รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการบรรยาย
"โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี"

  วันที่ 18 มกราคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

20 ม.ค. 59 14:09
6 ม.ค. 59 15:20


ดาวน์โหลดไฟล์ที่พักได้ที่นี่ Click6 ม.ค. 59 11:51
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
กำหนดการบรรยาย/เสวนาวิชาการ
     
เวลา
ชื่อเรื่อง
ผู้บรรยาย
ไฟล์
ประวัติ
1 09.40 - 09.50 การเสวนา เรื่อง การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
- ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
2 10.40-10.50 การเสวนา เรื่อง การจัดการคนในคน เฝ้าระวัง คัดกรอง รักษา
- นายแพทย์โสภณ เมฆธน
3 10.50 - 11.00 การเสวนา เรื่อง เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปลอดโรคพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี
- -ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
4 11.00 - 11.10 การเสวนา เรื่อง การจัดการสัตว์รังโรค หอย ปลา หมา แมว
- -ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
5 09.00-09.30 โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพรระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
- นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
6 11.10 - 11.20 การเสวนา เรื่อง ท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี
- -ปลัดกระทรวง มหาดไทย
7 11.30 - 12.00 ดำเนินการเสวนา
- -ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
8 09.30 - 10.00 วิวัฒนาการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ผศ.ดร.สพ.ญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ
9 13.00 - 14.30 รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จากปฐมภูมิสู่ทุติยภูมิ ด้วยจิตวิญญาณและเครือข่าย
- ผศ.ดร.สพ.ญ.สิริขจร ตังควัฒนา
- นางสุพรรณี หน่อแก้ว
- นายแกล้วกล้า ประชานันท์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรปภา อารีราษฎร์
- นายแพทย์กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา
10 14.30 - 16.00 การบริหารจัดการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในการรักษาผ่านฐานข้อมูล lsan - Cohort
- นายแพทย์พิชัย พลจิตต์
- รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
- นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
- นางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
- รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ
- คุณอรนาถ วัฒนวงษ์
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    

นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette