นายชุมพล  สารีคำ

สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

เบอร์โทรศัพท์ 042-791172

นโยบายของผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ปี 2566 - 2580

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มงานภายใน (อำนาจ/หน้าที่)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

แผนงบประมาณและรายจ่ายประจำปี
ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประจำปี

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการ ปี 2562

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2564

Infografic คณะกรรมการจริยธรรม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการป้องกัน
การทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกัน
การทุจริต

คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MOPH Code of Conduct)

คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขชุดปัจจุบัน

กฏกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2560หน่วยงานภายในสสจ
เรื่องแจ้ง ประกาศ ทั่วไป

- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนไทย  และนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด

  • มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รายละเอียด
สสอ.
23 เม.ย. 67 19:10
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ. 64 14:41
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส) 1 มิ.ย. 67
2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2564 30 ก.ย. 66
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 30 ก.ย. 65
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 30 ก.ย. 65
5 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวานรนิวาส ที่ 513/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 31 ส.ค. 65
6 คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ก.ค.2564 31 ส.ค. 65
7 คำสั่ง PP กรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 65
8 คำสั่ง OT กรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 65
9 คำสังจังหวัดสกลนคร ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ 31 ก.ค. 65
10 คำสั่ง OT มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 65
11 คำสั่ง PP มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 65
12 คำสั่ง ตรวจ Rapid Ab/Ag เดือนพฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 65
13 คำสั่ง PP เดือนพฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 65
14 คำสั่ง OT เดือนพฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 65
15 คำสั่ง PP เดือน เมษายน 2564 31 พ.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 15 / 196    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 (EB 21) 21.6 ภาพกิจกรรม 31 ธ.ค. 64
2 (EB 21) 21.5 สรุปรายงาน 31 ธ.ค. 64
3 (EB 21) 21.4 บันทึกรายงาน 31 ธ.ค. 64
4 (EB 21) 21.3 แบบลงทะเบียน 31 ธ.ค. 64
5 (EB 21) 21.2 โครงการ 31 ธ.ค. 64
6 (EB 21) 21.1 บันทึกขอจัดประชุม 31 ธ.ค. 64
7 (EB17) 17.3 แผนปฏิบัติการ 2 31 ธ.ค. 64
8 (EB17) 17.2 แผนปฏิบัติการ 31 ธ.ค. 64
9 (EB17) 17.1 ขออนุมัติโครงการ 31 ธ.ค. 64
10 (EB12) 6.รายงาน 31 ธ.ค. 64
11 (EB12) 5. ภาพ 31 ธ.ค. 64
12 (EB12) 4. รายงาน 31 ธ.ค. 64
13 (EB12) 3.2 รายชื่อ 31 ธ.ค. 64
14 (EB12) 3.1 รายงาน 31 ธ.ค. 64
15 (EB12) 2.2 รายงานการอบรม 31 ธ.ค. 64
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 30    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 24 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทอสอบสมรรถนะ ทักษะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 24 มิ.ย. 2565
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 17 มิ.ย. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราว) 12 ก.พ. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พกส.) 12 ก.พ. 2565
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 มี.ค. 2564
7 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
8 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
9 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
10 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
11 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศ สป.สธ. ปี 2560 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2564
12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 31 ธ.ค. 2564
13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
15 หนังสือรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
16 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
17 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ปี 2564 31 ธ.ค. 2564
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
19 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 31 ธ.ค. 2564
20 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
21 กรอบแนวทางการจัดซื้อ 11 ธ.ค. 2563
22 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2563 11 ธ.ค. 2563
23 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ธ.ค. 2563
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 62 12 มิ.ย. 2562
25 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
26 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
27 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
28 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
29 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
30 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 35    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม63 สสอ.วานรนิวาส 6 พ.ย. 63
2 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน63 สสอ.วานรนิวาส 3 ก.ย. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 แบบใบลาพักผ่อน 31 พ.ค. 66
2 แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 31 พ.ค. 66
3 บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนเวร 30 ก.ย. 65
4 แบบแสดงความจำนงลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 31 ก.ค. 65
5 ใบสมัคร พกส. 31 มี.ค. 65
6 แบบยืม/คืนพัสดุ 31 มี.ค. 65
7 แบบคำร้องยื่นขอหนังสือรับรองเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ 31 ธ.ค. 64
8 สวัสดิการรักษาพยาบาล ฉ 8 21 ม.ค. 63
9 นอน อสม.คนเดียว ฉ 8 21 ม.ค. 63
10 บุคคลในครอบครัว อสม. ฉ8 21 ม.ค. 63
11 การเขียนหนังสือราชการ รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ 16 ต.ค. 62
12 การพิมหนังสือราชการ 16 ต.ค. 62
13 ใบสมัครเข้าเป็น อสม. 30 ก.ย. 65
14 ใบลาออก อสม. 30 ก.ย. 65
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ตารางวิ่ง คปสอ.วานรนิวาส
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

Web link

โปรแกรม Cockpit

โปรแกรม/HDC/43แฟ้ม

คู่มือ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
สสอ.วานรนิวาส

ระบบงานสารบรรณสา'สุข
(กระทรวงสาธารณสุข)

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ชมรมจริยธรรม

คำสั่งชมรมจริยธรรม ปี 2567

แผนปฏิบัติการฯ ปี 2567

แผนปฏิบัติการ 2567

แผนปฏิบัติการ คป.สอ.2567

E-office
รพ.สต.

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส  13  หมู่ 3  ตำบลวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  47120

โทร. 0-4279-1172  โทรสาร 0-4279-1172  E-mail : [email protected]

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

แผนที่ สสอ.วานรนิวาส

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette