โครงสร้างฝ่าย
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
สถิติและข้อมูล

ภารกิจกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อทั่วไป

  - โรคคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  - โรคติดต่อนำโดยแมลง
  - โรคติดต่ออุบัติใหม่
  - โรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ
  - โรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี
  - โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  - โรคเรื้อน
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ระบาดวิทยา 

คู่มือ/สื่อเผยแพร่

คู่มือเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า CPG 2556
คู่มือระบบรายงานผู้สัมผัส
โรคพิษสุนัขบ้า ร.36

แนวทางการวินิจฉัยและรักษา
โรคไข้เลือดออกในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
แนวทางการวินิจฉัยและรักษา
โรคไข้เลือดออก
ในระดับ
โรงพยาบาลชุมชน
มาตรฐานการดำเนินงาน EPI
คู่มือการประเมิน
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
วิธีการจัดทำรายงาน
ความครอบคลุมวัคซีน
 

จดหมายข่าววัคซีน

 
 

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

alt

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ติดตามสถานการณ์ 

    ♦ รายชื่อที่ปรึกษากรณีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ดาวน์โหลดalt

                 -  ผังการประสานงาน/แนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุข/แบบฟอร์ม (ปรับปรุง) altดาวน์โหลด

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php

       - ประกาศแจ้งเตือน (ปรับปรุง) alt  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

      -  คำสั่ง ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อฯalt   http://sakonnakhon.go.th/2020/category/

      -  คลังความรู้ COVID-19  alt  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cOM6uwN1JZWqPj0nxSalC8y53dd1Ohhx

                  

                                                                     

เหรียญทอง
24 ม.ค. 63 08:17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 1 / 32    
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
     
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
1 แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับ ณ วันที่ 30 ก.ย.65
2 แนวทางเฝ้าระวัง ปรับปรุง 23 มีค 63
3 ลักษณะสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการ(3มีค.63)
4 แนวปฏิบัติการจัดการศพ(6มีค.63)
5 แนวทางเฝ้าระวังสอบสวน(3 มีค.63)
6 แนวทางจัดสถานที่เพื่อสังเกตอาการ 5 มีค.63
7 แนวทางจัดการระบบบริการของ รพ.2 มีค.63
8 แนวทางบริหารจัดการ 2 มีค.63
9 ขอเชิญประชุมผู้บริหารหน่วย
10 ข้อสั่งการ 2-3 มีค.63
11 นิยาม ปรับปรุง 2 มีค.63
12 นิยาม ปรับปรุง 18 กพ.63
13 แนวทางบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการปรับปรุง 2 มีค.63
14 CPG และการป้องกันการติดเชื้อ ปรับปรุง2 มีค.63
15 ข้อสั่งการ COVID-19 ฉ.21 28 ก.พ. 63
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 52    
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
     
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
1 แจ้งมาตรการสำหรับบุคลาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2 แจ้งข้อสสั่งการ วนที่2-3 มีค.63
3 แจ้งข้อสั่งการวันที่19 เรียนทุก รพ.
4 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียน ทุก รพ
5 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียนทุกอำเภอ
6 แจ้งข้อสั่งการ(24กพ.63) เรียนทุก รพ.ทุกอำเภอ
7 นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุง 18 กพ.63
8 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
9 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุก รพ.
10 แจ้งการสื่อสารการเฝ้าระวังและคำแนะนำสำหรับ ปชช(20กพ.63) เรียน ทุกรพ.
11 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
12 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63) เรียน ทุก รพ.
13 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียนทุกอำเภอ
14 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียน ทุก รพ
15 ส่งแนวทางการเข้าระวังสอบสวน(เพิ่มเติมครั้งงที่3)เรียนทุกอำเภอ
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 42    
สถานการณ์ประเทศ/เขต
     
สถานการณ์ประเทศ/เขต
1 สถานการณ์ มีค.63
2 สถานการณ์ ก.พ 63
3 สถานการณ์ ม.ค 63
4 13 กพ.63
5 21 กพ.63
6 20 กพ.63
7 19 กพ.63
8 18 กพ.63
9 17 กพ.63
10 16 กพ.63
11 15 กพ.63
12 14 กพ.63
13 12 กพ.63
14 11 กพ.63
15 10 กพ.63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 20    
สถานการณ์จังหวัด
     
สถานการณ์จังหวัด
ไม่พบข้อมูล
คู่มือ/คำแนะนำ
     
คู่มือ/คำแนะนำ
1 คู่มือเจ้าหน้ที่สาธารรสุข6 มีค.63
2 มาตรการสำหรับสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา(4 มีค.63
3 มาตรการสำหรับระบบขนส่งภายในประเทศ(4 มีค.63)
4 มาตรการสำหรับนักศึกษาที่เดินทางกับมาจากพื้นที่เสี่ยง(4 มีค.63)
5 มาตรการป้องกันสำหรับค่ายทหาร(4 มีค.63
6 การป้องกันควบคุมโรค กรณีผู้โดยสารเรือสำราญ เดินทางกลับประเทศ
7 คำแนะนำผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 25 กพ.63
8 คำแนะนำสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน 25 กพ.63
9 คำแนะนำการฝึกทหารนานาชาติ17 กพ.63
10 คำแนะนำผู้ประกอบการคอนโฯอพารตเมนต์ 16 กพ.63
11 คำแนะนำสำหรับการจัดประชุม สัมนา 11 กพ.63
12 G37 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19(ปรับปรุง17 กพ.63)
13 คำแนะนำการป้องกันตนเอง
14 คำแนะนำขนส่งสาธารณะในประเทศ
15 คำแนะนำค่ายทหาร
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 28    
เรื่องอื่นๆ
     
เรื่องอื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
Flow Chart
     
Flow Chart
1 CPG และการป้องกันการติดเชื้อ ปรับปรุง2 มีค.63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมงานควบคุมโรค
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

นางสาวตระกูลไทย ฉายแม้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

บุคลากรในกลุ่มงานควบคุมโรค

นางสาวพิมลพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงาน
- ควบคุมโรคระบบทางเินหายใจ
 - ควบคุมโรคระบบประสาทกลา
-  งานรับเสด็จ                       
          - ประชุม คกก.โรคติดต่อ                   

 

นางสุพัตรา  แร่ทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบ  งานรับเสด็จ

 

นางสาวลักขณา สีนวลแล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา
งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
งานมาตรฐาน SAT/JITนางอรุณธร  ลาสุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : 
Arunthorn6570@gmail.com
รับผิดชอบ : โรคติดต่อนำโดยแมลง
โปรแกรม R506 Dashboard

นางเหรียญทอง  สิทธิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงาน EPI
ควบคุมโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน
โปรแกรม506/โปรรแกรมAPI

นางสาวศิรินทรา  อินโกสุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : sirintra_puii@hotmail.com
รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ควบคุมโรคระหว่างสัตว์และคน
PMQA 
รพ.สต.ติดดาว

 

นางสาวเพ็ญนภา หงส์สาพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ควบคุมโรคจากการสัมผัส
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

                 
         นางสาวกัญจน์ณิชา  อิ่มใจ
                    นักวิชาการสาธารณสุข
         รับผิดชอบงาน  วัณโรค โรคเรื้อน
    ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารรสุข(EOC)
     

นางสาววราภรณ์  ใจคุ้มเก่า
นักวิชาการสาธารณสุข
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคหนอนพยาธิในพระราชดำริ

นางสาววัลยา  กุหนะ
นักวิชาการสาธารณสุข

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักโรคติดต่อทั่วไป 

สำนักโรคไม่ติดต่อ 
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สำนักวัณโรค 
สำนักโรคเอดส์ 
สำนักระบาด 
สำนักจัดการความรู้ 

สพฉ. 
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สปสช.8 อุดรธานี 
สคร.7 อุบลราชธานี 
สคร.6 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัย OV,CCa มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1321 - 1325

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7