นายพูลธวรรธน์  ภัทรธำรงกุล
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
โทร.081-887-7634

facebook

หน้าหลักสสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร

หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบาย

27 ธ.ค. 66 13:58

 

ประชุม พชอ.66

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรัชมงคลนายก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายปรีชา มณีสร้อย มอบหมายให้นางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี ปลัดอาวุโสอำเภอกุสุมาลย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเลขานุการคือนายพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์ เข้าร่วมประชุม 45 คน โดยมีประเด็นในการประชุม พูดคุย ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตาม พชอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2565
2. สถานการณ์ข้อมูลด้านสุขภาพระดับอำเภอกุสุมาลย์ ปี 2566
3. ประเด็นขับเคลื่อนงาน พชอ. ปี 2566
3.1 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด: งาน To be Number 1 / การรักษาผู้ป่วยจิตเวช
3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม: งานควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และชิคุนกุนยา
3.3 ระดับสติปัญญาของเด็ก (IQ): เพิ่มระดับสติปัญญาของเด็ก / ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.4 โรคไตวายเรื้อรัง (CKD): ลดการเสื่อมของไต
3.5 อุบัติเหตุจราจร (RTI): ลดการตายจากอุบัติเหตุจราจร
4. ทบทวน..คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์
5. ทบทวน..คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 5 ด้าน
6. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์
23 ธ.ค. 65 17:05

ปลูกผักสวนครัว

14 ธ.ค. 65 13:54

ประกาศรายชื่อผู้ สมัครตำแน่งพยาบาลวิชาชีพ
(รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)

8 มี.ค. 65 16:06

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
(รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)

8 มี.ค. 65 16:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 157    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดปี2567 31 มี.ค. 68
2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตปี2567 31 มี.ค. 68
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 27 มี.ค. 67
4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2565 30 ก.ย. 65
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) **ดาวโหลดไม่ได้ให้ไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์** 3 พ.ค. 64
6 บันทึกข้อความรายงานผล คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 64
7 12.3บันทึกข้อความรายงานประชุมโครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก.doc 30 ก.ย. 64
8 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 30 ก.ย. 64
9 โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 64
10 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 30 ก.ย. 64
11 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
12 หนังสือแจ้งเวียน ส่งแนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
13 บันทึกข้อความลงนาม ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ แนวทางและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันฯ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
14 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
15 บันทึกข้อความลงนาม ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันฯ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศถึงวันที่
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มิย67 30 ก.ย. 67
2 หนังสืออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนมิถุนายน2567 30 ก.ย. 67
3 แบบ สขร.1 มิย67 30 ก.ย. 67
4 แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567 30 ก.ย. 67
5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 30 ก.ย. 67
6 ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 30 ก.ย. 67
7 หนังสือบัญชีรายชื่อดีเด่นและดีมาก 30 ก.ย. 67
8 บันทึกข้อความการขออนุญาตนำแบบ สขร.1 ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์-เมย.67 30 ก.ย. 67
9 แบบ สขร.1 เมย67 30 ก.ย. 67
10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ สขร.1 ผ่านเว็บไซต์-เมย67 30 ก.ย. 67
11 บัญชีรายชื่อ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 30 ก.ย. 67
12 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 30 ก.ย. 67
13 เกณฑ์ผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 30 ก.ย. 67
14 ขออนุญาตเอาประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่น และดีมาก ขึ้นเวปไซด์ 30 ก.ย. 67
15 แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไตรมาสที่ 2 31 มี.ค. 68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
61
ระเบียนที่ 1 - 15 / 907    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
ไม่พบข้อมูล
IT news
admin
27 มิ.ย. 62 11:11

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com

ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ หรือ 
ร้องเรียนการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของเจ้าหน้าที่

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette