ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

เข็มมุ่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์

อัตลักษณ์

โครงสร้างองค์กร

กฎกระทรวง 2560

ระบบสารสนเทศ คปสอ.กุสุมาลย์

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ของสถานพยาบาล HRMS

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ที่อยู่ติดต่อ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
( MOPG CODE OF CONDUCT)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แบบสอบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
         
         

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

-kmokm

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธ.ค. 65 12:02

15 พ.ย. 65 09:15

10 ก.ย. 65 17:07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 3 / 106    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 20 ม.ค. 66
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 20 ม.ค. 66
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 22 ก.ย. 65
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 22 ก.ย. 65
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 27 เม.ย. 65
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 27 เม.ย. 65
7 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 27 เม.ย. 65
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 19 เม.ย. 65
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 19 เม.ย. 65
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 19 เม.ย. 65
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 46    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 มี.ค. 2566
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 2565
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ) 30 มิ.ย. 2565
4 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ) 3 มิ.ย. 2565
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 มี.ค. 2565
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 มี.ค. 2565
7 เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 28 ก.พ. 2565
8 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบงลทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 31 ม.ค. 2565
9 ร่างรายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 31 ม.ค. 2565
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ม.ค. 2564
11 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักาณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2564 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2563
12 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2563
13 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2563
14 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2563
15 ขอความเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 และระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร 31 ม.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 15 / 165    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 ขอความเห็นชอบและเผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 9 ธ.ค. 65
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 และระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 18 พ.ย. 64
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 20 ต.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA
     
ITA
ประกาศ ณ วันที่
1 M4,1(2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566 13 ธ.ค. 65
2 M2(14) ขออนุญาตส่งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ 2566 13 ธ.ค. 65
3 M2(18.1),M3(1-3) รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 9 ธ.ค. 65
4 M2(16-17) รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เดือนธันวาคม 2565 9 ธ.ค. 65
5 M2(11),M4(1) ขออนุมัติใช้แผนและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 13 ธ.ค. 65
6 M2(18.3),M4(2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 31 ต.ค. 65
7 M2(18.3) ,M4(2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 30 พ.ย. 65
8 M2(18.3),M4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 9 ธ.ค. 65
9 M2(18.5) ,M5 ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2565 31 ต.ค. 65
10 M2 (18.5),M5ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2565 30 พ.ย. 65
11 M2(10) ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 15 พ.ย. 65
12 M2(18.5),M5 ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2565 9 ธ.ค. 65
13 M 2 (10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 15 พ.ย. 65
14 M2 (18.4) M4 ข้อ 3 (1-3) 8 ธ.ค. 65
15 M2 (1.4-1.5) กฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 28 พ.ย. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 15 / 338    
IT news

CQI รพ.กุสุมาลย์

ภูวศิษฐ์
10 ต.ค. 65 11:25

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ขจรศักดิ์
9 ม.ค. 63 19:09
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
30 ปี โรงพยาบาลกุสุมาลย์
บุญประทายข้าวเปลือก
มอบเครื่องมือแพทย์
พิธีเปิดตึกอาคารพระรัชมงคลนายก (แพทย์แผนไทย)
งานคุณธรรม จริยธรรม
งานทอดผ้าป่าสามัคคีและบุญประทายข้าวเปลือก 28 ธค 58
ฝ่านเภสัชกรรมชุมชน รพ.กุสุมาลย์ร่วมกับงานอาชีวเวศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจหา SI 2 ในอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะประกอบอาหาร และ มือผู้ประกอบอาหารและผู้เสริฟอาหาร
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เปิดให้บริการ - การรักษาด้วยการฝังเข็ม การครอบแก้ว เปิดให้บริการ เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. - นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร เพื่อบำบัดร
ห้อง ER ใหม่
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

 

พญ.ธีรารัตน์  พลราชม
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์

เบอร์โทรศัพท์ (042)-769023 ต่อ 102

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123  Email : saraban-kusuman@moph.go.th

แบบสำรวจความพึงพอใจ

กราฟสำรวจความพึงพอใจ

รายการเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับบริจาค

พระราชวิสุทธินายก
พระครูภัทรญาณโสภิต
พระอาจารย์สถิตย์ สมาหิโต
พระครูธรรมวาวีนุรักษ์
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร
พระครูปุณณสิริธรรม
พระครูโอภาสปัญญาธร
พระครูอดุลสุภกิจ
หลวงพ่อทศ พลาดสุ
พระวิทยากร จิตตสุโภ
พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ
งานกฐินสามัคคี วัดมัชฌิมาวาส
เงินบริจาคจากงานกฐิน

 

คู่มือ

E-office
รพ.สต.

 
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123  Email : saraban-kusuman@moph.go.th

 

 
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7