หน่วยงานภายในสสจ
การจองห้องประชุม


คมสันต์

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 
1.ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 20-25 คน2.ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 70-80 คน  : คู่มือการใช้งานห้องประชุม Click 
3.ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 10-15 คน


4.ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 20-25 คน

5.ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 50-60 คน

6.ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 20-25 คน

7.ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์) สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 200 คน    


คมสันต์
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
การประชุมทั้งหมดในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 3 ก.พ. 66 09:00 น. 16:00 น. ประชุมงาน นวก.ชช. ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2 3 ก.พ. 66 09:00 น. 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแปลงของเกษตรกร ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคารราชพฤกษ์ชั้น 2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3 3 ก.พ. 66 13:00 น. 16:30 น. ประชุมร่างแผน สสอ.เมืองสกลนคร ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4 3 ก.พ. 66 13:00 น. 16:00 น. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5 2 ก.พ. 66 08:30 น. 12:00 น. ประชุมคณะทำงานโครงการสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6 2 ก.พ. 66 13:00 น. 16:00 น. รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สกลนคร ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7 1 ก.พ. 66 08:30 น. 16:30 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8 31 ม.ค. 66 08:30 น. 16:30 น. ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
9 31 ม.ค. 66 08:30 น. 16:30 น. Zoom อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Zoom (ไม่ใช้ห้องประชุม) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10 31 ม.ค. 66 09:00 น. 12:00 น. ประชุม คกบ.สสจ.สน. ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11 31 ม.ค. 66 12:00 น. 16:30 น. ประชุม คปสจ.4/2565 ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคารราชพฤกษ์ชั้น 2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12 30 ม.ค. 66 08:00 น. 16:30 น. ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
13 30 ม.ค. 66 08:30 น. 16:30 น. อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
14 30 ม.ค. 66 08:30 น. 16:30 น. ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
15 30 ม.ค. 66 08:30 น. 16:30 น. Zoom อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Zoom (ไม่ใช้ห้องประชุม) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
16 30 ม.ค. 66 09:00 น. 12:00 น. Zoom3 ทบทวน Near Missed PPH c TAH ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
17 30 ม.ค. 66 13:00 น. 16:30 น. Zoom4 ประชุมติดตามการประเมินมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ (pcu)และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(npcu) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 17 / 17    
ตารางการประชุมโดยใช้ระบบ Zoom Conference ในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 31 ม.ค. 66 08:30 น. 16:30 น. Zoom อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Zoom (ไม่ใช้ห้องประชุม) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
2 30 ม.ค. 66 08:00 น. 16:30 น. ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3 30 ม.ค. 66 08:30 น. 16:30 น. Zoom อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Zoom (ไม่ใช้ห้องประชุม) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4 30 ม.ค. 66 09:00 น. 12:00 น. Zoom3 ทบทวน Near Missed PPH c TAH ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5 30 ม.ค. 66 13:00 น. 16:30 น. Zoom4 ประชุมติดตามการประเมินมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ (pcu)และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(npcu) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Update 11 ม.ค. 2565) Click

11 ม.ค. 65 15:59

15 มิ.ย. 63 13:48

1.คู่มือการขอใช้ห้องประชุมระบบ Zoom Meeting สำหรับหน่วยบริการ  Click

2.คู่มือการใช้งานระบบ Zoom Meeting Click

3.หนังสือแจ้งการเปิดให้ใช้บริการระบบ Zoom  Meeting สำหรับหน่วยบริการ  Click

21 พ.ค. 63 15:44

รายชื่อผู้ดูแลระบบ/ประสานงานของหน่วยบริการ

21 พ.ค. 63 15:22

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม66655
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ติดตั้งระบบ หมอพร้อม DID
- ประชุมผู้รับผิดชอบ 6 ประเด็น 39 ตัวชี้วัด (ประเด็นที่ 1)
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
4
 
- Zoom3 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (HEMP) จังหวัดสกลนครครั้งที่ 1/2566
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- Zoom ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ประชุมงานกีฬา กีฬาสสจ. อื่นๆๆ
- ลงทะเบียน หมอพร้อม DID สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ.สกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
5
 
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน กลุ่มวัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- ประชุมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน โครงการ RAI3E
- ประชุมวัคซีน
- ประชุมวางแผนการทำงานการให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก
- ประชมพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
- ZOOM อสม.
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
6
 
- Zoom4 ประชุมเรื่องติดตามข้อมูลการคุมกำเนิด เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมตรวจราชการ
- ประชุมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน โครงการ RAI3E
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมวางแผนการทำงานการให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก
- Zoom3 ทบทวนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เดือน ธันวาคม 2565
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.สกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
10
 
- ประชุมติดตามงานตรวจราชการ ncd
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมเจ้าหน้าที่ สีแดง
- ประชุม คกบ.สสจ.สน. กับ ZOOM คปสอ.
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
11
 
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมเตรียมความพร้อม
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม จังหวัดสกลนคร
- Zoom ประชุม เตรียมพร้อมการประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับเขต
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
12
 
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมเตรียมตรวจราชการฯ
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม จังหวัดสกลนคร
- Zoom3 ประชุมคณะทำงาน GCH เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
13
 
- ประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กองทุนโลกมาลาเรีย)
- ประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ประชุมของหัวหน้าพีรพงศ์
- ประชุมวางแผนทิศทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2566
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
14
 
- อบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
- Zoom ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566
- Zoom เข้าร่วมนำเสนอผลงาน อสมดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค
- ประชุมเตรียมรับตรวจราชการฯ
- ประชุม workshop ทำข้อมูลเตรียมประเมินปลอดโรคไข้มาลาเรียจังหวัดสกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
17
 
- Zoomประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพงานเภสัชกรรมจังหวัดสกลนคร (ครั้ง3/2566)
- ประชุมรับตรวจราชการฯ
- Zoom เข้าร่วมนำเสนอผลงาน อสมดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม workshop ทำข้อมูลเตรียมประเมินปลอดโรคไข้มาลาเรียจังหวัดสกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
18
 
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
19
 
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ตรวจราชการ 1/2566
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
20
 
- Zoom3 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยใช้แอพพลิเคชั่น
- Zoom4 ประชุมชี้แจงการประเมินมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ (pcu)และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(npcu) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม จังหวัดสกลนคร
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
21
 
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
22
สัปดาห์ที่ 03
- Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
23
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร เขต 8
- Zoom เข้าร่วม การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาค
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการดูแลสุขภาพในชุมชนของหมอพื้นบ้าน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการดูแลสุขภาพในชุมชนของหมอพื้นบ้าน
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
24
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร เขต 8
- รับนิเทศงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.สกลนคร
- Zoom เข้าร่วม การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาค
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมเครือข่ายรังสีวินิจฉัย จังหวัดสกลนคร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
25
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร เขต 8
- Zoom ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการติดตามการใช้น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ในการบริการกัญชาทางการแพทย์
- อบรมเชิงปฏิบัติการมนุษย์ปัจจัย เพื่อความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและจัดทำสัญญาโครงการองค์กรสาธารณประโยชน์ NGO
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
26
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร เขต 8
- ประชุมฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
- อบรมเชิงปฏิบัติการมนุษย์ปัจจัย เพื่อความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมงานพัฒนาบุตลากรการลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรม
- ประชุม คณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
27
 
- ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร เขต 8
- ประชุมงานพัสดุ
- Zoom4 เรื่องการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำตามตัวชี้วัดและการใช้งานระบบ Foodhandler
- ฝึกสอน การอบรมมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน
- ลงทะเบียน หมอพร้อม DID สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ.สกลนคร
- ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการเล่นกีฬา
- ประชุมแผนการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
- Zoom อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- Zoom3 ทบทวน Near Missed PPH c TAH
- Zoom4 ประชุมติดตามการประเมินมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ (pcu)และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(npcu) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
-
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
31
 
- Zoom อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประชุม คปสจ.4/2565
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
1
 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2
 
- ประชุมคณะทำงานโครงการสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
- รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สกลนคร
3
 
- ประชุมร่างแผน สสอ.เมืองสกลนคร
- นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
- ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแปลงของเกษตรกร
- ประชุมงาน นวก.ชช.
4
 
ภาพกิจกรรม

รายชื่อห้องประชุม
1.ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
2.ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
3.ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
4.ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
5.ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
6.ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
7.ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์)

E-office

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042-711-157 ต่อ 1232-1233

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7