หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ตารางแสดงงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนนดิน เลขที่โครงการ 66059328259 30 มิ.ย. 2566
2 เผยแพร่ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนนดิน เลขที่โครงการ 66059328259 30 มิ.ย. 2566
3 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนนดิน เลขที่โครงการ 66059328259 6 มิ.ย. 2566
4 เผยแพร่ตารางแสดงงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2566
5 เผยแพร่ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่โครงการ 66059313747 30 มิ.ย. 2566
6 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่โครงการ 66059313747 6 มิ.ย. 2566
7 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง และปรับแนวสกรูได้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 8 พ.ค. 2566
8 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเช่า และร่างเอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐ เครื่อง ระยะเวลา ๒๔ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2 มิ.ย. 2566
9 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 5 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
10 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรีย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
11 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 4 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
12 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดรราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน 29 พ.ค. 2566
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
14 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน 29 พ.ค. 2566
15 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 5 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
16 ประุกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
17 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
18 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
19 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 15 เครื่อง 29 พ.ค. 2566
20 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ความกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 7 มิ.ย. 2566
22 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงบรรจุอาหารเหลวและสายยางให้อาหารเหลว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 6 มิ.ย. 2566
23 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 6 มิ.ย. 2566
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา epoetin alfa 4000 iu1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr(51.99.99.99-782990) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2566
25 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอก พร้อมแผงควบคุมแบบ JoyStick ชนิด x-ray ผ่าน จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 มิ.ย. 2566
26 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 มิ.ย. 2566
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2566
28 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 26 พ.ค. 2566
29 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 1 มิ.ย. 2566
30 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะทั่วไปและถุงขยะติดเชื้อ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 1 มิ.ย. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
307
ระเบียนที่ 1 - 30 / 9192    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 30 ก.ย. 66
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 30 ก.ย. 66
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 9 มิ.ย. 66
4 ประกาศรับสมัครตัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 66
5 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 66
6 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 66
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร รพ.บ้านม่วง 30 พ.ค. 66
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 19 พ.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
150
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1196    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7