รพ.สต.

ประกาศ/ข้อสั่งการ/หนังสือแจ้ง
     
ประกาศ/ข้อสั่งการ/หนังสือแจ้ง
ประกาศ ณ วันที่
1 ระบบการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 แบบ OPSI และ HI เขตอำเภอวานรนิวาส 20 เม.ย. 65
2 แนวปฏิบัติเมื่อพปผู้ป่วยเด็กสงสัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ 8 พ.ย. 64
3 ปรับแนวทางการรักษาผุ้ป่วยโควิด- 19 25 ส.ค. 64
4 แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อโควิด -19 19 ส.ค. 64
5 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดดเชื้อในโรงพยาบาล 9 ส.ค. 64
6 คำสั่งคณะทำงานบันทึกข้อมูล โควิด -19 (เพิ่มเติม) 6 ส.ค. 64
7 สรุการประชุม ปรับ CPG การรักษา ส่งต่อ ผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดสกลนคร 29 ก.ค. 64
8 คำสั่งคณะทำงาน AEFI (เพิ่มเติม) ระดับอำเภอ 14 ก.ค. 64
9 ขอส่ง การปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วย Covid -19 จ.สกลนคร 13 ก.ค. 64
10 ขอส่ง การปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วย Covid -19 จ.สกลนคร 13 ก.ค. 64
11 ข้อสั่งการจากการประชุม AEFI วันที่ 15 มิถุนายน 2564 23 มิ.ย. 64
12 หนังสือส่ง รพ. แนวทางการติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวัรสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 มิ.ย. 64
13 หนังสือส่งอำเภอ แนวทางการติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวัรสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 มิ.ย. 64
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านประกันคุณภาพและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโอโรนา 2019 (COVID-19) 3 มิ.ย. 64
15 หนังสือขอความร่วมมือในการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 27 เม.ย. 64
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 22    
รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสกลนคร
     
รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสกลนคร
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 27 พ.ค. 64
2 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 26 พ.ค. 64
3 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 25 พ.ค. 64
4 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 24 พ.ค. 64
5 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 23 พ.ค. 64
6 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 22 พ.ค. 64
7 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 21 พ.ค. 64
8 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 20 พ.ค. 64
9 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 19 พ.ค. 64
10 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 18 พ.ค. 64
11 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 17 พ.ค. 64
12 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 16 พ.ค. 64
13 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 15 พ.ค. 64
14 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 14 พ.ค. 64
15 รายงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 13 พ.ค. 64
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 57    
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่
1 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 2 ส.ค. 65
2 ขอส่งแนวปฏิบัติการคัดกรองผู้ติดเชื่อโควิด-19 2 มิ.ย. 65
3 ขอส่งแนวทางเวชปฏิบัติ ผู้ป่วย COVID - 19 ฉบับปรับปรุง 18 พ.ค 2565 2 มิ.ย. 65
4 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการาติดเชื้อ ฉบับ วันที่ 18 พ.ค. 65 2 มิ.ย. 65
5 ฉบับปรับปรุง วันที่22 เมษายน 2565 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 พ.ค. 65
6 ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบ OPD HI ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 29 มี.ค. 65
7 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 มีาคม 2565 29 มี.ค. 65
8 ข้อสั่งการ แนวทางการปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อ 7 มี.ค. 65
9 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผุ้ป่วยยืนยัน COVID - 19 7 มี.ค. 65
10 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 7 มี.ค. 65
11 ส่งประกาศร่วมองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ 23 ก.พ. 65
12 คำสั่งคณะทำงาน AEFI (เพิ่มเติม) 23 ก.พ. 65
13 ขอส่งแนวทางการรักษา ส่งต่อ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 65 21 ม.ค. 65
14 แนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 12 ม.ค. 65
15 update CPG การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ฉบับวันที่ 2 พ.ย.64 3 พ.ย. 64
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 30    
เอกสารประกอบการประชุม
     
เอกสารประกอบการประชุม
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานการประชุม AEFI 7 มิ.ย.64 11 มิ.ย. 64
2 เอกสารประชุม ZOOM การรักษาและส่งต่อผูัป่วยโควิด19 วันที่ 28 เมษายน 2564 29 เม.ย. 64
3 เอกสารประชุม ZOOM เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม วันที่ 22 เมษายน 2564 22 เม.ย. 64
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
สื่อและความรู้
27 เม.ย. 64 15:47

20 เม.ย. 64 17:13

20 เม.ย. 64 17:08

20 เม.ย. 64 17:03

13 พ.ค. 63 11:26
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 5 / 16    
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสียง
     
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสียง
ประกาศ ณ วันที่
1 สื่อประเภทเสียง Covid-19 /สปอตวิทยุ 30 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
สื่อสถานการณ์รายวันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

admin
31 มี.ค. 63 10:00
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 เม.ย. 64 15:2012 มี.ค. 63 10:44
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ภาพกิจกรรม
 

 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette