เอกสาร / แบบฟอร์ม
     
เอกสาร / แบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
KPI / ตัวชี้วัด
     
KPI / ตัวชี้วัด
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานห้องคลอดของโรงพยาบาล ระดับจังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา08.30-16.30 น ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงาน ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

21 ต.ค. 65 14:27
ลีลวัฒน์

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพยาบาลทารกแรกเกิด" สามารถดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.childrenhospital-training.com 

3 ก.พ. 63 09:46
admin

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Plancentae adherwnce และการพัฒนาระบบส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ภาวะรกเกาะลึก ในวันพุธที่ 29 ม.ค. 63  ลงทะเบียนผ่าน QR code

3 ก.พ. 63 09:33
admin

 นโยบาย MCH จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

27 พ.ย. 62 15:51
admin

เอกสารการประชุม Coaching ปี 2562

17 ก.ย. 62 13:26
admin

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562

17 ก.ย. 62 11:56
admin

CPG ปี 2561

17 ก.ย. 62 11:25
admin

คู่มือปฎิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก (CPG)

ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:36
admin

PNC MCH จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:31
admin

สรุปและข้อเสนอแนะการตรวจราชการ

ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (งานอนามัยแม่และเด็ก)

9 ส.ค. 62 11:22
admin
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 57    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

นางสาวลีลวัฒน์ กองศูนย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานอนามัยแม่และเด็ก

 

นางสาวฐิติพร ศิลาพจน์ 

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ช่วยประสานงาน MCH

*-------------------------------------------*

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๑๑๑ - ๑๒๒๒

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7