หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ย. 62 15:58
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 08:00 น. โรงเรียน กพด.ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร คือ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 66 18:00 น. ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียน กพด. จำนวน 52 แห่ง 6 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 08:00 น. ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 66 19:00 น. เข้าร่วมเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกรด้านสมุนไพร 3 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3 07:30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวานรนิวาส (อาคารเทศบาลฯ หลังเก่า) 31 ม.ค. 66 16:30 น. เพื่อร่วมประชุมโครงการ อบรมดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 31 มกราคม 2566 2 ส่งเสริมสุขภาพ
4 08:30 น. บ้านม่วง 31 ม.ค. 66 18:30 น. ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานพยาบาล 4 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ตารางแสดงเบอร์โทรและรายชื่อ พนักงานขับรถ
     
คำนำ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ
กลุ่มงาน/งาน
ข้อมูลอัพเดท
1 นาย นภดล จักรเสน พนักงานขับรถยนต์ 0810470704 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
2 นาย วีระพล โพธิ์ศรี พนักงานขับรถยนต์ 0986257454 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
3 นาย สกนธ์ ต้องโพนทอง พนักงานขับรถยนต์ 0910622828 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
4 นาย จิโรจน์ ทวายตาคำ พนักงานขับรถยนต์ 0810550199 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
5 นาย พรสวรรค์ จักรพิมพ์ พนักงานขับรถยนต์ 0811848674 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
6 นาย บุญส่ง ลูกอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 0611697082 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
7 นาย วุฒิศาสตร์ คำผิว พนักงานขับรถยนต์ 0834608899 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7