หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรับบริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

             One Stop Sevice Center   (OSSC)         

     ขออนุญาตผลิต/นำเข้า/ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    ขออนุญาตสถานประกอบกิจการสถานบริการด้านสุขภาพ

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

ขั้นตอนการรับบริการ

21 ธ.ค. 66

การต่ออายุใบอนุญาตขายยาเพื่อใช้ในปี 2567 สกลนคร

            ปีนี้ค่าธรรมเนียมลดลง !!!!!!!!!!!!!

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กเล๊ยยย 

 

 

 
21 ก.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ประกอบการผลิตอาหาร จัดทำฉลากอาหาร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากอาหาร 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เผยแพร่ตัวอย่างฉลากอาหาร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คลิ๊ก

ถาม - ตอบ ทำฉลากอาหารอย่างไร ไม่ให้ถูกดำเนินคดี

12 มิ.ย. 66

 ช่องทางสำหรับผู้ประกอบการ 


????‍♀️@102ykrpr งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(นวด/สปา) FDA Spa Sakon
????@260rflsi งานสถานพยาบาล(คลินิก) FDA Clinic Sakon
????@779lpmpb งานยาFDA Drug Sakon
????@149kjwgg งานเครื่องสำอางFDA Cosmetic Sakon
☘️@855flevn งานสมุนไพรFDA Herb Sakon
????️@349gwaoo งานอาหารFDA Food Sakon
@823uynbe งานวัตถุอันตราย FDA Hazardous Sakon
@983gdith งานเครื่องมือแพทย์ FDA Medical Device

????@619rhpls งานอื่นๆFDA Sakon (สำหรับติดต่องานอื่นๆ)

29 ก.ย. 65
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
สำหรับผู้ประกอบการ

 

พรบ.อาหาร FOOD

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.ยา DRUG

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.สถานพยาบาล CLINIC

เพิ่มเพื่อน


พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด/สปา) MASSAGE/SPA

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.เครื่องสำอาง COSMETIC

เพิ่มเพื่อน


พรบ.เครื่องมือแพทย์ MEDICAL DEVICE

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

เพิ่มเพื่อน


พรบ.วัตถุอันตราย HAZARDOUS SUBSTANCES

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (กัญชา/กัญชง) NARCOTIC

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.สมุนไพร HERB

เพิ่มเพื่อน

ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประชุม อบรม(เภสัชกร)
     
ข่าวประชุม อบรม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2 28 ธ.ค. 2566
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ก.ค. 2566
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Show & sharevครั้งที่ 2 : การวิจัยเบื้ยงต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม 16 พ.ค. 2566
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักศุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)รุ่นที่ 2 15 ก.ค. 2565
5 ขอเชิญเข้าร่วม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมดิจิทัลในงานเภสัชกรรม 20 มิ.ย. 2565
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Interactive case-based learning to improve patient care for MAP 8 มิ.ย. 2565
7 ขอเชิญเข้าร่วมปนระชุมวิชาการเรื่อง Show & shere การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชุน 16 พ.ค. 2565
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy(RCCP) 31 ธ.ค. 2564
9 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Drug lnteractions:Form PK/PD to Patent Safety & Optimal Outcomes 19 ก.พ. 2565
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021 update on infections diseases and pharmacotherapy ) ในรูปแบบออนไลน์ 9 ก.ค. 2564
11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคระเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี2564 9 ก.ค. 2564
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 2564
13 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 2564
14 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 2563
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 81    
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล

  นายกิตติศักดิ์ ไท้ทอง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

  คู่มือประชาชน  

 1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

      - คู่มือการขออนุญาตผลิตอาหาร (ไม่เข้าข่ายโรงงาน)

      - คู่มือการขออนุญาตผลิตอาหาร (เข้าข่ายโรงงาน)

      - คู่มือการขออนุญาตนำเข้าอาหาร

 2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

        - คู่มือการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

       - คู่มือการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

       - คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

3. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535

       - คู่มือด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

4. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

      - คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจและดำเนินการสถานพยาบาล

      - คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจ

      - คู่มือการต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล

      - คู่มือการเเจ้งเลิกคลินิก

5. งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

      - คู่มือการขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

   การขออนุญาต  

    1. งานอาหาร

    2. งานยา

    3. งานยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์

    4. งานสมุนไพร

    5. งานเครื่องสำอาง

    6. งานวัตถุอันตราย - เครื่องมือแพทย์

    7. งานสถานพยาบาล

  8. งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ติดตามเลขพัสดุEMS
(ผู้ประกอบการฝากส่งเอกสาร)
 

Web link

เกี่ยวกับผู้ควบคุมการผลิต

1. คู่มือผู้ควบคุมการผลิต  Download

2. สมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตได้ที่ Click

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 

4. คลิปอบรมติวเข้มผู้ควบคุมการผลิต
โดยวิทยากรจาก อย.
วันที่ 12 ม.ค.2565 และ 13 ม.ค.2565

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทร.042-711157 ต่อ 1522 ,1524 โทรสาร 042-711157 ต่อ 1001 หรือ 081-357-7600

Line : OSSC FDA sakon

Line id: @619rhpls

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette