ประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ต.ค. 63 16:28
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
สำหรับ Admin หน่วยงาน เท่านั้น
     
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
วันที่ลงทะเบียน
1 นาง กนกอร ริยะบุตร รพ.สต.บ้านหนองแวง 5 ม.ค. 2566
2 นางสาว ภัทรธิรา สุภาพ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด 3 ม.ค. 2566
3 นาย อนุชา สีหาเพชร รพ.สต.บ้านปานเจริญ 10 พ.ย. 2565
4 นางสาว ขนิษฐา คำสุรีย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมูน 21 ต.ค. 2565
5 นางสาว เจนจิรา มิตะโคตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 7 ต.ค. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
288
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1440    
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
     
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
วันที่ประกาศ
1 ผลการดำเนินงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TO BE NUMBER ONE จังหวัด ปี 2565 11 เม.ย. 65
2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 28 ก.พ. 65
3 fact-sheet สกลนคร ระดับประเทศ วันที่่ 21-23 ธันวาคม 2564 23 ธ.ค. 64
4 ผลการดำเนินงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TO BE NUMBER ONE จังหวัด ปี 2564 29 มี.ค. 64
5 fact-sheet สกลนคร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 มี.ค.64 29 มี.ค. 64
6 ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด ระดับประเทศ ปี 2563 17 ก.ย. 63
7 fact-sheet สกลนคร ระดับประเทศ 15-17 ก.ย. 63 17 ก.ย. 63
8 ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด ระดับพื้นที่ ปี 2563 29 ก.ค. 63
9 fact-sheet สกลนคร ลงพื้นที่ 29 ก.ค. 63 29 ก.ค. 63
10 ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 29 ม.ค. 63
11 fact-sheet สกลนคร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ประกาศ
1 คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 7461/2564 17 พ.ย. 64
2 บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โครงกร TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ปี 2565 7 ก.พ. 65
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง นโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ปี 2565 17 พ.ย. 64
4 บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ปี 2562 21 พ.ค. 62
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องนโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 23 มี.ค. 63
6 คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 1274/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการณ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE) 23 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ประกาศ
1 เกณฑ์การให้คะแนนผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ในพื้นที่ 27 ต.ค. 64
2 เกณฑ์การให้คะแนนผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในพื้นที่ 27 ต.ค. 64
3 เกณฑ์การให้คะแนนผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในพื้นที่ 27 ต.ค. 64
4 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทดีเด่น 16 มี.ค. 64
5 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาค ประเภทต้นแบบระดับยอดเพชร 2 มี.ค. 64
6 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
7 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
8 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
9 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
10 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
11 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
12 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประเภทต้นแบบระดับเงิน 2 มี.ค. 64
13 คู่มือการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 9 พ.ย. 63
14 คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE 25 ก.ย. 63
15 คู่มือการประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 25 ก.ย. 63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 16    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
วันที่ประกาศ
1 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ 1 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่ประกาศ
1 ใบสั่งซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE 2020 2 มี.ค. 64
2 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 2 มี.ค. 64
3 ใบสมัครการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 2 ต.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
โทร. 042-711157 ต่อ 1301 หรือ 1302

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7