โครงสร้างฝ่าย
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
สถิติและข้อมูล

ภารกิจกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อทั่วไป

  - โรคคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  - โรคติดต่อนำโดยแมลง
  - โรคติดต่ออุบัติใหม่
  - โรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ
  - โรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี
  - โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  - โรคเรื้อน
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ระบาดวิทยา 

คู่มือ/สื่อเผยแพร่

คู่มือเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า CPG 2556
คู่มือระบบรายงานผู้สัมผัส
โรคพิษสุนัขบ้า ร.36

แนวทางการวินิจฉัยและรักษา
โรคไข้เลือดออกในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
แนวทางการวินิจฉัยและรักษา
โรคไข้เลือดออก
ในระดับ
โรงพยาบาลชุมชน
มาตรฐานการดำเนินงาน EPI
คู่มือการประเมิน
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
วิธีการจัดทำรายงาน
ความครอบคลุมวัคซีน
 

จดหมายข่าววัคซีน

 
 

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานวันโรค จ.สกลนคร  ดาวน์โหลด 

เหรียญทอง
15 มี.ค. 67 10:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
37
ระเบียนที่ 1 - 1 / 37    
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
     
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
1 แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับ ณ วันที่ 30 ก.ย.65
2 แนวทางเฝ้าระวัง ปรับปรุง 23 มีค 63
3 ลักษณะสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการ(3มีค.63)
4 แนวปฏิบัติการจัดการศพ(6มีค.63)
5 แนวทางเฝ้าระวังสอบสวน(3 มีค.63)
6 แนวทางจัดสถานที่เพื่อสังเกตอาการ 5 มีค.63
7 แนวทางจัดการระบบบริการของ รพ.2 มีค.63
8 แนวทางบริหารจัดการ 2 มีค.63
9 ขอเชิญประชุมผู้บริหารหน่วย
10 ข้อสั่งการ 2-3 มีค.63
11 นิยาม ปรับปรุง 2 มีค.63
12 นิยาม ปรับปรุง 18 กพ.63
13 แนวทางบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการปรับปรุง 2 มีค.63
14 CPG และการป้องกันการติดเชื้อ ปรับปรุง2 มีค.63
15 ข้อสั่งการ COVID-19 ฉ.21 28 ก.พ. 63
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 52    
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
     
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
1 แจ้งมาตรการสำหรับบุคลาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2 แจ้งข้อสสั่งการ วนที่2-3 มีค.63
3 แจ้งข้อสั่งการวันที่19 เรียนทุก รพ.
4 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียน ทุก รพ
5 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียนทุกอำเภอ
6 แจ้งข้อสั่งการ(24กพ.63) เรียนทุก รพ.ทุกอำเภอ
7 นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุง 18 กพ.63
8 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
9 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุก รพ.
10 แจ้งการสื่อสารการเฝ้าระวังและคำแนะนำสำหรับ ปชช(20กพ.63) เรียน ทุกรพ.
11 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
12 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63) เรียน ทุก รพ.
13 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียนทุกอำเภอ
14 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียน ทุก รพ
15 ส่งแนวทางการเข้าระวังสอบสวน(เพิ่มเติมครั้งงที่3)เรียนทุกอำเภอ
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 42    
สถานการณ์ประเทศ/เขต
     
สถานการณ์ประเทศ/เขต
1 สถานการณ์ มีค.63
2 สถานการณ์ ก.พ 63
3 สถานการณ์ ม.ค 63
4 13 กพ.63
5 21 กพ.63
6 20 กพ.63
7 19 กพ.63
8 18 กพ.63
9 17 กพ.63
10 16 กพ.63
11 15 กพ.63
12 14 กพ.63
13 12 กพ.63
14 11 กพ.63
15 10 กพ.63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 20    
สถานการณ์จังหวัด
     
สถานการณ์จังหวัด
ไม่พบข้อมูล
คู่มือ/คำแนะนำ
     
คู่มือ/คำแนะนำ
1 คู่มือเจ้าหน้ที่สาธารรสุข6 มีค.63
2 มาตรการสำหรับสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา(4 มีค.63
3 มาตรการสำหรับระบบขนส่งภายในประเทศ(4 มีค.63)
4 มาตรการสำหรับนักศึกษาที่เดินทางกับมาจากพื้นที่เสี่ยง(4 มีค.63)
5 มาตรการป้องกันสำหรับค่ายทหาร(4 มีค.63
6 การป้องกันควบคุมโรค กรณีผู้โดยสารเรือสำราญ เดินทางกลับประเทศ
7 คำแนะนำผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 25 กพ.63
8 คำแนะนำสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน 25 กพ.63
9 คำแนะนำการฝึกทหารนานาชาติ17 กพ.63
10 คำแนะนำผู้ประกอบการคอนโฯอพารตเมนต์ 16 กพ.63
11 คำแนะนำสำหรับการจัดประชุม สัมนา 11 กพ.63
12 G37 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19(ปรับปรุง17 กพ.63)
13 คำแนะนำการป้องกันตนเอง
14 คำแนะนำขนส่งสาธารณะในประเทศ
15 คำแนะนำค่ายทหาร
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 28    
เรื่องอื่นๆ
     
เรื่องอื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
Flow Chart
     
Flow Chart
1 CPG และการป้องกันการติดเชื้อ ปรับปรุง2 มีค.63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมงานควบคุมโรค
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
- ซ้อมแผน table top
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
- พาหมอไปหาประชาชน
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

       หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

            
          นางสาวตระกูลไทย ฉายแม้น
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
         หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

บุคลากรในกลุ่มงานควบคุมโรค

          
นางสาวพิมลพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : [email protected]
     รับผิดชอบงาน
      1.งานระบาดวิทยา
      2.งานมาตรฐาน SRRT/SAT/JIT
      3.งานคัดกรองโรคติดต่อ กรณีรับเสด็จฯ
      4.งานประชุม คกก.โรคติดต่อ
      5.งานแผนงานโครงการ

          
  นางธาราลักษณ์ สลางสิงห์
   นักวิชาการสาธารณชำนาญการ
     E-mail : [email protected]
  รับผิดชอบงาน
      1.งานควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ
      2.งานควบคุมโรคระบบประสาทส่วนกลาง
      3.งานคัดกรองโรคติดต่อ กรณีรับเสด็จฯ
      4.งานแผนงานโครงการ
      5.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(vac.ปกติ)
      6.งานพิษสุนัขบ้า

         
    นางสุพัตรา  แร่ทอง
    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  E-mail : [email protected]
     รับผิดชอบ
         งานรับเสด็จฯ

       
   นางสาวลักขณา สีนวลแล
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   Email:[email protected]
     งานที่รับผิดชอบ
         1.รับผิดชอบงานระบาดวิทยา
         2.งานมาตรฐาน SAT/JIT

        
         นางอรุณธร  ลาสุด
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     E-mail : 
[email protected]
     รับผิดชอบงาน
         1.โรคติดต่อนำโดยแมลง
         2.งานโปรแกรม R506 Dashboard

        
      นางเหรียญทอง  สิทธิ
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    E-mail : [email protected]
    รับผิดชอบงาน
      1.งานสร้างเสริมภุูมิคุมกันโรค(Vac.โควิด)
      2.งานโปรแกรม506/โปรรแกรมAPI
      3.งานหนอนพยาธิในพระราชดำริ
      4.งานPassport Vac.

         
  นางสาวศิรินทรา  อินโกสุม
   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   E-mail : [email protected]
       รับผิดชอบ
          1.งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
          2.งานควบคุมโรคระหว่างสัตว์และคน
          3.งานโรคเมลิออยด์โดซีส

 

นางสาวเพ็ญนภา หงส์สาพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ควบคุมโรคจากการสัมผัส
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

      
    นางสาวสุจิตรา วงศ์มีแก้ว
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     Email:
[email protected]
          รับผิดชอบงาน 
              1.
งานระบาดวิทยา
              2.งานโปรแกรมR506/โปรแกรมAPI
              3.งานมาตรฐาน SRRT/SAT/JIT

       
   นางสาววราภรณ์  ใจคุ้มเก่า
   นักวิชาการสาธารณสุข
        รับผิดชอบงาน 
            1.โรคเอดส์
            2.ผู้ประสานงานหลักกองทุนโลกใน
           โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาค
            ลุ่มแม่น้ำโขง

       
    นางสาวกัญจน์ณิชา  อิ่มใจ
     นักวิชาการสาธารณสุข
   Email:
[email protected]
         รับผิดชอบงาน  
            1.งานวัณโรค
            2. โรคเรื้อน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักโรคติดต่อทั่วไป 

สำนักโรคไม่ติดต่อ 
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สำนักวัณโรค 
สำนักโรคเอดส์ 
สำนักระบาด 
สำนักจัดการความรู้ 

สพฉ. 
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สปสช.8 อุดรธานี 
สคร.7 อุบลราชธานี 
สคร.6 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัย OV,CCa มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1321 - 1325

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette