ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

เข็มมุ่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

อัตลักษณ์

โครงสร้างองค์กร

กฎกระทรวง 2560

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสถานพยาบาล HRMS

ที่อยู่ติดต่อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
( MOPG CODE OF CONDUCT)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แบบสอบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์        
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค        
กลุ่มงานทันตกรรม        
ลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม        
กลุ่มงานการพยาบาล        
ศูนย์คุณภาพ        
         
         

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มิ.ย. 67 11:46

31 พ.ค. 67 14:14

4 พ.ค. 67 10:34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 3 / 120    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ 24 พ.ค. 67
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ 24 พ.ค. 67
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ 24 พ.ค. 67
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 67
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 67
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 67
7 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 21 มี.ค. 67
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, ตำแหน่งพนักงานบริการ 25 ต.ค. 66
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, ตำแหน่งพนักงานบริการ 25 ต.ค. 66
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, ตำแหน่งพนักงานบริการ 25 ต.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 65    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบค่าเสื่อม 2567 ร้อยละ 50 รอบแรก) 31 พ.ค. 2567
2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 เม.ย. 2567
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ก.พ. 2567
4 ขอความเห็ชอบแผนงานจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.หน้าแฟลตพยาบาลโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 2566
5 ขอความเห็นชอบแผนงานจ้างเหมาก่อสร้างทำห้องน้ำผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 2566
6 ขอความเห็นชอบแผนงานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ 31 ธ.ค. 2566
7 ขออนุญาตเผยแพร่แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567 เว็บไซต์ 30 พ.ย. 2566
8 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนโครงการเช่าซื้อบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) 31 ส.ค. 2566
9 ขอความเห็นชอบแผนจ้างเหมาติดตั้งระบบเมนโฮโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ส.ค. 2566
10 ขอความเห็นชอบแผนงานจ้างเหมาปรับปรุงและขยายห้องปฏิบัติการ (LAB) โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ส.ค. 2566
11 ขอความเห็นชอบแผนงานจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบออนกริดขนาด 20 กิโลวัตต์พีค 3 เฟส 31 พ.ค. 2566
12 ขอความเห็นชอบแผนงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลตครอบครัวหลัง 1-2 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 มี.ค. 2566
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ (รถตู้))ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2566
14 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (SONIC DIOM PACS) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2566
15 ขอความเห็นชอบแผนจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพยาบาลโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (เงินบำรุง) 31 มี.ค. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 15 / 187    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 ขอความเห็นชอบและเผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 9 ธ.ค. 65
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 และระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 18 พ.ย. 64
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 20 ต.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA
     
ITA
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เดือนพฤษภาคม 2567 31 พ.ค. 67
2 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เดือนเมษายน 2567 30 เม.ย. 67
3 M7.ขออนุญาตส่งประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67) 24 พ.ค. 67
4 M8,M20 ภาพกิจกรรม 20 มี.ค. 67
5 M8,M20 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 20 มี.ค. 67
6 M8,M20 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20 มี.ค. 67
7 M8,M20 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20 มี.ค. 67
8 M17 (3) ขออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 14 มี.ค. 67
9 M17 (4) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14 มี.ค. 67
10 M16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 18 มี.ค. 67
11 M2(18.3) M4 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2567 12 มี.ค. 67
12 M2(16,17)รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เดือนมีนาคม 2567 12 มี.ค. 67
13 M5 ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2567 12 มี.ค. 67
14 M10 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ รอบ 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ รพ.กุสุมาลย์ 12 มี.ค. 67
15 M17 (1,2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14 มี.ค. 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 15 / 469    
IT news

CQI รพ.กุสุมาลย์

ภูวศิษฐ์
10 ต.ค. 65 11:25

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ขจรศักดิ์
9 ม.ค. 63 19:09
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
30 ปี โรงพยาบาลกุสุมาลย์
บุญประทายข้าวเปลือก
มอบเครื่องมือแพทย์
พิธีเปิดตึกอาคารพระรัชมงคลนายก (แพทย์แผนไทย)
งานคุณธรรม จริยธรรม
งานทอดผ้าป่าสามัคคีและบุญประทายข้าวเปลือก 28 ธค 58
ฝ่านเภสัชกรรมชุมชน รพ.กุสุมาลย์ร่วมกับงานอาชีวเวศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจหา SI 2 ในอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะประกอบอาหาร และ มือผู้ประกอบอาหารและผู้เสริฟอาหาร
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เปิดให้บริการ - การรักษาด้วยการฝังเข็ม การครอบแก้ว เปิดให้บริการ เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. - นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร เพื่อบำบัดร
ห้อง ER ใหม่
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

 

พญ.ธีรารัตน์  พลราชม
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์

เบอร์โทรศัพท์ (042)-769023 ต่อ 102 ห้องบริหาร

รพ.กุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123 

Email : [email protected]

แบบสำรวจความพึงพอใจ

กราฟสำรวจความพึงพอใจ

 

รายการเครื่องมือแพทย์
      ที่ได้รับบริจาค        

พระราชวิสุทธินายก
พระครูภัทรญาณโสภิต
พระอาจารย์สถิตย์ สมาหิโต
พระครูธรรมวาวีนุรักษ์
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร
พระครูปุณณสิริธรรม
พระครูโอภาสปัญญาธร
พระครูอดุลสุภกิจ
หลวงพ่อทศ พลาดสุ
พระวิทยากร จิตตสุโภ
พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ
งานกฐินสามัคคี วัดมัชฌิมาวาส
เงินบริจาคจากงานกฐิน

 

คู่มือ

E-office
รพ.สต.

 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023

ต่อ เบอร์ภายใน 102 ห้องบริหาร,105 ห้องบัตร,103 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน,
107หน้าห้องตรวจโรค,113ห้องยา,308ห้องส่งเสริมสุขภาพ,202ห้องงานประกัน,
401ห้องทันตกรรม,306ตึกผู้ป่วยใน,305แพทย์แผนไทย,310กายภาพบำบัด

Fax 042-769123  Email : [email protected]

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette