บุคลากรในงาน

นายกฤชรัตน์ โชติเกียรติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางนิสากร เต้าป้อม
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.จิราพร ยืนนาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายพรเลิศ โคตรสมบัติ
นายช่างเทคนิค

นางสาวนงลักษณ์ ผงสินธุ์สุ
นักวิชาการพัสดุ

นายนพพล อ่อนจันทร์
นักวิชาการพัสดุ

นายอำนาจ ศรีสร้อย
นายช่างโยธา

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


PA จังหวัด : KPI GAUGE
งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพังโคน

26 มี.ค. 67 09:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

28 มิ.ย. 64 09:39

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด


6 พ.ค. 64 15:51

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

8 เม.ย. 64 17:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

18 ก.พ. 64 11:21
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 8    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 3 ก.ค. 2567
2 เผยแพร่สัญญาเลขที่ 085/2567 เวชภัณฑ์มิใช่ยา เทปผ้าทางการแพทย์และ Plaster ใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำงบประมาณ 2567 31 ส.ค. 2567
3 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 (จัดสรรรอบแรก ร้อยละ 50) ปีงบประมาณ 2567 31 ก.ค. 2567
4 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 (จัดสรรรอบแรก ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ 2567 31 ก.ค. 2567
5 เผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดผักผลไม้และไข่ จำนวน ๘๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2567
6 เผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2567
7 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา Three Way Plastic (อุปกรณ์ ข้อต่อ ๓ ทาง) จำนวน ๗๕,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 3 ก.ค. 2567
8 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เสื้อกาวน์กันน้ำชนิดปราศจากเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 3 ก.ค. 2567
9 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 8 รายการ (ถุงขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 19 ก.ค. 2567
10 เผยแพร่ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30 ก.ย. 2567
11 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงบรรจุอาหารเหลวและสายยางให้อาหารเหลว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 3 ก.ค. 2567
12 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ข้อต่อปราศจากเชื้อแบบไม่ใช้เข็ม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ก.ค. 2567
13 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สติ๊กเกอร์เทอร์มอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 18 ก.ค. 2567
14 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักณะเฉพาะและราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ก.ค. 2567
15 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ,ตัวกรองเชื้อโรคสำหรับต่อท่อช่วยหายใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 25 ก.ค. 2567
16 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเภทเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑,๖๐๐ รายการ วงเงิน ๖๐,๐๘๘,๔๙๒.๒๓ บาท (หกสิบล้านแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2567
17 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง, ครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์การเกษตร, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์อื่นๆ (งบลงทุนด้วยเงินบำรุง) จำนวน ๒๑๐ รายการ วงเงิน ๓๕,๖๒๓,๕๙๑.๖๕ บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2567
18 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดคัดกรอง Smart BP box รองรับเครื่องวัดความดันโลหิตดิจอตอลแบบสอดแขนและเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 10 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ก.ค. 2567
19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ก.ค. 2567
20 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจอตอล จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ก.ค. 2567
21 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักาณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ (จัดสรรรอบสอง ร้อยละ ๒๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2567
22 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2567
23 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2567
24 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 18 ก.ค. 2567
25 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ก.ค. 2567
26 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดข้อเข่าเทียมและชุดข้อสะโพกเทียม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ก.ค. 2567
27 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อจากเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ส.ค. 2567
28 เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 16 ก.ค. 2567
29 เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๔,๔๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 16 ก.ค. 2567
30 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ชุดสายยางระบบไหลเวียนภายนอก,ชุดให้สารละลายกล้ามเนื้อหัวใจ,ชุดปอดเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 16 ก.ค. 2567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
338
ระเบียนที่ 1 - 30 / 10129    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1143 - 1145

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette