นายพัฒนา ไชยชมภู

สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

NEW ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสารหน่วยงาน 042-709190

-ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)

-ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
เบอร์โทรผู้บริหาร 095-649-4358

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ
(๖)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

31 มี.ค. 61 15:11

24 ม.ค. 61 15:50
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์ITA

                                                  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค้านิยม MOPH  คลิ๊ก

MOIT01 คำสั่ง/กรอบแนวทาง

         MOIT01 ปี 67 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน  

         MOIT01.1.2 คำสั่ง มาตรการ หรือกลไกในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้้อมูลข่าวสาร 

         MOIT01.1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน 

         MOIT01.1.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน  

               รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา

         MOIT01ปี 67 บันทึกข้อมความลงนามรับทราบและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน

         MOIT01.2.2 รายงานผลการติดตามกำกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณธ ผ่าเวบไซต์(ปีงบประมาณ2566) 

         MOIT01.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

MOIT02  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

         MOIT02ปี67.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  

         MOIT02ปี67.1.2 นโยบายของผู้บริหาร  

         MOIT02ปี67.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  

         MOIT02ปี67.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

         MOIT02ปี67.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

         MOIT02ปี67.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

         MOIT02ปี67.1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน 

         MOIT02ปี67.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น  

         MOIT02ปี67.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  MOPH 

         MOIT02ปี67.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมปี62  

         MOIT02ปี67.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 

         MOIT02ปี67.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. พ.ศ.2564  

         MOIT02ปี67.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 

         MOIT02ปี67.7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

         MOIT02ปี67.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

         MOIT02ปี67.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล     

         MPIT02ปี67.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

         MOIT02ปี67.11 แผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามผล  

         MOIT02ปี67.12 คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  

         MOIT02ปี67.13 คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  

         MOIT02ปี67.14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  

                      คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิ๊ก

                      คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  คลิ๊ก

           MOIT02ปี67.15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558)    

           MOIT02ปี67.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

           MOIT02ปี67.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           MOIT02ปี67.18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)   

           MOIT02ปี67.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2567   

           MOIT02ปี67.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 2567    

           MOIT02ปี67.18.4 ประกาศ สปสธว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560    

            

           MOIT02.17.2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2566    คลิ๊ก

          

           MOIT02.0 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน   คลิ๊ก

           MOIT02ข้อ17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี 65 เพิ่มเติม    คลิ๊ก

   

   MOIT03 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

 

 

         MOIT03ปี67.01. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตขึ้นเวบไซต์    

         MOIT03ปี67.02. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         MOIT03ปี67.03. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

 

         EB03.04. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS    คลิ๊ก

MOIT04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโซล่าเซลล์

     

         MOIT04ปี67.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ     

         MOIT04ปี67.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2567  

         MOIT04ปี67.2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 2 ปี 2565  คลิ๊ก

         MOIT04ปี67.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

         MOIT04.3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 ปรับตามการจัดสรรเงิน งวดที่ 2 ปี 2565  คลิ๊ก

         MOIT04ปี67.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ   

         MOIT04ปี67.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

         MOIT04  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 เพิ่มเติม  คลิ๊ก

                รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ

         MOIT04ปี67.2.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

         MOIT04ปี67.2.2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ..ศ. 2567    

         MOIT04ปี67.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

                การป้องกันผู้ที่่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

         MOIT04ปี67.3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.เพื่อตรวจสอบ ฯ พ.ศ.2560   

         MOIT04ปี67.3.2 ประกาศเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ พ.ศ.2560   

         MOIT04ปี67.3.3 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

          MOIT04ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/ขออนุญาตขึ้นเวบ  

          MOIT04ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 67

                                   งบลงทุนไตรมาส 2 ปี 67

          MOIT04ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์  

      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565   

         MOIT04ข้อ 2.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขออนุญาตขึ้นเวบ  คลิ๊ก

         MOIT04ข้อ 2.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 65  คลิ๊ก

                                  งบลงทุนไตรมาส  3 ปี 67

         MOIT04ข้อ 2.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์  คลิ๊ก

         

     ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

         ชุดที่ 1   คลิ๊ก

         ชุดที่ 2   คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564   

          ชุดที่ 1  คลิ๊ก

           ชุดที่ 2 คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564   คลิ๊ก

         EB04.03.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         EB04.03.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS   คลิ๊ก

MOIT05  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

         MOIT05ปี66.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่    

MOIT05.02. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

         ไตรมาสที่ 1 ปี 67  แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566    

         ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566    

         ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566  

MOIT05ปี67.3 แบบฟอร์มแสดงข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ ปี 67ไตรมาส1  

MOIT05ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 67 ดังนี้

          ปี 67  สรุป สขร.1 เดือน มกราคม  2567

          ปี 67 สรุป สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

          ปี 67 สรุป สขร.1 เดือน มีนาคม 2567

          ปี 67  สรุป สขร.1 ไตรมาส 2 (มค-มีค67)  

           MOIT05ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตขึ้นเวบไซต์  

         แบบฟอร์มแสดงข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ ปี 67ไตรมาส2   

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

        บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตขึ้นเวบไซต์ 

         ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567

         ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567

         ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมิถุนายน 2567

         แบบฟอรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 

MOIT05  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้

         ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565   คลิ๊ก

EB05.03. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

EB05.04. สขร.1 มิถุนายน 64   คลิ๊ก

EB05.05 สขร.1 กรกฎาคม 64 คลิ๊ก

EB05.06 สขร.1 สิงหาคม 64 คลิ๊ก

EB05.07 สขร.1 กันยายน 64 คลิ๊ก

MOIT06 ปี 67 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1.นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567

    MOIT06ข้อ1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 67

    MOIT06ข้อ1.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 67

    MOIT06ข้อ1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

    2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567

    MOIT06ข้อ2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตเผยแพร่ 67

    MOIT06ข้อ2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 67

    MOIT06ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 7 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2562
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 6 ธ.ค. 2562
4 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 22 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ (รพ.สต.บ้านหนองแวง และ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ม.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์(รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ธ.ค. 2561
7 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 11 ธ.ค. 2561
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2561
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 ก.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 31 ส.ค. 64
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กำหนด วัน เวลา และสถานที่ สอบ 26 ส.ค. 64
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 25 ส.ค. 64
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 เม.ย. 64
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 เม.ย. 64
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 มี.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette