กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

      งานในฝ่าย

  • เภสัชสาธารณสุข
  • คุ้มครองผู้บริโภค
  • ต่อใบอนุญาต
  • งานบริหารเวชภัณฑ์
หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

???? ปุ๊กาศๆๆๆ !
สถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต เพื่อใช้ในปี 2566 ขอให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตโดยด่วน!! *ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 *
✏️ขอให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเตรียมใบอนุญาตตัวจริง และสมุดทะเบียนสถานพยาบาล พร้อมกับเงินค่าธรรมเนียม
สามารถดำเนินการต่ออายุได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
เบอร์ติดต่อ 042-711157 ต่อ 1522 และ 1524
Lind id งานสถานพยาบาล : @260rflsi
23 ธ.ค. 65

 การประชุมสัมมนา เครือข่าย คบส.ภาคอีสาน พ.ศ.2566

วันที่24-25 พฤศจิายน 2565 เภสัชกรวีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด, ผู้แทนกองส่งเสริมงานคุ้มครองปู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
ผู้แทนเขตบริการสุขภาพที่ 7,8,9,10 รวมจำนวน 70 ท่าน ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกับพัฒนางานและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
29 พ.ย. 65

 การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี (แบบออนไลน์)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบออนไลน์ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://rb.gy/kephqw
10 พ.ย. 65

 ช่องทางสำหรับผู้ประกอบการ 


????‍♀️@102ykrpr งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(นวด/สปา) FDA Spa Sakon
????@260rflsi งานสถานพยาบาล(คลินิก) FDA Clinic Sakon
????@779lpmpb งานยาFDA Drug Sakon
????@149kjwgg งานเครื่องสำอางFDA Cosmetic Sakon
☘️@855flevn งานสมุนไพรFDA Herb Sakon
????️@349gwaoo งานอาหารFDA Food Sakon
@823uynbe งานวัตถุอันตราย FDA Hazardous Sakon
@983gdith งานเครื่องมือแพทย์ FDA Medical Device

????@619rhpls งานอื่นๆFDA Sakon (สำหรับติดต่องานอื่นๆ)

29 ก.ย. 65

 แนวทางการตรวจGPP สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตปี 2565

-สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน(ข.ย.1)ต้องผ่านการตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน(GPP)เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี2565

-สามารถยื่นแบบคำขอตรวจประเมินGPPพร้อมหลักฐานประกอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมได้้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

-ยื่นคำขอ ภายใน24 มิถุนายน 2565 ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท หลังวันดังกล่าว ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

-หลักฐานประกอบคำขอ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ 3.แผนที่ตั้งร้านยา 4.หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

*สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) *รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ*

27 มิ.ย. 65
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 14    
สำหรับผู้ประกอบการ

 

พรบ.อาหาร FOOD

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.ยา DRUG

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.สถานพยาบาล CLINIC

เพิ่มเพื่อน


พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด/สปา) MASSAGE/SPA

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.เครื่องสำอาง COSMETIC

เพิ่มเพื่อน


พรบ.เครื่องมือแพทย์ MEDICAL DEVICE

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

เพิ่มเพื่อน


พรบ.วัตถุอันตราย HAZARDOUS SUBSTANCES

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (กัญชา/กัญชง) NARCOTIC

เพิ่มเพื่อน

 

พรบ.สมุนไพร HERB

เพิ่มเพื่อน

ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประชุม อบรม(เภสัชกร)
     
ข่าวประชุม อบรม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ก.ค. 2566
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Show & sharevครั้งที่ 2 : การวิจัยเบื้ยงต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม 16 พ.ค. 2566
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักศุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)รุ่นที่ 2 15 ก.ค. 2565
4 ขอเชิญเข้าร่วม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมดิจิทัลในงานเภสัชกรรม 20 มิ.ย. 2565
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Interactive case-based learning to improve patient care for MAP 8 มิ.ย. 2565
6 ขอเชิญเข้าร่วมปนระชุมวิชาการเรื่อง Show & shere การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชุน 16 พ.ค. 2565
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy(RCCP) 31 ธ.ค. 2564
8 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Drug lnteractions:Form PK/PD to Patent Safety & Optimal Outcomes 19 ก.พ. 2565
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021 update on infections diseases and pharmacotherapy ) ในรูปแบบออนไลน์ 9 ก.ค. 2564
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคระเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี2564 9 ก.ค. 2564
11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 2564
12 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 2564
13 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 2563
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 2562
15 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 80    
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
     
เอกสาร
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม

  นายกิตติศักดิ์ ไท้ทอง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา สิ้นสภาพ

จึงของดบริการ ตรวจสอบข้อมูลสถานะคำขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา

ของจังหวัดสกลนคร

การขออนุญาต

ติดตามเลขพัสดุEMS
(ผู้ประกอบการฝากส่งเอกสาร)
 

Web link

เกี่ยวกับผู้ควบคุมการผลิต

1. คู่มือผู้ควบคุมการผลิต  Download

2. สมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตได้ที่ Click

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 

4. คลิปอบรมติวเข้มผู้ควบคุมการผลิต โดยวิทยากรจาก อย.

วันที่ 12 ม.ค.2565 และ  13 ม.ค.2565

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทร.042-711157 ต่อ 1522 โทรสาร 042-711157 ต่อ 1001 หรือ 081-3577600

Line FDA sakon

Line id: @619rhpls

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7