บุคลากรในงาน

นายกฤชรัตน์ โชติเกียรติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางนิสากร เต้าป้อม
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.จิราพร ยืนนาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายพรเลิศ โคตรสมบัติ
นายช่างเทคนิค

นางสาวนงลักษณ์ ผงสินธุ์สุ
นักวิชาการพัสดุ

นายนพพล อ่อนจันทร์
นักวิชาการพัสดุ

นายอำนาจ ศรีสร้อย
นายช่างโยธา

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

28 มิ.ย. 64 09:39

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด


6 พ.ค. 64 15:51

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

8 เม.ย. 64 17:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

18 ก.พ. 64 11:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

18 ก.พ. 64 11:16
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 7    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ม.ค. 2566
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ70 ปีงบประมาณ2566 ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 28 ก.พ. 2566
3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
4 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด (tissue processor) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
6 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผ่าชันสูตรศพ จำนวน 2 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
7 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดฝุ่นผงกระดูก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
8 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกล้องวิดิทัศน์และเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง Endo spine จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.พ. 2566
9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 ก.ย. 2566
10 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลคำตากล้า 6 ก.พ. 2566
11 เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๔,๐๐๐ ครั่ง วงเงินที่ได้จัดสรรจำนวน ๑๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 27 ก.พ. 2566
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 26 ก.พ. 2566
13 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ม.ค. 2566
14 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๙๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลสกลนคร 30 ม.ค. 2566
15 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลสกลนคร 30 ม.ค. 2566
16 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ม.ค. 2566
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์จำนวน CD๔ T-Lymphocyte พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 เม.ย. 2566
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว ขนาด ๒๑G ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 เม.ย. 2566
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 เม.ย. 2566
20 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ตำบลตองโคบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2566
21 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 24 ก.พ. 2566
22 ประกาศ ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องรับสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ปีงบปรมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุง สำหรับโรงพยาบาลพังโคน 2 ก.พ. 2566
23 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
24 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซม ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน (ที่จอดเก็บรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน))ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
25 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (รายการซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ตึกผู้ป่วยใน)ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
26 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขต ร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
27 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
28 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
29 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ จำนวน 1 รายการ งบเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนนาแก้วปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
30 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ 6พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงุทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 23 ก.พ. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
294
ระเบียนที่ 1 - 30 / 8808    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1143 - 1145

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7