นายพูลธวรรธน์  ภัทรธำรงกุล
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
โทร.081-887-7634

facebook

หน้าหลักสสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร

 

หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชุม พชอ.66

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรัชมงคลนายก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายปรีชา มณีสร้อย มอบหมายให้นางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี ปลัดอาวุโสอำเภอกุสุมาลย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเลขานุการคือนายพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์ เข้าร่วมประชุม 45 คน โดยมีประเด็นในการประชุม พูดคุย ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตาม พชอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2565
2. สถานการณ์ข้อมูลด้านสุขภาพระดับอำเภอกุสุมาลย์ ปี 2566
3. ประเด็นขับเคลื่อนงาน พชอ. ปี 2566
3.1 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด: งาน To be Number 1 / การรักษาผู้ป่วยจิตเวช
3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม: งานควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และชิคุนกุนยา
3.3 ระดับสติปัญญาของเด็ก (IQ): เพิ่มระดับสติปัญญาของเด็ก / ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.4 โรคไตวายเรื้อรัง (CKD): ลดการเสื่อมของไต
3.5 อุบัติเหตุจราจร (RTI): ลดการตายจากอุบัติเหตุจราจร
4. ทบทวน..คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์
5. ทบทวน..คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 5 ด้าน
6. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กุสุมาลย์
23 ธ.ค. 65 17:05

no-gift-policy

19 ธ.ค. 65 09:25

ปลูกผักสวนครัว

14 ธ.ค. 65 13:54

ประกาศรายชื่อผู้ สมัครตำแน่งพยาบาลวิชาชีพ
(รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)

8 มี.ค. 65 16:06

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
(รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)

8 มี.ค. 65 16:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 157    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2565 30 ก.ย. 65
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) **ดาวโหลดไม่ได้ให้ไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์** 3 พ.ค. 64
3 บันทึกข้อความรายงานผล คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 64
4 12.3บันทึกข้อความรายงานประชุมโครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก.doc 30 ก.ย. 64
5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 30 ก.ย. 64
6 โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 64
7 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 30 ก.ย. 64
8 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
9 หนังสือแจ้งเวียน ส่งแนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
10 บันทึกข้อความลงนาม ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ แนวทางและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันฯ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
11 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
12 บันทึกข้อความลงนาม ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันฯ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเผยแพร่แบบประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 67
2 บันทึกข้อความแบบประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 67
3 Gmail - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 67
4 ขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 67
5 เผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 67
6 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 67
7 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 30 ก.ย. 67
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง2566 30 ก.ย. 67
9 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 67
10 ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงานและ งบลงทุน ไตรมาสที่ 2 30 ก.ย. 67
11 ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงานและ งบลงทุน ไตรมาสที่ 1 30 ก.ย. 67
12 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงานและ งบลงทุน ไตรมาสที่ 2 30 ก.ย. 67
13 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงานและ งบลงทุน ไตรมาสที่ 1 30 ก.ย. 67
14 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(งบลงทุน ไตรมาสที่2) 30 ก.ย. 67
15 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(งบลงทุน ไตรมาสที่1) 30 ก.ย. 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 15 / 678    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
ไม่พบข้อมูล
IT news
admin
27 มิ.ย. 62 11:11

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com

ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ หรือ 
ร้องเรียนการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของเจ้าหน้าที่

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7