+  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง/แผนพัฒนา
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.วานรนิวาส 18 ก.พ. 65
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภออากาศอำนวย 18 ก.พ. 65
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอวานรนิวาส 18 ก.พ. 65
4 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.อำเภออากาศอำนวย 18 ก.พ. 65
5 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.ส่องดาว 18 ก.พ. 65
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอส่องดาว 18 ก.พ. 65
7 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.พังโคน 18 ก.พ. 65
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอพังโคน 18 ก.พ. 65
9 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.พรรณานิคม 18 ก.พ. 65
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอพรรณานิคม 18 ก.พ. 65
11 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.กุสุมาลย์ 18 ก.พ. 65
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอกุสุมาลย์ 18 ก.พ. 65
13 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของอำเภอโคกศรีสุพรรณ 18 ก.พ. 65
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอโคกศรีสุพรรณ 18 ก.พ. 65
15 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.เจริญศิลป์ 18 ก.พ. 65
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอเจริญศิลป์ 18 ก.พ. 65
17 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2565 ของ คปสอ.เมืองสกลนคร 18 ก.พ. 65
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอเมืองสกลนคร 18 ก.พ. 65
ระเบียนที่ 1 - 18 / 18    
ระเบียบ/แนวทาง/ข้อบังคับ
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 รวมสไลด์ 15 พค 2566 15 พ.ค. 66
2 กรอบภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในจังหวัดสกลนครปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 พ.ค. 66
3 Tamplate ดัชนีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้ง 27 ตัว 12 พ.ค. 66
4 คู่มือคุณภาพมาตรฐานปฐมภูมิ ปี พ.ศ. 2566 29 เม.ย. 66
5 ดัชนีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 12 เม.ย. 66
6 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 เม.ย. 66
7 เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 เม.ย. 65
8 ไทม์ไลน์การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดดาว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ก.พ. 65
9 สไลด์ชี้แจงปฐมภูมิ ปี 65 เขต 8 พญ.ณภัทร 20 Dec. 2021 18 ก.พ. 65
10 การประเมินติดดาว จังหวัดสกลนคร 65 กลุ่มงาน พบค สน 18 ก.พ. 65
11 หมวด 5_Self Care อ.วีรพล 18 ก.พ. 65
12 หมวด 5 ปี 65 นวัตกรรม วิจัย อ.มานิตย์ 18 ก.พ. 65
13 หมวด 4 ชี้แจงเกณฑ์ติดดาว 65 อ.จรัญญา อ.ชนิกา 18 ก.พ. 65
14 หมวด 4 ข้อ 4.7.2 IC อ.วนิดา อ.รุ้งนภา 18 ก.พ. 65
15 หมวด 4 เภสัช คบส อ.ตรีรัตน์ 18 ก.พ. 65
16 หมวด 4 กายภาพบำบัด อ.หนิ่ง 18 ก.พ. 65
17 หมวด 3 บุคลากรดี ปี 65 อ.มานิตย์ 18 ก.พ. 65
18 หมวด 1 บริหารดี อ.ชุมพล 18 ก.พ. 65
19 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564 18 ก.พ. 65
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว และระบบสุขภาพอำเภอ จังหวัดสกลนคร (รพ.) 12 ม.ค. 65
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว และระบบสุขภาพอำเภอ จังหวัดสกลนคร (สสอ.) 12 ม.ค. 65
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว และระบบสุขภาพอำเภอ จังหวัดสกลนคร (สสจ.) 12 ม.ค. 65
4 การดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผอ.รพ.) 8 ก.พ. 65
5 การดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สสอ) 8 ก.พ. 65
6 แนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 ธ.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
คืนข้อมูลการประเมิน
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 ภาพรวมจังหวัด_ผลการประเมินตนเอง รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
2 01 เมืองสกลนคร_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
3 02 กุสุมาลย์_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
4 03 กุดบาก_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
5 04 พรรณานิคม_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
6 05 พังโคน_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
7 06 วาริชภูมิ_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
8 07 นิคมน้ำอูน_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
9 08 ภูพาน_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
10 09 คำตากล้า_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
11 10 บ้านม่วง_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
12 11 อากาศอำนวย_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
13 12 สว่างแดนดิน_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
14 13 ส่องดาว_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
15 14 เต่างอย_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
16 15 โคกศรีสุพรรณ_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
17 16 เจริญศิลป์_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
18 17 โพนนาแก้ว_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
19 18 ภูพาน_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2565 8 มี.ค. 65
20 ภาพรวมจังหวัด_ผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2564 18 ก.พ. 65
21 อากาศอำนวย_โปรแกรม สรุปผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2564 ระดับอำเภอ 18 ก.พ. 65
22 ส่องดาว_โปรแกรม สรุปผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2564 ระดับอำเภอ 18 ก.พ. 65
23 สว่างแดนดิน_โปรแกรม สรุปผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2564 ระดับอำเภอ 18 ก.พ. 65
24 วาริชภูมิ_โปรแกรม สรุปผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2564 ระดับอำเภอ 18 ก.พ. 65
25 วานรนิวาส_โปรแกรม สรุปผลการประเมิน รพสต ติดดาว ปี 2564 ระดับอำเภอ 18 ก.พ. 65
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 38    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

 

นายธาดา  ศูนย์จันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบงาน
โทร. 065 909 2555 ไอดีไลน์ thadase

ลิงก์สำคัญ

 เว็บไซต์บันทึกข้อมูลหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและประเมินตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ

 ส่งโปรไฟล์หน่วยบริการปฐมภูมิ

คู่มือ

ดาวน์โหลด
  ดัชนีวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย
ของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ 2566  
รพ.สต.

รพ.สต.

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette