ยินดีต้อนรับสู่กองทุนแรงงานต่างด้าวและกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามคำสั่ง คสช.

27 มิ.ย. 57 10:50

วิธีการลงทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์

 เลขหลักที่1

 หน่วยงานที่ลงทะเบียน

 ขั้นตอนปฏิบัติ

 เลข3, 4, 5, 8 รพ. ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
 เลข 6 รพ. ลงทะเบียน  หลักที่ 6 และ 7 เป็น 50 ขึ้นไป ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
(ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขให้ซื้อประกันต่างด้าว 2800บาท)
   ขั้นตอนการขออนุมัติเลข 7 และ 0--89
 เลข 7 ให้ส่วนกลางอนุมัติเลข ต้องส่ง สูติบัตร ให้ส่วนกลางกลางตรวจสอบ เงื่อนไข
 (บิดาหรือมารดาต้องมีเลขขึ้นต้นด้วย 6 และในหลักที่ 6, 7 ต้องเป็นเลข 50 ขึ้นไป
จึงจะลงทะเบียนได้ (ถ้าไม่ใช่ตามเงื่อนไขนี้ ให้ซื้อประกันสุขภาพต่างด้าว)
 เลข 0 ให้ส่วนกลางอนุมัติเลข หลัก 6 และ 7 ต้องเป็น 89 เท่านั้น และส่ง แบบ 89 ให้ส่วนกลางตรวจสอบเงื่อนไข
กลุ่มที่ลงทะเบียนได้คือ
1. กลุ่มเด็กนักเรียน (แบบ 89 ให้ระบุว่านักเรียนหรือใบรับรองจากสถานศึกษาสถานะกำลังศึกษา)
2. กลุ่มไร้รากเหง้า (แบบ 89 ให้ระบุว่าไร้รากเหง้า)
3. กลุ่มทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ (แบบ 89 ให้ระบุว่าผู้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ)
Download ตัวอย่างแบบ 89 (สำเนาจาก สนบท.)
20 ม.ค. 57 10:38

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานประกันสุขภาพต่างด้าวใหม่ คลิกที่นี่

15 ส.ค. 56 09:47

วีดีโอคำบบรรยายงานต่างด้าวตามโครงการHealth Card for Mother &Child เริ่มตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2556 ด่วนพิเศษ

14 ส.ค. 56 14:15

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ด่วน

หมายเหตุ ข้อ 3.1 กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม(เลข Passport)  ประกัน 3 เดือน ค่าตรวจสุขภาพ600 ค่ารักษาพยาบาล 241 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 206 บาท รวม 1047 บาท (ให้ลงในงวด สปส มีนาคม ประกัน3เดือน )

                       ข้อ 3.2 กลุ่มไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (เลข Passportเท่านั้น) ค่าตรวจสถขภาพ 600 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1300 บาท รวม 1900 บาท  (ให้ลงในงวดPassport กุมภาพันธ์ 56 ประกัน 1 ปี)

                       ข้อ 3.2  กลุ่มผู้ติดตาม (เลข ทร.หรือ 00 ประเภท "ผู้ติดตามเท่านั้น") ค่าตรวจสถขภาพ 600 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1300 บาท รวม 1900 บาท (ให้ลงในงวด ทร. ทุกกลุ่ม กุมภาพันธ์ 56 ประกัน 1 ปี)   
    

14 ก.พ. 56 14:17
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 8    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

ผู้ดูแลกองทุนระดับจังหวัด

นางดาราทิพย์ ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร 0 4271 -1157 ต่อ 1211 ,0868516047
E-mail:[email protected]

กองทุนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

คู่มือปฏิบัติงานบุคคล
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

คู่มือการใช้โปรแกรมกองทุนบุคคล
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

                ผ่าน Website: http://state.cfo.in.th/

แบบฟอร์มรายงาน  
- แบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
ของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ   
หนังสือขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
-แบบคำร้องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลหลัก
ของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

แรงงานต่างด้าว

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette