กลับหน้าหลักฝ่าย 
กลับหน้าหลักฝ่าย
 

งานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานวัณโรค ปี 2563

   ๐  คำแนะนำวัณโรคระยะแฝง  ดาวน์โหลด
   ๐  คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2563  ดาวน์โหลด
   ๐  เเนวทางยุติปัญหาวัณโรค  ดาวน์โหลด
   ๐  กรอบแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด   ดาวน์โหลด  
   ๐  เครือข่ายวัณโรค   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                                                                 ๐  แนวทางการบันทึกข้อมูลข้อมูลผู้ป่วย(shorter)STR2562  ดาวน์โหลด                                                                                                                                    ๐  แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน  ดาวน์โหลด                                                                                                   ๐  NTP แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                   ๐ การคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                                 ๐  แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา   ดาวน์โหลด                                                                                                       ๐  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก   ดาวน์โหลด                                                                                                  ๐  แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสาหรับผู้ป่วยวัณโรค   ดาวน์โหลด                                                                                                                ๐  แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด

เหรียญทอง
13 ธ.ค. 62 10:17
  • Banner รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 2562  Download

  • แนวคิดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 2562  Download

จำรัส
7 ก.พ. 62 11:23

 แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานวัณโรค ปี 2562

   ๐  แนวทางการควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติปี2560-2564  ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด
   ๐  คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562  ดาวน์โหลด
   ๐  การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด  
   ๐  แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ ปี2560-2564   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                 ๐  คู่มือแนวทางการค้นหาและการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาไอโซไนอาซิด   ดาวน์โหลด

เหรียญทอง
11 ก.ย. 61 15:49

แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานวัณโรค ปี 2561
   
๐  แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย ปี 2018 ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน   ดาวน์โหลด
   ๐  การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด  
   ๐  แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ ปี2560-2564   ดาวน์โหลด

   ๐  แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการปฏิบัติการผสมผสานวัณโรคและเอส์ปี2560 ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค   ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สำหรับผู้ป่วยวัณโรค   ดาวน์โหลด  
   ๐  คู่มือเรียนรู้ เข้าใจวัณโรคด้วยตัวเอง สำหรับ อสมใ/ผู้นำชุมชน   ดาวน์โหลด

                                                                      

เหรียญทอง
16 พ.ค. 61 14:51

การจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและการเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด
  
๐  สไลด์นำเสนอ "บทนำการจัดการเชิงรุกฯ" (โดย พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์)  ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "ความก้าวหน้าการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "การบริหารจัดการเชิงรุกฯ" (โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข)   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "THAI Guidelines 2014 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก"  (โดย พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา)   ดาวน์โหลด  
   ๐  สไลด์นำเสนอ "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNR-PCR ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"  (โดย คุณหรรษา ไทยศรี)   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "แนวทางปฏิบัติ กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้อยสิทธิ์/ต่างด้าว"  (โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข)   ดาวน์โหลด
   ๐  เอกสาร "แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
  
๐  ตาราง "แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2557"   ดาวน์โหลด
   ๐  แผ่นพับ "โครงการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
   ๐  เอกสาร "ข้อแนะนำสิทธิประโยชน์และโครงการพิเศษ สำหรับการดูแลรักษาทารกติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่"   ดาวน์โหลด
จำรัส
21 ส.ค. 58 09:26

กำหนดแจ้งความต้องการรับการสนับสนุน Condom ปี 2559 จาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(สอวพ.)  ได้ที่ http://condom.aidsthai.org/index.php
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  เท่านั้น
ดาวน์โหลดหนังสือ

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:56

รณรงค์ VCT Day  (Voluntary Counselling and Testing Day)  ปี 2558 (ตลอดเดือน กรกฎาคม 2558)
กำหนด Key Massage คือ
"เอดส์ รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า 18 ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง"

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:43

แบบรายงานการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ดาวน์โหลด (หนังสือแจ้งเวียน)
ดาวน์โหลด  (แบบรายงาน)

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:22

กำหนดส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น งวดที่ ๒/๒๕๕๘  โดย สอวพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสจ.สน. / รพ.วานรนิวาส / รพ.วาริชภูมิ / รพ.อากาศอำนวย / รพ.กุดบาก / รพ.ส่องดาว / รพ.บ้านม่วง / รพ.คำตากล้า / รพ.เจริญศิลป์ / รพ.เต่างอย
ดาวน์โหลดหนังสือ

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:03

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเอดส์ รพ.ทุกแห่ง ดังนี้
1.ผู้ประสานงานเอดส์ (HIV Co) แห่งละ 1 คน
2.เจ้าหน้าที่ชันสูตร  แห่งละ 1 คน
เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558   เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

จำรัส
7 ก.ค. 58 14:40
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 34    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ


นางสาวเพ็ญนภา หงส์สาพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Email:

     
   นางสาววราภรณ์  ใจคุ้มเก่า
   นักวิชาการสาธารณสุข
   Email :

    

    นางสาวกัญจน์ณิชา  อิ่มใจ
     นักวิชาการสาธารณสุข
   Email:
[email protected]

Web Link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

เอดส์และวัณโรค

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette