หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
E-office

ดาวน์โหลด

29 มิ.ย. 65 10:32

คู่มือ/เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

* โปรแกรม Long term care V.2  (LTC2)     Link1     Link2  
* คู่มือการใช้งาน LTC2

7 พ.ค. 61 09:01

คู่มือการปฏิบัติการของหน่วยบริการสาธารณสุข

หนังสือ และคู่มือเกี่ยวกับการให้รหัสโรค / การบันทึกข้อมูลรหัส http://thcc.or.th/ebook.html

แนวทางการปฏิบัติงาน ICT ปี 59

1. แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.moph.go.th/index.php/about/download_logo
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.. 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง
3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.. 2559
5. ขั้นตอนการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ

6 ก.ย. 60 15:07

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  (Thai CV Risk score)

ดาวน์โหลดชุดติดตั้ง ThaiCVRisk v1.0 (Beta3) Update01/11/2560 
ชุดติดตั้ง ThaiCVRisk v1.0 
คู่มือการใช้งาน ThaiCVRisk v1.0
โปรแกรมเสริม

1 พ.ย. 60 08:22

Libre Office 4.3.2

โปรแกรม LibreOffice คือ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงาน มีความสามารถเหมือน  Microsoft Office ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร ภายในสำนักงาน งานนำเสนอ งานคำนวณและงานฐานข้อมูล

ข้อดีของ LibreOffice คือ
1.ประหยัดได้มหาศาล
2.ไม่มีค่าไลเซนส์ ถูกลิขสิทธิ์ ติดตั้งกี่เครื่องก็ได้ ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่
3.ความสามารถ หน้าตา การใช้งาน เหมือน Office 2003 เกือบ 100%
4.เปิดและเซฟไฟล์ MS Office ได้ ยังคงเปิดไฟล์เก่าและแลกเปลี่ยนไฟล์กับคนที่ใช้ MS Office ได้
5.เลิกกังวลกับข่าวจับลิขสิทธิ์ ถูกลิขสิทธิ์ทั้งองค์กรอย่างประหยัดได้ เพียงแค่ปรับความเคยชินปลดล็อคจากไมโครซอฟท์
6.เลือกซอฟต์แวร์เอง ไม่ต้องตามอัปเกรดเพราะเปิดไฟล์คนอื่นไม่ได้

 Download  Libre Office 4.3.2

 โปรแกรม LibreOffice 4.3.2
 สำหรับราชการ ให้ download template เอกสารราชการไทย เวอร์ชั่น 1.7.0 (ไฟล์ชื่อ thai-template-1.7.0.oxt)
 ดาวน์โหลด 13 font ไทยในราชการ
 คู่มือการใช้งาน Writer 4.3.2
 คู่มือการใช้งาน Calc 4.3.2
 คู่มือการใช้งาน Impress 4.3.2

 KM : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 มิ.ย. 59 17:05

โปรแกรม TAKIS

คู่มือ/โปรแกรม TAKIS (สำหรับเครื่องลูกข่าย)

1.เตรียมความพร้อมโดยการปรับแต่งวินโดว์
  1.1 set IP Address Server 
        คู่มือคลิกที่นี่
  1.2 เปลี่ยน username password JHCIS server 
        คู่มือคลิกที่นี่
  1.3 ตรวจสอบ dotnetframework ว่ามีหรือไม่
         คู่มือคลิกที่นี่
  1.4 ถ้ายังไม่มีให้ทำการติดตั้ง
        โปรแกรม dotnet freamwork คลิกที่นี่
        คู่มือการติดตั้งคลิกที่นี่ 
   1.5 ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระยะไกล teamviewer 
        โปรแกรมคลิกที่นี่ 
         คู่มือการติดตั้งคลิกที่นี่ 
   1.6 ติดตั้งโปรแกรม TAKIS client ที่เครื่อง server JHCIS
        โปรแกรม TAKIS  สำหรับเครื่องลูกข่าย 
        คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TAKIS

คู่มือ/โปรแกรม TAKIS (สำหรับเครื่องแม่ข่าย)

6 มิ.ย. 59 10:00

โปรแกรม PROVIS

ชุดติดตั้ง PROVIS
สคริปต์ PROVISIMPORT

โปรแกรม HGIS

ชุดติดตั้ง HGIS Version 2 ต.ค. 57 สำหรับติดตั้งเครื่องใหม่ 
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน HGIS  ปรับปรุง14 มิ.ย. 57 
Appserv 2.5.9 (สำหรับวินโดว์แนะนำให้ใช้เวอร์ชั่นนี้เท่านั้น)

3 มิ.ย. 59 16:17
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอ Username/Password ระบบสารสนเทศ ใน สสจ.สกลนคร
2 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.สกลนคร
3 หนังสือแจ้งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแบบฟอร์ม สสจ.สกลนคร
4 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1 มิ.ย.2565) : PDPA
5 แบบฟอร์มขอ Username/password ระบบสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
6 แบบยืนยันความต้องการใช้งานเครือข่ายฯ
7 แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ GDCC (รพ.สต./สสอ./รพศ./รพท.รพช.)
8 แบบฟอร์มแต่งตั้ง PM อำเภอ เพื่อลงทะเบียนในโปรแกรม HDC (Update 7 มิ.ย 62)
9 แบบฟอร์มขอข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายนอก
10 แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อบุคลากร (ข้อมูลชื่อ Facebook) เพื่อเข้าร่วมกลุ่มปิด facebook : We are MOPH
11 แบบฟอร์มการขอแก้ไขและลบข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลยา ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง และข้อมูลการตั้งครรภ์ ในฐานข้อมูล HDC
12 แบบฟอร์มการสมัครใช้ E-mail ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
13 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
14 แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสกลนคร
15 แบบฟอร์มการสมัครขอใช้งาน HDC 4.0 (2 เม.ย.62)
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 16    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง
1 ประกาศและคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
2 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
3 คำสั่งที่ 188/2565 รื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
4 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงสาธารณสุข
5 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : PDPA (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
6 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
7 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ประกาศใช้ 1 มิ.ย. 2565)
9 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
10 คำสั่งที่ 18/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ
11 สำเนาแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล(HAIT)
12 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
13 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค.61)
14 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดาสกลนคร ที่ 157/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล Health Data Center (HDC) ระดับจังหวัด
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
หนังสือแจ้ง/เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
     
หนังสือแจ้ง/เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 เรื่องแจ้งปิด-เปิดการใช้งานโปรแกรม Cockpit 62-63
3 ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบ GNews Ticket (หนังสือแจ้ง สสอ.)
4 ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบ GNews Ticket (หนังสือแจ้ง รพ.)
5 แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2562
6 บันทึกข้อความแจ้ง เรื่องแนวทางการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 8
8 เรื่องแจ้ง การเพิ่มเมนูกลุ่มตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็กในโปรแกรม Cockpit61
9 การคัดเลือกผลงานนำเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (แจ้ง รพ.)
10 การคัดเลือกผลงานนำเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (แจ้ง สสอ.)
11 ขอความร่วมมือการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
12 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ติดตั้งบริการ Free WIFI เพื่อประชาชน (สำหรับ รพ.สต.)
13 การปิดการประมวลผลตัวชี้วัด QOF ปี 2561 และเปิดให้ใช้งานโปรแกรม Cockpit และตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือแจ้ง รพ..)
14 การปิดการประมวลผลตัวชี้วัด QOF ปี 2561 และเปิดให้ใช้งานโปรแกรม Cockpit และตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือแจ้ง สสอ.)
15 การปิดการประมวลผลตัวชี้วัด QOF ปี 2561 และเปิดให้ใช้งานโปรแกรม Cockpit และตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือเวียนฝ่าย สสจ.)
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
รายการเอกสาร
1 เอกสารการประชุมชี้แจงตัวชี้วัด Smart Hospital : Paperless ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
2 ตัวชี้วัดหน่วยบริการที่มีระบบ Paperless ปีงบประมาร พ.ศ.2566 (ตัวชี้วัดจังหวัดสกลนคร)
3 สไลด์ชี้แจงตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล ปีงบ 2565
4 โปรไฟล์ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล ปีงบ 2565
5 สไลด์ประชุมชี้แจง QOF64 + RDU + ANC12wk + คัดกรองDMHT
6 เอกสารเผยแพร่หนังสือสรุปผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563
7 ไฟล์นำเสนอ web conferrence EOC วันที่ 17มีนาคม2563
8 เกณฑ์ประเมิน รพสต ติดดาว IT 63
9 ชี้แจง_FEESCHEDULE_43แฟ้ม_EclaimPP2563V4
10 บทสวดมนต์ ก่อนการประชุม
11 ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ สสจ.สกลนคร
12 แนวทางปฏิบัติในการใช้กลุ่มปิด Facebook “We are MOPH”
13 การจัดการคุณภาพข้อมูลบริการป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคลOP/PP Individual data โดยนายรังสรรค์ ศรีภิรมย์ (15 ส.ค.61)
14 การบริหารและควบคุมกำกับสารสนเทศสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายไกรวุฒิ แก้วชาลุน (15 ส.ค.2561)
15 ป้ายประกาศ แนวทางการใช้งานและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (JPEG)
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 22    
ประชุม AdminและQOF ประจำเดือน
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 6 มิ.ย. 65 10.00 สรุปรายงานการประชุม คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 บันทึกการประชุม คมสันต์
2 15 ส.ค. 61 08.00 การจัดการคุณภาพข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล OP/PP Individual data บันทึกการประชุม คมสันต์
3 25 พ.ค. 61 13.00 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน HDC ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บันทึกการประชุม คมสันต์
4 20 เม.ย. 61 13.00 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน HDC ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 บันทึกการประชุม คมสันต์
5 27 มี.ค. 61 13.00 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน HDC ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 บันทึกการประชุม คมสันต์
6 23 ก.พ. 61 08.30 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน HDC ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บันทึกการประชุม คมสันต์
7 26 ม.ค. 61 08.30 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน HDC ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 บันทึกการประชุม คมสันต์
8 26 ธ.ค. 60 08.30 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน HDC ครั้งที่10/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 บันทึกการประชุม คมสันต์
9 1 ส.ค. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนสิงหาคม 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
10 28 มิ.ย. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนมิถุนายน 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 30    
 
 
   กฎหมาย ICT
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย. 59
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค.57
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค.56
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ของกระทรวงสาธารณสุข (9ม.ค.56)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (update)
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2
กรอบนโยบาย ICT2020 ฉบับผ่านความเห็นชอบจาก ครม.
 
 
 
 
   แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
แบบ ป.ป.ช. ๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
แบบ ป.ป.ช. ๒ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
แบบ ป.ป.ช. ๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
แบบ ป.ป.ช. ๔ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
แบบ ป.ป.ช. ๕ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
แบบ ป.ป.ช. ๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แบบ ป.ป.ช. ๗ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
 
 
    หลักเกณฑ์ราคากลาง
หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (๔ ก.ย.๕๖)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลว ๘ ส.ค. ๕๖
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลว ๘ ส.ค. ๕๖
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่มา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
- แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ที่มา ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
 
 
  เกณฑ์ราคาพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2559 (11 มี.ค.59))

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2558 (18 ก.พ.58)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2557 (21 ก.พ.57)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2556 (เพิ่มเติม)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2556 (8 มี.ค.56)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2555(10 ก.พ.55)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอรืปี2554 (11 ก.พ.54)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (12/05/2554)

 

 

 
 
 
  คู่มือ แนวทางปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือปฏิบัติแนวทางป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)
คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับบุคคลทั่วไป
คู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ user

 

 

 

ที่มา : http://ict.moph.go.th และ http://www.mict.go.th

ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 22
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 23
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 24
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 25
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 


บุคคลากรด้าน ICT


นายคมสันต์ รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้าศูนย์ ICT


นายวสันต์ อุตศาสตร์
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายคมกฤช  แก้วมะ
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.กนกกาญจน์  วรคันทักษ์
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คู่มือ
การใช้งานเว็บไซต์ สสจ.สน.

คู่มือ
การใช้งานอีเมล์ภาครัฐ

คู่มือ IPAD
คู่มือ
การใช้งาน E-Conference
รพ.สต.


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121-1123 E-mail:  
ict_sakon@hotmail.com

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7