเขตจังหวัด) 23 พ.ย. 65
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 43    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7