หน่วยงานภายในสสจ
การจองห้องประชุม


ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 
1.ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 20-25 คน2.ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 70-80 คน  : คู่มือการใช้งานห้องประชุม Click 
3.ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 10-15 คน


4.ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 20-25 คน

5.ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 50-60 คน

6.ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 20-25 คน

7.ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์) สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 200 คน    


คมสันต์
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
การประชุมทั้งหมดในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 26 ก.ค. 67 08:00 น. 16:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติกเพื่อติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2 26 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. ตรวจคุณภาพบัญชี ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3 25 ก.ค. 67 08:00 น. 16:30 น. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคารราชพฤกษ์ชั้น 2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4 25 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. ตรวจคุณภาพบัญชี ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5 25 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กสกล และการจัดอาหารกลางวัน ด้วยโปรแกรม Thai school lunch(ครู) ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6 24 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. zoom zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567 ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7 24 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. ประชุมครอบครัวมั่งคง ชุมชนสุขภาพดี(สสอ.เมือง) ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8 24 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. ประชุมสมัชฌาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
9 24 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างเชาวน์ปัญญา ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
10 24 ก.ค. 67 13:00 น. 16:30 น. ZOOMประชุมคณะกรรมการCFO เขต8 ครั้งที่ 4/2567 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
11 23 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567 ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12 23 ก.ค. 67 09:00 น. 16:30 น. อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13 23 ก.ค. 67 09:30 น. 12:00 น. ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคารราชพฤกษ์ชั้น 2) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
14 23 ก.ค. 67 13:00 น. 16:30 น. Zoom2 ประชุมคณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาลวานรนิวาส Zoom (ไม่ใช้ห้องประชุม) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
15 22 ก.ค. 67 09:00 น. 16:30 น. อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
16 21 ก.ค. 67 09:00 น. 16:30 น. อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 16 / 16    
ตารางการประชุมโดยใช้ระบบ Zoom Conference ในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 24 ก.ค. 67 08:30 น. 16:30 น. zoom zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567 ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2 24 ก.ค. 67 13:00 น. 16:30 น. ZOOMประชุมคณะกรรมการCFO เขต8 ครั้งที่ 4/2567 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3 23 ก.ค. 67 13:00 น. 16:30 น. Zoom2 ประชุมคณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาลวานรนิวาส Zoom (ไม่ใช้ห้องประชุม) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Update 11 ม.ค. 2565) Click

11 ม.ค. 65 15:59

15 มิ.ย. 63 13:48

1.คู่มือการขอใช้ห้องประชุมระบบ Zoom Meeting สำหรับหน่วยบริการ  Click

2.คู่มือการใช้งานระบบ Zoom Meeting Click

3.หนังสือแจ้งการเปิดให้ใช้บริการระบบ Zoom  Meeting สำหรับหน่วยบริการ  Click

21 พ.ค. 63 15:44

รายชื่อผู้ดูแลระบบ/ประสานงานของหน่วยบริการ

21 พ.ค. 63 15:22

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม66655
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
- อบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
1
 
- zoom เรื่องพิจารณารางระบายน้ำ
- ประชุมเชิงปฎิบัติการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ
- อบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
- ประชุมเชิงปฎิบัติการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ
- อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
2
 
- zoom อบรมพัฒนาเชิงศักภาพบุคลากร เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- Zoom3ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้าน Cyber Security จังหวัดสกลนคร
- Zoom3 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเรื่อง ATM , EOS
- ซ้อม TO BE
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการงบลงทุน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- Zoom เข้าร่วม การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญยาด้านสุขภาพจิต ยาเสพติดฯ
- อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
3
 
- zoom อบรมพัฒนาเชิงศักภาพบุคลากร เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ยืนยันตัวตนseisผู้เกษียณ
- อบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการงบลงทุน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
4
 
- อบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการงบลงทุน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- อบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
5
 
- Zoom ประชุม HA & DHSA
- ประชุมเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
- Zoom โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยงาน
- Zoom โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยงาน
6
 
- ััtttt
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
- ประชุมชี้แจงการจ่ายยา NSAIDs ร้านขายยาและสถานบริการทางการแพทย์และขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลร้านขายยา
- จัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
- ประชุมเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
- Zoom ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติด ครั้งที่ 2/2567
- อบรม อสม.ใหม่ทดแทน / จิตอาสา
9
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
- Webex เข้าร่วม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting : TMM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- Zoom4 ประชุมสรุปการดำเนินงานสุขาภิบาลและการใช้โปรแกรม Foodhandler
- ประชุมเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
- Zoom เข้าร่วม ประชุมติดตามงานยาเสพติดเขตสุขภาพที่ 8
- อบรม อสม.ใหม่ทดแทน / จิตอาสา
10
 
- Zoom2 ประชุมคณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาลวานรนิวาส
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
- ประชุมพิจารณาประเมินผลงาน สายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
- ประชุมพิจารณาประเมินผลงาน สายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
- ประชุมเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
- ประชุมเตรียมประชุมวิชาการเขต
- Zoom เข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพฯ
- อบรม อสม.ใหม่ทดแทน / จิตอาสา
11
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
- ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- Webex เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ
- Webex เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
- อบรม อสม.ใหม่ทดแทน / จิตอาสา
12
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
- ประชุมผลงานวิชาการ
- การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลทุกแห่ง
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- อบรม อสม.ใหม่ทดแทน / จิตอาสา
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
- สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ฯ
- ประชุมพิจารณาประเมินบุคคลตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
- Zoom โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ตัววัดความสำเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสกลนคร (Dashboard)
- Webex เข้าร่วม ประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัด "4เน้น 4เดือน" ควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2567
16
 
- Webex เข้าร่วม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting : TMM)
- เตรียมความพร้อมรับอธิบดี กรมแพทย์แผนไทย
- สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ZooM เข้าร่วมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567
- Zoom งายยาเสพติด
- ขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธาณณสุข พ.ศ.2567 - 2570
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
17
 
- พิธีมอบใบประกาศอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วย SMI-V
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
18
 
- Zoom 3 ติดตามการดำเนินงานยาเสพติด ครั้งที่ 2/2567
- ประชุมสินทรัพย์ถาวร
- ประชุมพิจารณาลงมติการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการเครือข่ายบรการสุขภาพ(พบส.)งานเภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมงบลงทุน
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
19
 
- ประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทย
- งานยาเสพติด
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
20
 
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
21
สัปดาห์ที่ 29
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
22
 
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
23
 
- Zoom2 ประชุมคณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาลวานรนิวาส
- ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
- zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567
- อบรมนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
24
 
- ประชุมครอบครัวมั่งคง ชุมชนสุขภาพดี(สสอ.เมือง)
- zoom zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567
- อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างเชาวน์ปัญญา
- ZOOMประชุมคณะกรรมการCFO เขต8 ครั้งที่ 4/2567
- ประชุมสมัชฌาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร
25
 
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2
- ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กสกล และการจัดอาหารกลางวัน ด้วยโปรแกรม Thai school lunch(ครู)
- ตรวจคุณภาพบัญชี
26
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกเพื่อติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
- ตรวจคุณภาพบัญชี
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
- อบรมหลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย: การขิดเส้น
31
 
- ประชุม กวป ครั้งที่ 10/2567
- อบรมหลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย: การขิดเส้น
1
 
- Zoom เข้าร่วม ประชุมหารือพัฒนางานสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด
- ประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร
- อบรมการป้องกันการรับสัมผัสสารเคมีในสถานประกกอบการประเภทเคาะพ่นสีรถยนต์
- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสกลนคร
- อบรมหลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย: การขิดเส้น
2
 
- ประชุมชี้แจงสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2567
- อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดสกลนคร
- อบรมหลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย: การขิดเส้น
3
 
- อบรมหลักสูตรหัตถการทางการแพทย์แผนไทย: การขิดเส้น
ภาพกิจกรรม

รายชื่อห้องประชุม
1.ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
2.ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
3.ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
4.ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
5.ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
6.ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
7.ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์)

E-office

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042-711-157 ต่อ 1232-1233

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette