งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
งานเครื่องสำอาง
สถานที่ปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
แบบฟอร์มเข้าระบบ (E-Submission) และจดแจ้งเครื่องสำอาง
     
แบบฟอร์มเข้าระบบ (E-Submission) และจดแจ้งเครื่องสำอาง
1 แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านเครื่องสำอางทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission)
2 หนังสือมอบอำนาจ
3 แบบแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มข้อมูลว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง
4 แบบขอยกเลิกกิจการหรือใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
5 แบบ จ.ค.1 คำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง
6 แบบ จ.ค.2 คำขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
7 แบบ จ.ค.4 คำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
8 แบบ จ.ค.6 คำขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
9 ขั้นตอนการขอจดแจ้งเครื่องสำอาง
10 หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการผลิต นำเข้าเครื่องสำอาง
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
1 แผนที่ แผนผังของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
2 แบบติดภาพถ่าย สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
3 ใบรับรองแพทย์ แพทยสภา
4 เอกสารแสดงระบบการผลิตและวิธีการผลิต
5 [สถานที่] - เอกสารวัตถุดิบ (Raw Material)
6 [สถานที่] - เอกสารวัสดุบรรจุ (Packaging)
7 [สถานที่] - เอกสารการผลิต
8 [สถานที่] - เอกสารเครื่องสำอางรอการบรรจุ (Bulk)
9 [สถานที่] - เอกสารการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
10 [สถานที่] - เอกสารเกี่ยวกับบุคลากร
11 [สถานที่] - เอกสารเรื่องร้องเรียน
12 PIF - ภาพรวมของเครื่องสำอาง (cosmetic product summary)
13 PIF - ข้อมูลวัตถุดิบ (Data of raw material)
14 PIF - ข้อมูลเครื่องสำอางสำเร็จรูป (Data of cosmetic finished product)
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
กฏหมายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
     
กฏหมายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
1 คู่มือการสมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล Open ID
2 คู่มือการใช้งานระบบ E-Submisiion สำหรับผู้ประกอบการ
3 คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ
4 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ การขอต่ออายุใบรับแจ้งเครื่องสำอาง (อย)
5 คู่มือผู้ประกอบการ การปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิตหรือนำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561
6 คู่มือแนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (PIF)
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561
8 ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อตรวจสอบ พ.ศ. 2560
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ.2559
10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การต่ออายุใบรับแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง พ.ศ.2561
11 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ.2562
12 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง พ.ศ. 2562
14 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การยื่นขอผลการตรวจสถานที่ เพือประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง (รายใหม่)
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

รพ.สต.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1521 - 1524

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette