สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม

ข้อมูลหน่วยงาน

 1.1 ทำเนียบผู้บริหาร  คลิ๊ก
 1.2 นโยบายผู้บริหาร
      นโยบายผู้บริหารระดับกระทรวง
         นโยบายผู้บริหารระดับจังหวัด
         นโยบายของผู้บริหารระดับหน่วยงาน

 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหน้าที่
และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1.6 ข่าวประชาสัมพันํธ์ การดำเนินงานหน้าที่
และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 1.7 ช่องการติดต่อของหน่วยงาน
        พิกัดที่ตั้งของหน่วยงาน
 1.8  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 1.9  วิสัยทัศน์ ค่านิยม

     ค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของหน่วยงาน
 1.10 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศโดยรวม
 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562
        อินโฟกราฟิก
 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2562
         ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564
 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

 1.14   อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงฯ

 

ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ 042 779114 ,042779235 อีเมล [email protected]

Facebook : สสอ.พรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

แบบฟอร์มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิ๊ก

ข้อมูลทางการบริหารจัดการ

 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน ฯ
 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
       1) ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
       2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
       3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
       4) ประกาศ สป.สธ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

       5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 

สถานบริการในสังกัด

1. รพ.สต. บ้านวังยาง  
2. รพ.สต. บ้านโนนเรือ  
3. รพ.สต. บ้านภูเพ็ก   
4. รพ.สต. บ้านพอกน้อยพัฒนา 
5. รพ.สต. บ้านไฮ่  
6. รพ.สต. บ้านโคก  
7. รพ.สต. บ้านหนองผือ   
8. รพ.สต. บ้านผักคำภู   
9. รพ.สต. บ้านช้างมิ่งพัฒนา  
10. รพ.สต. บ้านหนองโดก  
11. รพ.สต. บ้านศรีวงศ์ทอง  
12. รพ.สต. บ้านบะฮีเหนือ   
13. รพ.สต. บ้านบัวใหญ่   
14. รพ.สต. บ้านนาขาม 

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปวีณา
7 พ.ค. 67 15:45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
335
ระเบียนที่ 1 - 1 / 335    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 1 เม.ย. 67
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(สสอ.พรรณานิคม) 2 ต.ค. 66
3 ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รพ.สต.บ้านไฮ่) 3 ต.ค. 66
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รพ.สต.บ้านบะฮีเหนือ) 2 ต.ค. 66
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)สสอ.พรรณานิคม 1 ส.ค. 66
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)รพ.สต.บ้านบะฮีเหนือ 3 ก.ค. 66
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) 27 ก.ค. 66
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) 14 ก.ค. 66
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 11 ก.ค. 66
10 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานของ พกส.และลุูกจ้าง รอบที่ 1 ปี 2566 ระดับดีเด่นและดีมาก(ต.ค.65-มี.ค.66) 4 เม.ย. 66
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สสอ.พรรณานิคม) 10 ต.ค. 65
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 29 พ.ย. 65
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 28 พ.ย. 65
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบข้อเขียนวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลาสถานที่ เพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 25 พ.ย. 65
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง)ตำแหน่งพนักงานบริการ 25 พ.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 15 / 255    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 30 พ.ค. 67
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 21 พ.ค. 67
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 พ.ค. 67
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธรณสุขทั่วไป(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 8 พ.ค. 67
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งแพทย์แผนไทย) 26 มิ.ย. 66
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 31 มี.ค. 65
7 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 18 มี.ค. 65
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ 15 มี.ค. 65
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 ก.พ. 65
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 ก.ย. 64
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 7 ก.ย. 64
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แพทย 30 ส.ค. 64
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง)ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 25 ส.ค. 64
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 ส.ค. 64
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (รพ.สต.บ้านบัวใหญ่) 20 ส.ค. 64
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 24    
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA

MOIT01 คำสั่ง/กรอบแนวทาง

         MOIT01 ปี 66 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT01.1.2 คำสั่ง มาตรการ หรือกลไกในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้้อมูลข่าวสาร  คลิ๊ก

         MOIT01.1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

          MOIT01.1.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         MOIT01  2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
         MOIT01 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา คลิ๊ก

         MOIT01 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

 MOIT 02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 •  MOIT02  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน คลิ๊ก
 •  MOIT02 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  คลิ๊ก
 • MOIT02 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน คลิ๊ก
 • MOIT02 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก
 • MOIT02 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิ๊ก
 • MOIT02 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจฯ คลิ๊ก
 • MOIT02 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานฯ คลิ๊ก
 • MOIT02 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ คลิ๊ก

MOIT02 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิ๊ก

MOIT02 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิ๊ก

MOIT02 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 คลิ๊ก

MOIT02 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 คลิ๊ก

MOIT02 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ คลิ๊ก

MOIT02 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม คลิ๊ก

MOIT02 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

MOIT02  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊ก

MOIT02 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊ก

MOIT02 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ คลิ๊ก

MOIT02 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

MOIT02 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊ก

MOIT02 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิ๊ก

MOIT02 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ คลิ๊ก

MOIT02 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊ก

MOIT02 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊ก

MOIT02 18.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 • MOIT02 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊ก
 • MOIT02 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิ๊ก
 • MOIT02 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิ๊ก
 • MOIT02 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯ  คลิ๊ก
 • MOIT02 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิ๊ก

MOIT 03 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 03 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิ๊ก

MOIT 03 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊ก

MOIT 03 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

MOIT 04 ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาส 1 

MOITA4.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

MOITA4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิ๊ก

MOITA4.1. 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊ก

MOITA4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ คลิ๊ก

MOIT4 1.5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

ไตรมาส 2

MOIT4 2.1บันทึกข้อความ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

 MOIT4 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิ๊ก

 MOIT4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

 

MOIT4 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานฯ คลิ๊ก

MOIT4 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 คลิ๊ก

MOIT4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 5 / 23    

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม

บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือผลผระโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 สสอ พรรณานิคม 2 มี.ค. 63
2 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือผลผระโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 สสอ พรรณานิคม 27 ก.พ. 63
3 รายงานการประชุมชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ครั้งที่ 1/2563 สสอ.พรรณานิคม 4 ก.พ. 63
4 รายงานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สสอ.พรรณานิคม 24 ม.ค. 63
5 รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 5 พ.ย. 62
6 รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 2 ต.ค. 62
7 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ.พรรณานิคม ครั้งที่ 1/2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 3 ต.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่
1 ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดมหกรรมแพทย์แผนไทยครั้งที่ 10 25 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 28 ธ.ค. 2562
2 เผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 30 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน รพ.บ้านโคก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตด้านหน้า OPD รพ.สต.บ้านหนองโดก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย รพ.สต.บ้านหนองโดก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานบริการ รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองผือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
13 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) 22 มิ.ย. 2561
14 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 27 เม.ย. 2561
15 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ในรอบปีงบประมาณ 2561 20 ธ.ค. 2560
16 สรุปการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561 20 ธ.ค. 2560
17 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560- ธันวาคม 2560) 20 ธ.ค. 2560
18 แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2561 4 ธ.ค. 2560
19 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ในรอบปีงบประมาณ 2560 6 ต.ค. 2560
20 กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 6 ต.ค. 2560
21 สรุปการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560 6 ต.ค. 2560
22 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2560
ระเบียนที่ 1 - 22 / 22    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 29 ธ.ค. 64
2 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2565 29 ธ.ค. 64
3 แบบฟอร์มอนุญาตให้ขึ้นแนวทางประกาศข้อมูลข่าวสาร ปี 2565 29 ธ.ค. 64
4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29 ธ.ค. 64
5 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2565 9 ธ.ค. 64
6 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 29 พ.ย. 64
7 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 29 พ.ย. 64
8 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ปี 2565 29 พ.ย. 64
9 แผนพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2565 29 พ.ย. 64
10 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 15 พ.ย. 64
11 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 พ.ย. 64
12 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 พ.ย. 64
13 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 11 มี.ค. 64
14 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ 2564 11 มี.ค. 64
15 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 2564 10 มี.ค. 64
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 50    
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศ ณ วันที่
1 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว
ประกาศ ณ วันที่
1 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562 นายอำเภอพรรณานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุกรณีจักรยานยนต์ล้มเองเสียชีวิต 30 มี.ค. 62
2 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานที่ประชุม พชอ./ศปถ.อำเภอ พรรณานิคม ครั้งที่ 2/2562 21 มี.ค. 62
3 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2562 จุลสารชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 21 มี.ค. 62
4 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562 ภาคีเครือข่าย ร่วมออกสอบสวนกรณี อุบัติเหตุเสียชีวิตรถจักรยานยนต์ล้มเอง ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ 11 มี.ค. 62
5 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายแสวง พิมพ์สมแดง สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมแนวทางมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11 มี.ค. 62
6 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้กับการ สภ.พรรณานิคม. สั่งการให้ พ.ต.ท.ไชยรัตน์ ชาสมบัติ ร.ต.อ.ประดิษฐ์ บุญการี พร้อมชุดจราจร เดินไปเป็นวิทยาการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร ตามโครงการ"ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร 7 มี.ค. 62
7 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานการประชุม และจัดกิจกรรมตามโครงการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมใสสะอาดต่อต้านทุจริต ปี 2562 5 มี.ค. 62
8 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 มอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ฉบับแก้ไข 5 มีนาคม 2562 5 มี.ค. 62
9 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 การประชุมชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ครั้งที่ 1/2562 5 มี.ค. 62
10 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ลงเองที่ถนนนิตโย โค้งบ้านไร่ อ.พรรณานิคม 1 มี.ค. 62
11 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เหตุรถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันที่ถนนนิตโย บริเวณทางโค้งเข้าบ้านไร่ 27 ก.พ. 62
12 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำเภอพรรณานิคมเป็นประธานในการประชุมปรึกษากับคณะสงฆ์ กำนัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เรื่องกองทุนอาพาธพระสงฆ์ 26 ก.พ. 62
13 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักลงเองที่ถนนสายสกลนครอุดรธานี บริเวณโค้งบ้านไร่ ตำบลไร่ 24 ก.พ. 62
14 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการวิจัยอาทูอา ประจำปี 2562 22 ก.พ. 62
15 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 มีเหตุรถสามล้อเครื่องและรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ก.พ. 62
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 47    
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
     
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ไตรมาส 4 ที่ได้จากระบบ MSRS 9 ก.ย. 65
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2565 9 ก.ย. 65
3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 9 ก.ย. 65
4 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 รอบไตรมาส 4 9 ก.ย. 65
5 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 9 ก.ย. 65
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ไตรมาส 3-4_65 9 ก.ย. 65
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 4/65 9 ก.ย. 65
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 3/65 9 มิ.ย. 65
9 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 27 มิ.ย. 65
10 รายงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 พ.ค. 65
11 รายงานการใช้จ่าย ประจำปี 2565 ไตรมาส 3 29 มิ.ย. 65
12 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ” ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรรณนานิคม ปีงบประมาณ 2565 19 ธ.ค. 64
13 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ก.พ. 65
14 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 14 มี.ค. 65
15 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 28 มี.ค. 65
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 86    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล

     

    นายสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ
   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม

     สายด่วนผู้บริหาร  0919657130

ศูนย์ข้อมูลโรคโควิด-19

 ความรู้ ข้อมูล และขอแนะนำ
 กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลโรคโคโรน่า 2019
ของกรมควบคุมโรค (สำหรับ จนท.)
แนวทางการดำเนินการป้องกัน
โรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ
(กรมอนามัย)

ยุทธศาสตร์ฯและตัวชี้วัด
O คู่มือไ
ฟล์งาน ICT
คู่มือไฟล์งานระบาดวิทยา
คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป
งานวิจัย/R2R
การสอนสื่อการสอน
งานผู้สูงอายุและงาน COC
O Download โปรแกรมต่าง ๆ
งานสุขภาพภาคประชาชน 
แผนงาน/โครงการ 
รพ.สต.ติดดาว   
งานพัสดุ  
งานอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารชมรมสาธาณสุขเขต 8 

 

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
 

 

คู่มือ

Web link

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
Facebook : https://www.facebook.com/officemoph00496/   
E-mail : [email protected]   โทร.042-779114  หรือ 042-779235  
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette