นายพูลธวรรธน์  ภัทรธำรงกุล
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
โทร.081-887-7634

facebook

หน้าหลักสสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร

 

หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชุม พชอ.66

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรัชมงคลนายก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายปรีชา มณีสร้อย มอบหมายให้นางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี ปลัดอาวุโสอำเภอกุสุมาลย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเลขานุการคือนายพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์ เข้าร่วมประชุม 45 คน โดยมีประเด็นในการประชุม พูดคุย ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตาม พชอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2565
2. สถานการณ์ข้อมูลด้านสุขภาพระดับอำเภอกุสุมาลย์ ปี 2566
3. ประเด็นขับเคลื่อนงาน พชอ. ปี 2566
3.1 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด: งาน To be Number 1 / การรักษาผู้ป่วยจิตเวช
3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม: งานควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และชิคุนกุนยา
3.3 ระดับสติปัญญาของเด็ก (IQ): เพิ่มระดับสติปัญญาของเด็ก / ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.4 โรคไตวายเรื้อรัง (CKD): ลดการเสื่อมของไต
3.5 อุบัติเหตุจราจร (RTI): ลดการตายจากอุบัติเหตุจราจร
4. ทบทวน..คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์
5. ทบทวน..คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 5 ด้าน
6. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์
23 ธ.ค. 65 17:05

no-gift-policy

19 ธ.ค. 65 09:25

ปลูกผักสวนครัว

14 ธ.ค. 65 13:54

ประกาศรายชื่อผู้ สมัครตำแน่งพยาบาลวิชาชีพ
(รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)

8 มี.ค. 65 16:06

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
(รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)

8 มี.ค. 65 16:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 157    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2565 30 ก.ย. 65
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) **ดาวโหลดไม่ได้ให้ไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์** 3 พ.ค. 64
3 บันทึกข้อความรายงานผล คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 64
4 12.3บันทึกข้อความรายงานประชุมโครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก.doc 30 ก.ย. 64
5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 30 ก.ย. 64
6 โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 64
7 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 30 ก.ย. 64
8 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
9 หนังสือแจ้งเวียน ส่งแนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
10 บันทึกข้อความลงนาม ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ แนวทางและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันฯ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
11 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
12 บันทึกข้อความลงนาม ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันฯ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศถึงวันที่
1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2566 ไตรมาส1 30 ก.ย. 66
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส1 30 ก.ย. 66
3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส1 30 ก.ย. 66
4 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 66
5 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง(งบภาระกิจพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 66
6 แบบขอขึ้นwebside แบบ สขร.ธค.65 30 ก.ย. 66
7 หนังสืออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 30 ก.ย. 66
8 แบบ สขร.1 สสอ.กุสุมาลย์ เดือน ธค.65 30 ก.ย. 66
9 แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 66
10 สรุปเรื่อง ร้องเรียนธค65 30 ก.ย. 66
11 สรุปเรื่อง ร้องเรียนพย65 30 ก.ย. 66
12 สรุปเรื่อง ร้องเรียนตค65 30 ก.ย. 66
13 คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 66
14 ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ก.ย. 66
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 30 ก.ย. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
39
ระเบียนที่ 1 - 15 / 582    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563
2 สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2562
3 เงินเดือน
4 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 สรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 สสอ.กุสุมาลย์
8 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ2563 (ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร) เพื่อการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร. 1)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร. 1)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร. 1)
14 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร. 1)
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร. 1)
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร. 1)
18 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 (แบบ สขร. 1)
20 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูล แบบ สขร. 1 ต่อสาธารณะ
21 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตาม มาตรการ กลไกหรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน
22 สรุปเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ปี2563
23 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตไตรมาส4
24 แผนงานคปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2564
25 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ 2564
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 32    
IT news
admin
27 มิ.ย. 62 11:11

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

รูป

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)  
 

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com

ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ หรือ 
ร้องเรียนการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของเจ้าหน้าที่

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7