จังหวัดสกลนคร ยกระดับหลักประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรค ทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


PA จังหวัด : KPI GAUGE
งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
E-office

ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
50
ระเบียนที่ 1 - 13 / 640    
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
1 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
2 แบบยื่นคำร้อง ม.18 (4) แก้ไข 1 ต.ค.62 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2559
3 แบบยื่นคำร้อง ม.41 v.2
4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
5 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ผู้ป่วย UC (ก.พ.62)
6 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561
7 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการประจำ-
8 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการปฐมภูมิ-
9 แบบตรวจประเมินขั้นตอนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั่วไป-
10 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 12    
ประชาสัมพันธ์งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
     
เรื่อง
1 ระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code : Version 2.1.65(19/10/2565) https://authenservice.nhso.go.th/authencode/#/login
2 เว็บสำหรับขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบงาน สปสช. https://udonthani.nhso.go.th/user_app/pages/main.php
3 โปรแกรม E-Form Agent Version 2.0.1 ประกอบการใช้งานโปรแกรมในการขอ Authen code ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/177
4 ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิการรักษา รองรับ License ปี 2565 download ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/181
5 จำนวนประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดือน พฤศจิกายน 2563
6 จำนวนประชากร สิทธิหลักประกันถ้วนนหน้า เดือนกันยายน 2563
7 จำนวนประชากร สิทธิหลักประชากรถ้วนหน้า เดือนสิงหาคม 2563
8 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือน กรกฎาคม 2563
9 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักณะกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2563
10 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 58    
ดาวน์โหลด คู่มือ เอกสารอ้างอิง

 คู่มือการใช้งานศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567) 

 ดาวน์โหลดคู่มือ FDH ได้ที่ https://moph.cc/5VDdWVwRZ หรือ คลิกที่นี่

4 ก.ค. 67 09:36

 

        คู่มือแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตาม ม.41
 
                              (พิมพ์ครั้งที่ 2, มกราคม 2560)

20 มี.ค. 66 15:09

 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2565
(
มกราคม 2565)

1 พ.ย. 65 11:06

 แนวปฏิบัติ HI-CI กรมการแพทย์ 4 ม.ค.64

27 ม.ค. 65 10:57

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยโควิท-19

 

-อัตราจ่าย Covid_New 29-11-64+รหัสเบิกจ่าย_Edit
-รหัสเบิก COVID แจ้งหน่วยบริการ ณ 15 ธ.ค.64  
-เอกสาร/แนวทางจาก สปสช. เขต 8  
-ประกาศประกันสังคม

27 ม.ค. 65 10:57

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564 
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2563

27 ม.ค. 65 11:09

คู่มือระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ 
การใช้งานโปรแกรม การออกหนังสือรับรองการเกิด V1.0.0
9/11/2563

31 มี.ค. 64 09:46

Extra Billing  อะไรทำได้ ทำไม่ได้ 

จัดทำโดย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 E-Book เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

31 มี.ค. 64 09:33

คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline)

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาการพยาบาล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2557

13 ม.ค. 64 11:53
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 9 / 24    

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ
นางมะลิณี  แดนรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน
1. งานสถานการณ์การเงินการคลัง (CFO)
2. งานบริหารงานกองทุนเหมาจ่ายรายหัว
3. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานประกันสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบงานย่อย

 
นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

1. งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง(CFO)
2. งานวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
3. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.
กองทุนสุขภาพแรงงานต่างด้าว
- บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กองทุนผู้ไร้สถานะ)
- กองทุนประกันสังคม
- การเบิกจ่ายตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ


น.ส.ฉัตรพร กอเลิศสุชัย
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

- สนับสนุนอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มาตรา 41
- กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
- คุ้มครองสิทธิและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สิทธิ UC
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สปสช.
- ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ UC
- ส่งเสริมพัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่าย
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลบริการของหน่วยบริการและเครือข่าย
- สารสนเทศของกลุ่มงาน
- ระบบ Data Center งานประกันสุขภาพ


น.ส.รุ่งนภา โคตรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- บริหารงานกองทุนเหมาจ่ายรายหัว (UC)
- ประสานการจัดทำแผน (Planfin) ของ CUP
- ติดตาม ควบคุม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (Planfin) ของหน่วยบริการ
- แผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน
- ตัวชี้วัดของกลุ่มงาน
- การจัดทำรายงานประจำปีของกลุ่มงาน


น.ส.ณัฐธยาน์ รมราศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณสาสุข
- งานธุรการ

Linkอื่นๆ

-Iclaimer (เรียกเก็บในจังหวัดสกลนคร)
-บริการออนไลน์ สปสช.สำหรับหน่วยบริการ
 ::กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 ::ประชาสัมพันธ์ e-Claim
 ::OP/PP individual records
 ::ตรวจสอบสิทธิ สปสช.ด้วยตนเอง
 ::ระบบจัดการผู้ใช้งานโปรแกรม สปสช.เขต8(username/password
 ::รายงานระบบลงทะเบียนประชากรUC  
-ตรวจสอบสิทธิกรมบัญชีกลาง
-ตรวจสอบสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
-สปสช.เขต 8

-กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
-สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  
-สำนักงานประกันสังคม  
-สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4271 1157  ต่อ  1211, 1212, 1416

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette