วิสัยทัศน์  

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดต้นแบบ
แพทย์แผนไทยของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนางานแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน
และ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้เป็น
ต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ติดต่อกลุ่มงานได้ที่
E-mail :
ttmsakonnakhon@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ 042-711157 ต่อ 1523


ดาวน์โหลดมื่อการเรียนรู้ E-Book
(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

เรื่องความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 

รูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex
4 พ.ย. 65 09:39

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร

21 พ.ย. 62 10:52

แบบฟร์อมและเอกสารประกอบการรับรองหมอพื้นป้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒

21 พ.ย. 62 10:47

 คู่มือประกอบการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒(E - Book)http://indi.dtam.moph.go.th/images/E-book/Kumoemho/kumoemho.html

21 พ.ย. 62 10:22

คู่มือประกอบการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒

21 พ.ย. 62 09:43

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562

15 ส.ค. 62 14:30

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562

15 ส.ค. 62 14:27

เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 10:16

เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 10:02

เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 09:57

 เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วย ตามมาตรา ๒๒ (๒) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 09:55

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 09:52

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

24 ต.ค. 61 10:21

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:15

 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของโรงพยาบาล คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:10
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 58    
เอกสารงานวิจัยด้านแพทย์แผนไทย
     
รายการเอกสาร
1 ผลการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
2 กล่องมหัศจรรย์เก็บความร้อน(รพ.โพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
3 ประสิทธิผลของยาพอกเข่าต่อระดับความปวดของเข่า (ยาพอกเข่าดูดพิษ พิชิตปวดในผู้สูงอายุ),(รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
4 ผลการใช้ถุงประคบสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ(รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
5 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากใบฝรั่งต่อโรคเหงือกอักเสบใหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
6 ลูกประคบหินกรวดสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น(รพ.สต.สร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)
7 ผลของสมุนไพรมะระขี้นกต่อระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
8 การใช้สมุนไพรใบส่องฟ้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
9 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อขาของผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคำตากล้า
10 กระด้งมะกรูดลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน(รพ.สต.โพนแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
11 ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักใช้ควบคู่กับยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยกลุ่ม: โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง (รพ.สต.ห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
12 ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำรางจืด ต่อระดับเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในบุคคลที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดในระดับอันตราย(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
13 ถุงแช่ไร้พิษ(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
14 ผลของการใช้โดนัทลูกแก้วในมารดาหลังคลอด เพื่อลดอาการคัดตึงเต้านม โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
15 เข็มขัดสมุนไพรช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างของมารดาหลังคลอด(รพ.สต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 47    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
1 ทดสอบแบบฟอร์มมมมมมมมมมมมมมมม
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
E-office

 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1523 

 

LINE OFFICIAL : @567nvomd

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7