นายอุดม  วรโครตร

สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์/โทรสารหน่วยงาน 042-709190
-ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)

-ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
เบอร์โทรผู้บริหาร 082-863-5519

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ
(๖)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

31 มี.ค. 61 15:11

บทความวิจัยทีมก่อการดีตำบลเจริญศิลป์

24 ม.ค. 61 15:50

อาหารสมองกินอย่างไรจะได้ฉลาด

อาหารเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแต่ทั้งนี้นอกเหนือจากอาหารจะเป็นพลังงานแล้วยังสมารถพัฒนาพัฒนาการของสมองอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมองสมารถเจริญเติบโตได้ในทุกกลุ่มวัย คลิ๊กเขามาอ่านกันบทความอาหารของสมอง.....คลิ๊กเลย

29 พ.ย. 55 15:54

นั่งทำงานอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง

วันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีสาระดีๆสำหรับหลายๆท่านที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ..และทำให้ปวดหลังคลิ๊กเขามาดูเลย.....คลิ๊กที่นี้

29 พ.ย. 55 15:44

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ร่วมงานปิยะมหาราชา

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอเจริญป์พร้อมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานวันปิยะมหาราชา ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์

23 ต.ค. 55 10:18

นำเกร็ดความรู้ดีๆๆ...กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คลิ๊กเลย เลข13หลักมหัศจรรย์...คลิ๊ก..

3 ต.ค. 55 10:10

โครงการยาเก่าแลกไข่ไก่...เริ่มแล้ววันนี้

จนท.ลูกจ้างอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกันดำเนินงานอย่งคึกคัก..มีประชาชนนำยามาแลกไข่จำนวนมาก..ดาวน์โหลดแบบฟอร์มexellในการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี้...download

5 ก.ค. 55 10:37
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ข่าวประชาสัมพันธ์ITA

                                                  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค้านิยม MOPH  คลิ๊ก

MOIT01 คำสั่ง/กรอบแนวทาง

         MOIT01 ปี 66 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT01.1.2 คำสั่ง มาตรการ หรือกลไกในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้้อมูลข่าวสาร  คลิ๊ก

         MOIT01.1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

         MOIT01.1.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

               รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา

         MOIT01ปี 66 บันทึกข้อมความลงนามรับทราบและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT01.2.2 รายงานผลการติดตามกำกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณธ ผ่าเวบไซต์(ปีงบประมาณ2564)  คลิ๊ก

         MOIT01.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

MOIT02  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

         MOIT02ปี66.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.1.2 นโยบายของผู้บริหาร  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน   คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  MOPH   คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมปี62  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.4ปี66 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. พ.ศ.2564    คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT02ปี66.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล   คลิ๊ก

                                แบบฟอร์มขึ้นเวบ ข้อ 9      คลิ๊ก

         MPIT02ปี66.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  คลิ๊ก

          MOIT02ปี66.11 แผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามผล  คลิ๊ก

          MOIT02ปี66.12 คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  คลิ๊ก

          MOIT02ปี66.13 คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  คลิ๊ก

          MOIT02ปี66.14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   คลิ๊ก

                      คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิ๊ก

                      คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)    คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ   คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 2566    คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.18.4 ประกาศ สปสธว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560    คลิ๊ก

           MOIT02ปี66.18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก  

           MOIT02.17.2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2566    คลิ๊ก

          

           MOIT02.0 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน   คลิ๊ก

           MOIT02ข้อ17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี 65 เพิ่มเติม    คลิ๊ก

           EB02.01.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปสธ พ.ศ.2560   คลิ๊ก

           EB02.01.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  คลิ๊ก

           EB02.09.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)   คลิ๊ก

           EB02.09.6 สรุปการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)  คลิ๊ก

   MOIT03 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

 

 

         MOIT03ปี66.01. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตขึ้นเวบไซต์    คลิ๊ก

         MOIT03.02. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    คลิ๊ก

         MOIT03.03. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

 

         EB03.04. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS    คลิ๊ก

MOIT04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

         MOIT04ปี66.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ     คลิ๊ก

         MOIT04.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2565   คลิ๊ก  

         MOIT04.2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 2 ปี 2565  คลิ๊ก

         MOIT04.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิ๊ก

         MOIT04.3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 ปรับตามการจัดสรรเงิน งวดที่ 2 ปี 2565  คลิ๊ก

         MOIT04.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ   คลิ๊ก

         MOIT04.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

         MOIT04  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 เพิ่มเติม  คลิ๊ก

                รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ

         MOIT04ปี66.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ     คลิ๊ก

         MOIT04.2.2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ..ศ. 2565    คลิ๊ก

         MOIT04.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

                การป้องกันผู้ที่่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

         MOIT04ปี66.3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.เพื่อตรวจสอบ ฯ พ.ศ.2560   คลิ๊ก

         MOIT04.3.2 ประกาศเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ พ.ศ.2560   คลิ๊ก

         MOIT04.3.3 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

          MOIT04ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/ขออนุญาตขึ้นเวบ   คลิ๊ก

          MOIT04ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 65  คลิ๊ก

          MOIT04ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์  คลิ๊ก

      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565   

         MOIT04ข้อ 2.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขออนุญาตขึ้นเวบ  คลิ๊ก

         MOIT04ข้อ 2.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 65  คลิ๊ก

         MOIT04ข้อ 2.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์  คลิ๊ก

         

     ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

         ชุดที่ 1   คลิ๊ก

         ชุดที่ 2   คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564   

          ชุดที่ 1  คลิ๊ก

           ชุดที่ 2 คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564   คลิ๊ก

         EB04.03.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         EB04.03.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS   คลิ๊ก

MOIT05  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

         MOIT05ปี66.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่    คลิ๊ก

MOIT05.02. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

         ไตรมาสที่ 1 ปี 66  แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565    คลิ๊ก

         ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564    คลิ๊ก

         ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564   คลิ๊ก

MOIT5ปี66.3 แบบฟอร์มแสดงข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ ปี 66ไตรมาส1   คลิ๊ก

MOIT05ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 65 ดังนี้

           MOIT05ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตขึ้นเวบไซต์  คลิ๊ก

          ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 และแบบฟอร์มขึ้นเวบ   คลิ๊ก

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

         ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564  คลิ๊ก

MOIT05  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้

         ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565   คลิ๊ก

EB05.03. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

EB05.04. สขร.1 มิถุนายน 64   คลิ๊ก

EB05.05 สขร.1 กรกฎาคม 64 คลิ๊ก

EB05.06 สขร.1 สิงหาคม 64 คลิ๊ก

EB05.07 สขร.1 กันยายน 64 คลิ๊ก

MOIT06 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1.นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

    MOIT06ข้อ1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 65    คลิ๊ก

    MOIT06ข้อ1.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 65    คลิ๊ก

    MOIT06ข้อ1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   คลิ๊ก

    2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    MOIT06ข้อ2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตเผยแพร่  คลิ๊ก

    MOIT06ข้อ2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565  คลิ๊ก

    MOIT06ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คลิ๊ก

1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 7 / 26    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2562
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 6 ธ.ค. 2562
4 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 22 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ (รพ.สต.บ้านหนองแวง และ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ม.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์(รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ธ.ค. 2561
7 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 11 ธ.ค. 2561
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2561
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 ก.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 31 ส.ค. 64
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กำหนด วัน เวลา และสถานที่ สอบ 26 ส.ค. 64
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 25 ส.ค. 64
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 เม.ย. 64
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 เม.ย. 64
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 มี.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7