ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

เข็มมุ่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์

อัตลักษณ์

โครงสร้างองค์กร

กฎกระทรวง 2560

ระบบสารสนเทศ คปสอ.กุสุมาลย์

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ของสถานพยาบาล HRMS

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ที่อยู่ติดต่อ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
( MOPG CODE OF CONDUCT)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แบบสอบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
         
         

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

-kmokm

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มี.ค. 66 16:05

17 มี.ค. 66 11:05

17 มี.ค. 66 11:04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
37
ระเบียนที่ 1 - 3 / 110    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 24 มี.ค. 66
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 24 มี.ค. 66
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 17 ก.พ. 66
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 17 ก.พ. 66
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 17 ก.พ. 66
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 20 ม.ค. 66
7 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 20 ม.ค. 66
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 20 ม.ค. 66
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 20 ม.ค. 66
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 22 ก.ย. 65
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 53    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความเห็นชอบแผนงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลตครอบครัวหลัง 1-2 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 มี.ค. 2566
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ (รถตู้))ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2566
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (SONIC DIOM PACS) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2566
4 ขอความเห็นชอบแผนจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพยาบาลโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (เงินบำรุง) 31 มี.ค. 2566
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราค่อิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2566
6 ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (SONIC DIOM PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 2566
7 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดรับภาพแฟลตพาแนล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (SONIC DIOM PACS) 31 มี.ค. 2566
8 ขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างรายการโรงจอดรถหน้าแฟลตพยาบาลโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (เงินบำรุง) 31 มี.ค. 2566
9 ขอความเห็นชอบงานจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (เงินบำรุง) 31 มี.ค. 2566
10 ขอความเห็นชอบแผนรายการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (SONIC DICOM PACS) เงินบำรุงโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2566
11 ขอความเห็นชอบแผนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังสูงไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ (รถตู้) เงินบำรุงโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2566
12 ขอความเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 มี.ค. 2566
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 2565
14 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ) 30 มิ.ย. 2565
15 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ) 3 มิ.ย. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 15 / 176    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 ขอความเห็นชอบและเผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 9 ธ.ค. 65
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 และระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 18 พ.ย. 64
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 20 ต.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA
     
ITA
ประกาศ ณ วันที่
1 MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 13 มี.ค. 66
2 MOIT 17 (1,2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ก.พ. 66
3 MOIT 11 หน่วนงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 24 ก.พ. 66
4 MOIT 16 (1.2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 2566 15 มี.ค. 66
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2566 8 มี.ค. 66
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28 ก.พ. 66
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2566 31 ม.ค. 66
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 8 มี.ค. 66
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28 ก.พ. 66
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 31 ม.ค. 66
11 MOIT 21 การเผยแพร่เจตจำจงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษย์และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร 1 ธ.ค. 65
12 MOIT 8,20 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยและอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2566 10 มี.ค. 66
13 MOIT 22(3) แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศ ปีงบ 2566 28 ก.พ. 66
14 MOIT 22 (2) ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1 ก.พ. 66
15 MOIT 22 (1) ลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศ ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 15 / 371    
IT news

CQI รพ.กุสุมาลย์

ภูวศิษฐ์
10 ต.ค. 65 11:25

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ขจรศักดิ์
9 ม.ค. 63 19:09
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
30 ปี โรงพยาบาลกุสุมาลย์
บุญประทายข้าวเปลือก
มอบเครื่องมือแพทย์
พิธีเปิดตึกอาคารพระรัชมงคลนายก (แพทย์แผนไทย)
งานคุณธรรม จริยธรรม
งานทอดผ้าป่าสามัคคีและบุญประทายข้าวเปลือก 28 ธค 58
ฝ่านเภสัชกรรมชุมชน รพ.กุสุมาลย์ร่วมกับงานอาชีวเวศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจหา SI 2 ในอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะประกอบอาหาร และ มือผู้ประกอบอาหารและผู้เสริฟอาหาร
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เปิดให้บริการ - การรักษาด้วยการฝังเข็ม การครอบแก้ว เปิดให้บริการ เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. - นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร เพื่อบำบัดร
ห้อง ER ใหม่
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

พญ.ธีรารัตน์  พลราชม
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์

เบอร์โทรศัพท์ (042)-769023 ต่อ 102

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123  Email : saraban-kusuman@moph.go.th

แบบสำรวจความพึงพอใจ

กราฟสำรวจความพึงพอใจ

รายการเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับบริจาค

พระราชวิสุทธินายก
พระครูภัทรญาณโสภิต
พระอาจารย์สถิตย์ สมาหิโต
พระครูธรรมวาวีนุรักษ์
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร
พระครูปุณณสิริธรรม
พระครูโอภาสปัญญาธร
พระครูอดุลสุภกิจ
หลวงพ่อทศ พลาดสุ
พระวิทยากร จิตตสุโภ
พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ
งานกฐินสามัคคี วัดมัชฌิมาวาส
เงินบริจาคจากงานกฐิน

 

คู่มือ

E-office
รพ.สต.

 
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123  Email : saraban-kusuman@moph.go.th

 

 
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7