งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
งานเครื่องสำอาง
สถานที่ปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องมือการเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน

9 ก.ค. 67 11:33

เครื่องมือสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

9 ก.ค. 67 11:29

เครื่องมือสำหรับวัยเรียนในโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ

9 ก.ค. 67 11:25

เครื่องมือสำหรับวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

9 ก.ค. 67 11:21

เครื่องมือสำหรับวัยสูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

9 ก.ค. 67 11:07

เครื่องมือสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

9 ก.ค. 67 10:57

 

9 ก.ค. 67 10:39

 คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

27 เม.ย. 66 10:51

รายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล รอบที่3/2565

29 ส.ค. 65 15:52

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ(healthgate)ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11 ธ.ค. 64 21:16

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน สำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2565รอบที่ 1

11 ธ.ค. 64 16:56

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2565รอบที่ 1

11 ธ.ค. 64 16:54

คู่มือรหัสบันทึกข้อมูลแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2565รอบที่ 1

11 ธ.ค. 64 16:52

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงาน สำหรับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565รอบที่ 1

11 ธ.ค. 64 16:49

คู่มือรหัสบันทึกข้อมูลแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อที่สำคัญของประชาชนวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565รอบที่ 1

11 ธ.ค. 64 16:47
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 65    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

 

  

 นางนลินภัสร์ เอกสุภาพันธุ์ 

หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 

 ผู้รับผิดชอบ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

นายเอกวัต แพงทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คู่มือ

รพ.สต.

งานสุขศึกษาและงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette