จังหวัดสกลนคร ยกระดับหลักประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรค ทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
E-office

ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลงานบริการ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1 พ.ค. 66 13:17

สรุปผลงานบริการ ไตรมาสที่ 1/66

7 ก.พ. 66 13:30

PlanFin พฤศจิกายน 65

21 ธ.ค. 65 14:06

PlanFin ตุลาคม 65

21 ธ.ค. 65 14:05

PlanFin กันยายน 65

21 ธ.ค. 65 13:46

Unit Cost 65 ไตรมาส 4

21 ธ.ค. 65 13:37

สรุปข้อมูลบริการไตรมาส 4/65

ที่มา : 12 แฟ้มโรงพยาบาลภายใน 15 วันของเดือนถัดมา , เว็บ hfo65.moph.go.th , HDC

21 ต.ค. 65 16:26

STM OP&IP+COVID-19  สค.65

15 ก.ย. 65 09:06

Planfin สิงหาคม 65

13 ก.ย. 65 10:09

Planfin กรกฎาคม 65

13 ก.ย. 65 10:05

Unit Cost 65 ไตรมาส 3

13 ก.ย. 65 09:56

Unit Cost 65 ไตรมาส 2

13 ก.ย. 65 09:55

Unit Cost 65 ไตรมาส 1

13 ก.ย. 65 09:54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
49
ระเบียนที่ 1 - 13 / 635    
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
1 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
2 แบบยื่นคำร้อง ม.18 (4) แก้ไข 1 ต.ค.62 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2559
3 แบบยื่นคำร้อง ม.41 v.2
4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
5 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ผู้ป่วย UC (ก.พ.62)
6 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561
7 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการประจำ-
8 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการปฐมภูมิ-
9 แบบตรวจประเมินขั้นตอนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั่วไป-
10 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
11 แบบตอบรับเป็นหน่วยบริการ/ แบบตอบรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
12 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ประชาสัมพันธ์งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
     
เรื่อง
1 ระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code : Version 2.1.65(19/10/2565) https://authenservice.nhso.go.th/authencode/#/login
2 เว็บสำหรับขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบงาน สปสช. https://udonthani.nhso.go.th/user_app/pages/main.php
3 โปรแกรม E-Form Agent Version 2.0.1 ประกอบการใช้งานโปรแกรมในการขอ Authen code ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/177
4 ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิการรักษา รองรับ License ปี 2565 download ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/181
5 จำนวนประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดือน พฤศจิกายน 2563
6 จำนวนประชากร สิทธิหลักประกันถ้วนนหน้า เดือนกันยายน 2563
7 จำนวนประชากร สิทธิหลักประชากรถ้วนหน้า เดือนสิงหาคม 2563
8 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือน กรกฎาคม 2563
9 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักณะกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2563
10 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูิ เดือนเมษายน 2563
12 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแนกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือนมีนาคม 2563***
13 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน มกราคม 2563
15 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือนธันวาคม 2562
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 58    
ดาวน์โหลด คู่มือ เอกสารอ้างอิง

 

        คู่มือแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตาม ม.41
 
                              (พิมพ์ครั้งที่ 2, มกราคม 2560)

20 มี.ค. 66 15:09

 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2565
(
มกราคม 2565)

1 พ.ย. 65 11:06

 แนวปฏิบัติ HI-CI กรมการแพทย์ 4 ม.ค.64

27 ม.ค. 65 10:57

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยโควิท-19

 

-อัตราจ่าย Covid_New 29-11-64+รหัสเบิกจ่าย_Edit
-รหัสเบิก COVID แจ้งหน่วยบริการ ณ 15 ธ.ค.64  
-เอกสาร/แนวทางจาก สปสช. เขต 8  
-ประกาศประกันสังคม

27 ม.ค. 65 10:57

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564 
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2563

27 ม.ค. 65 11:09

คู่มือระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ 
การใช้งานโปรแกรม การออกหนังสือรับรองการเกิด V1.0.0
9/11/2563

31 มี.ค. 64 09:46

Extra Billing  อะไรทำได้ ทำไม่ได้ 

จัดทำโดย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 E-Book เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

31 มี.ค. 64 09:33

คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline)

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาการพยาบาล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2557

13 ม.ค. 64 11:53

 

  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563)

  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (กันยายน 2562)

13 ม.ค. 64 11:54
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 9 / 23    

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ
นางมะลิณี  แดนรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน
1. งานสถานการณ์การเงินการคลัง (CFO)
2. งานบริหารงานกองทุนเหมาจ่ายรายหัว
3. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานประกันสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบงานย่อย

 
นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

1. งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง(CFO)
2. งานวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
3. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.
กองทุนสุขภาพแรงงานต่างด้าว
- บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กองทุนผู้ไร้สถานะ)
- กองทุนประกันสังคม
- การเบิกจ่ายตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ


น.ส.ฉัตรพร กอเลิศสุชัย
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

- สนับสนุนอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มาตรา 41
- กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
- คุ้มครองสิทธิและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สิทธิ UC
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สปสช.
- ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ UC
- ส่งเสริมพัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่าย
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลบริการของหน่วยบริการและเครือข่าย
- สารสนเทศของกลุ่มงาน
- ระบบ Data Center งานประกันสุขภาพ


น.ส.รุ่งนภา โคตรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- บริหารงานกองทุนเหมาจ่ายรายหัว (UC)
- ประสานการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงของ CUP
- ติดตาม ควบคุม กำกับและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยบริการและเครือข่าย
- แผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน
- ตัวชี้วัดของกลุ่มงาน
- การจัดทำรายงานประจำปีของกลุ่มงาน


น.ส.ณัฐธยาน์ รมราศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณสาสุข
- งานธุรการ

Linkอื่นๆ

-Iclaimer (เรียกเก็บในจังหวัดสกลนคร)
-บริการออนไลน์ สปสช.สำหรับหน่วยบริการ
 ::กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 ::ประชาสัมพันธ์ e-Claim
 ::OP/PP individual records
 ::สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
 ::ตรวจสอบสิทธิ สปสช.ด้วยตนเอง
 ::ระบบจัดการผู้ใช้งานโปรแกรม สปสช.เขต8(username/password
 ::รายงานระบบลงทะเบียนประชากรUC  
-ตรวจสอบสิทธิกรมบัญชีกลาง
-ตรวจสอบสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
-สปสช.เขต 8

-กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
-สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  
-สำนักงานประกันสังคม  
-สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4271 1157  ต่อ  1211, 1212, 1416

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7