ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204 / 1205
แบบฟอร์ม | รูปถ่าย | การเอกสารแนบ | คู่มือ    
ลำดับ สถานะคำขอ ชื่อสกุล/กรณี ตำแหน่ง/ระดับ สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามจ.18
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามจริง
หมายเหตุ


ไม่พบข้อมูล