..:: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ::..

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
เอกสารการตรวจราชการประจำปี/ตัวชี้วัด/แผนงงานโครงการ
     
เอกสารการตรวจราชการประจำปี/ตัวชี้วัด/แผนงานโครงการ
วันที่ประกาศ
1 เอกสารการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-2566 20 ม.ค. 66
2 ประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3 ม.ค. 66
3 คู่มือตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 3 ม.ค. 66
4 เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ไฟล์นำเสนอประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการปี 2566 วันที่ 23 ธันวาคม 2566
6 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Word KPI)
7 เอกสารการเตรียมพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2566
8 แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (PDF)
10 ข้อสั่งการจากการประชุมสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเร่งด่วนด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 นโยบายผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 เล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 65)
13 ประเด็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 65)
14 ทิศทาง นโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566-2568 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
15 เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2565 ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 50    
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
1 บทสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา
2 เอกสารการปฏิบัิติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
3 เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบาย ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 ก.ย 65
4 เอกสารแผนการดำเนินโครงการ สสจ.สกลนคร นำเสนอ วันที่ 25 ส.ค.2565
5 สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สสจ.สกลนคร วันที่ 24 สิงหาคม 2565
6 คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2565
7 หลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการ
8 รายงานประจำปี 2563
9 นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565
11 (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 64)
12 แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
13 แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF)
14 แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ประชุมแผนงานรองรับนโยบาย ปีงบฯ 2564
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 64    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มแผนและหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ปี 2566
2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีประมาณ พ.ศ. 2566
3 แบบรายงานแผนการดำเนินงานสำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
4 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2565 รอบ 12 เดือน ไตรมาส 4
5 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี2565 รอบ 9 เดือน ไตรมาส 3
6 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี2565 ไตรมาส 2
7 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
8 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ระดับ คปสอ. (รพ./สสอ./รพ.สต.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 แนวทางและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ระดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA)เขตสุขภาพที่ ๘ ปี๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
11 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน ปี2564
12 แบบฟอร์มรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรอบ 6 เดือน ปี 2564
13 แบบฟอร์มรายงาน คำรับรอง63
14 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 2-2563
15 แบบฟอร์มแผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 19    
รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายเดือน
     
รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายเดือน
วันที่
1 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 13 กันยายน 2561
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
1 แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566
2 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
3 บันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
4 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดสกลนครระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
5 แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพจังหวัดสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
6 แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565
7 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
9 แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข (E-book)
10 แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
11 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 15 แผนงาน 42 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 Key Results และ KPIs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
13 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563
14 แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
15 แผนงานโครงการและตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบััติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 20    
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.สน.
     
วันที่
ชื่อการประชุม
สถานที่
วาระการประชุม
บันทึกการประชุม
1 6 ธ.ค. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่23/2554และรายงานการประชุม ครั้งที่22/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
2 29 พ.ย. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่22/2554และรายงานการประชุม ครั้งที่21/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
3 8 พ.ย. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่21/2554และรายงานการประชุม ครั้งที่20/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
4 25 ต.ค. 54 ระเบียบวาระฯ ครั้งที่ 20/2554และรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
5 4 ต.ค. 54 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 19 / 2554และรายงานฯ ครั้งที่18/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
6 20 ก.ย. 54 ระเบียบวาระ ครั้งที่ 18/2554 และรายงานการประชุมครั้งที่17/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
7 13 ก.ย. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่ 17/2554และรายงานการประชุมครั้งที่16/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
8 23 ส.ค. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่16/2554และรายงานการประชุมฯครั้งที่15/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
9 2 ส.ค. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่ 15/2554และรายงานการประชุมครั้งที่14/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
10 19 ก.ค. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่13/2554 และรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
11 5 ก.ค. 54 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 13/2554และรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
12 21 มิ.ย. 54 รายงานการประชุม คั้งที่ 11/2554 ห้องประชุม 2 บันทึกการประชุม
13 21 มิ.ย. 54 ระเบียบวาระฯ ครั้งที่ 12/2554 ห้องประชุม 2 วาระ
14 7 มิ.ย. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่ 11/2554และรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554 ห้องประชุม 2 วาระ บันทึกการประชุม
15 24 พ.ค. 54 ระเบียบวาระฯครั้งที่ 10/2554และรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 ห้องประชุม 2 สสจ.สน. วาระ บันทึกการประชุม
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 21    
ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พนย.
     
วันที่
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 11 มิ.ย. 62 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บันทึกการประชุม วนิดา
2 29 ธ.ค. 58 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนธันวาคม 2558 (ครั้งที่ 9) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
3 17 ก.ย. 58 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนกันยายน 2558 (ครั้งที่ 7) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
4 2 ก.ค. 58 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนกรกฎาคม 2558 (ครั้งที่ 5) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
5 17 มี.ค. 58 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนมีนาคม 2558 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
6 27 ต.ค. 57 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนตุลาคม 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
7 19 ส.ค. 57 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนสิงหาคม 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
8 29 เม.ย. 57 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนเมษายน 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
9 4 พ.ย. 56 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนพฤศจิกายน 2556 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
10 30 พ.ค. 56 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนพฤษภาคม 2556 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
นพ.สสจ.เชิญกรณีพิเศษ
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 31 ต.ค. 56 10.00 การจัดสรรงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557 บันทึกการประชุม มัทนี
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประชุมประจำเดือน
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
สถานที่
วาระการประชุม
บันทึกการประชุม
1 31 ม.ค. 55 13.00 ระเบียบวาระฯครั้งที่1/2555 รพ.นิคมน้ำอูน วาระ
2 28 ธ.ค. 54 09.00 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12 / 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร วาระ บันทึกการประชุม
3 28 ธ.ค. 54 09.00 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2554 ห้องประชุม 1 บันทึกการประชุม
4 30 พ.ย. 54 13.30 ระเบียบวาระฯครั้งที่11/2554 ห้องประชุม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วาระ
5 17 ต.ค. 54 14.00 รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10 /2554 ห้องประชุม โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท ต.ปากช่อง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา วาระ
6 17 ต.ค. 54 15.30 การประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 10/2554 ณ ห้องประชุม โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท ต.ปากช่อง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา บันทึกการประชุม
7 26 ก.ย. 54 13.30 ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร วาระ บันทึกการประชุม
8 31 ส.ค. 54 13.00 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 8 / 2554และรายงานฯ ครั้งที่7/2554 รพท.สกลนคร วาระ บันทึกการประชุม
9 31 ส.ค. 54 13.30 รายการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนครครั้งที่ 8 / 2554 ห้องประชุม โรงพยาบาลสกลนคร วาระ บันทึกการประชุม
10 29 ก.ค. 54 13.30 ระเบียบวาระการประชุม คร้งที่ 7/2554 ห้องประชุม โรงพยาบาลวานรนิวาส วาระ
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 24    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

  
 


 
“คนสกลนครอยู่ดีกินดี 
ภาคีเข้มแข็ง  
มหานครแห่งพฤกษเวช ”


“ มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ”


M1 : ทำให้สกลนครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง
ลดป่วย
ลดตาย
M2 : ส่งเสริมให้คนสกลนครฉลาด สูงดี สมส่วน
ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง
และปลอดภัย
M3 : ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง
M4 : ส่งเสริมให้คนสกลนครมีใช้ และจำหน่าย
สมุนไพรสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ   

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7